پایان نامه برق:بررسی و استخراج الگوریتم های آشکارسازی چند کاربره متمرکز و غیر متمرکز و مقایسه کارایی آن ها

در شکل زیر کارایی روش های آشکارسازی متمرکز معّرفی شده در این فصل، در حضور 5 کاربر فعّال با بهره گسترش 7 و با بهره گیری از مدولاسیون QPSK برای هریک از کاربران، با یکدیگر مقایسه شده می باشد. همان گونه که نظاره می گردد در میان آشکارسازهای زیر بهینه آشکارساز غیر خطّی V-BLAST از کارایی بهتری برخوردار می باشد.

در شکل زیر کارایی روش های آشکارسازی متمرکز معّرفی شده در این فصل، در حضور 4 کاربر فعّال با بهره گسترش 5  و با بهره گیری از مدولاسیون QPSK برای هریک از کاربران، با یکدیگر مقایسه شده می باشد. همان گونه که نظاره می گردد در میان آشکارسازهای زیر بهینه آشکارساز غیر خطّی V-BLAST از کارایی بهتری برخوردار می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: