پایان نامه برق با موضوع ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال

مدل های متنوعی جهت محاسبه امپدانس ورودی پچی که به کابل هم محور متصل شده، ارائه شده می باشد.(Lo et al., 1979; Pues et al., 1984; Balanis, 1997)

این مدل ها عبارتند از

  • روش خط انتقال
  • مدل حفره تشدید
  • روش با دامنه طیفی

این روش ها معمولا برای زیر لایه با ضخامت کم مورد بهره گیری قرار می گیرند. می توان از روش های FDTD [1]، FEM [2] و MoM [3] بهره گیری نمود. مدل حفره تشدید این مزیت را دارد که از مدل CAD که برای پچ گسترش یافته می باشد جهت آسان سازی به دست آوردن امپدانس ورودی، می توان بهره گیری نمود.

در شکل 2-13 مدل CAD برای آنتن پچ میکرو استریپ نشان داده شده می باشد.

شکل 2-13 : مدار معادل آنتن پچ میکرو استریپ.(Jackson et al., 1997)

 

در این مدل آرایه پچ به صورت مدار موازی RLC و کابل به صورت سلف سری مدل شده می باشد. امپدانس ورودی مدار به صورت زیر محاسبه می گردد.(Jackson et al., 1997)

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد