با دقت بیشتر در ارتباط ی (5-49) ملاحظه می گردد که اقدام تبدیل فوریه گسسته معکوس از پاسخ کانال در زیر حامل های آموزشی، تنها برای آنتن فرستنده ی اول شکل ریاضی صحیحی دارد. در واقع می توان گفت که در ساختار سمبل های آموزشی، برای آنتن های دوم به بعد، زیر حامل های آموزشی از شماره ی دو به بعد شروع می گردند، در حالی که مطابق با ارتباط (5-49) به هنگام تبدیل فوریه معکوس گرفتن از آن ها این انتقال فرکانسی نادیده گرفته شده و اولین نمونه ی پاسخ فرکانسی برای همه ی آنتن ها به عنوان زیر حامل اول در نظر گرفته می گردد. در حالی که تبدیل فوریه معکوس از این نمونه ها (به غیر از آنتن فرستنده ی اول) به  منجر نمی گردد، بلکه به تغییر فاز یافته آن منتهی خواهد گردید. با در نظر داشتن ساختار سمبل های آموزشی ارسالی، نظاره می گردد که سمبل های آموزشی امین آنتن فرستنده از زیر حامل ام آغاز می گردد. پس با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده، پاسخ ضربه ی اولیه آنتن ام دارای انتقال فازی به اندازه  خواهد بود که بایستی جبران گردد. این جبران فاز باعث بهبود قابل توجه تخمین کانال پس از حذف نویز اولیه می گردد، به نحوی که بخش تکراری الگوریتم بی اثر شده و بدون نیاز به تکرار، بهترین تخمین حاصل می گردد. این امر نشان دهنده ی آنست که خطای ناشی از نویز خارجی حتی الامکان در فیلترینگ اولیه پیش از ورود به بخش تکراری الگوریتم حذف شده و تکرار های الگوریتم در حقیقت اقدام جبران خطای ناشی از انتقال فرکانسی فوق الذکر را انجام می دهد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد خوشه بندی فازی میانگین

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: