پایان نامه برق در مورد:الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات (PSO)

 

4-5-1 سیم باریک

 

همانطور که در ارتباط (4-16) تصریح شده می باشد، جهت دست یابی به قسمت حقیقی ضریب شکست از عدد صحیح m بهره گیری می گردد. در شکل 4-1 نمودار قسمت حقیقی ضریب شکست بر حسب فرکانس برای m مختلف، رسم شده می باشد. همانطور که در این شکل مشخص می باشد، هنگامی که  می باشد، اگر تعداد سلول واحد 3 و یا 4 باشد رفتار مشابهی را در بازه فرکانسی  تا به گونه تقریبی نشان می دهد. (Wakatsuchi, 2011)

هنگامی که   و تعداد سلول های واحد برابر 3 می باشد و اگر تعداد سلول های واحد برابر 4 و  باشد، در فرکانس  رفتار تقریبی یکسانی دارند. جهت بهره گیری از روش Smith ، بایستی رفتار قسمت حقیقی ضریب شکست به صورت پیوسته تغییر یابد. به این مقصود،اگر تعداد سلول های واحد 4 باشد، در بازه فرکانسی  تا  مقدار  و در محدوده فرکانسی  تا  مقدار  فرض می گردد.

استخراج قسمت حقیقی ضریب شکست با بهره گیری از روش Ziolkowski جهت مقایسه در شکل 4-2 نشان داده شده می باشد. همانطور که در این شکل دیده می گردد، نتایج با بهره گیری از این روش به صفر نزدیک می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: