مدل اولیه کنترل کننده تاکاگی – سوگنو در سال 1985 ارائه گردید]32[. ایده اصلی این روش بر این اساس استوار می باشد که بتوان مدل ریاضی سیستم های غیرخطی – سیستم اصلی – را با بهره گیری از قواعد و قوانین فازی به صورت مجموعه ای از  مدل های سیستم های خطی تقریب زد. رویکرد مطرح شده در کنترل کننده فازی تاکاگی- سوگنو به این شکل می باشد که تعدادی از قسمت های غیرخطی سیستم اصلی را به عنوان متغیرهای جدید  – متغیرهای مصنوعی  – در نظر می گیرد. سپس  حداکثر و حداقل مقدار متغیرهای فیزیکی سیستم اصلی را براساس تجربه اشخاص خبره تعیین می کند. پس از مشخص شدن این مقادیر حداکثر و حداقل مقدار هریک از متغیرهای مصنوعی نیز محاسبه می گردد و بعد از آن، توابع عضویت مربوط به هریک از متغیرهای مصنوعی با بهره گیری از روابطی ساده – شبیه به فرم پارامتری خط – تعیین می گردند. سپس مجموعه از قواعد اگر-آنگاه فازی نوشته می گردد به گونه ای که در قسمت نتیجه – آنگاه – هر قاعده یک سیستم خطی قرار دارد که با اندازه درجه عضویتی که مربوط به قاعده خودش می باشد تقریبی از سیستم اصلی می باشد. در نهایت ترکیب تمامی قواعد اگر-آنگاه متناظر با سیستم غیرخطی می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بررسی و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی-پایان نامه ارشد
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده