فرض می کنیم که یک منبع سیگنال باریک باند با طول موج داریم. آرایه خطی یکنواخت با M المان که فاصله المان ها ی آن مساوی d می باشد را در نظر می گیریم. المان اول (المان مرجع) از آرایه پوش مختلط سیگنال را دریافت می کند پس الگوی المان مرجع می باشد و  زاویه نرمال ورودی آرایه می باشد. از ساختار آرایه و این فرض الگوهای المان عمومی نتیجه می گیریم که بردار سیگنال دریافتی به شکل زیر می باشد:

که  بردار هدایت به شکل زیر می باشد:

و ساختار وندرموند دارد.

برای حالتی که تغییرات مکانی و خطا در الگوی المان اندک می باشد ماتریس قطری خطا که وابسته به می باشد به شکل  می باشد و به ارتباط 235-2اعمال می گردد. در حالی که چنین خطایی می تواند کوچک نگاه داشته گردد خطای گین و فاز المان ها که مستقل از زاویه می باشند تشکیل ماتریس قطری می دهند که در بسیاری از کاربردها نمی توان از آنها صرف نظر نمود. اگر ماتریس هم بستگی نویز به شکل زیر باشد:

حال اگر نویز را در روابط فوق وارد کنیم  به شکل زیر می گردد:

برای یک آرایه 16 المانه داریم:

برای داشتن مقادیر فضایی یکتا از بایستی این مقادیر در بازه قرار بگیرند. هم چنین بایستی ضرایب تزویج متقابل نادیده فرض شوند تا ماتریس قطری در نظر گرفته بشود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق مدل سازی بار
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده