جامعه آماری و حجم آن :

برای انجام پژوهش آغاز بایستی جامعه را که می‌خواهیم از آن نمونه بگیریم، به دقت تعریف کنیم. جامعه آماری عبارتست از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت‌های مورد پژوهش مشترک باشند و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند(خلیلی،۱۳۷۹ ،۸۷).  جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به پژوهش درمورد آن ها بپردازد (سکاران، ۱۳۸۲، ۲۹۴). جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت لینا نیک به تعداد ۵۰۰ نفر می باشد.

 

۱-۸-  بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:

«نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه می باشد که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی‌ها و مشخصات افراد جامعه را داراست» (کرلینجر،۱۳۷۰، ۱۳۶).

برای تعیین حجم نمونه از ارتباط زیر استفاده می کنیم:

 

N: جمع جامعه آماری می باشد (که در این پژوهش ۵۰۰ نفر می­باشند).

:Z  مقدار سطح معنی دار و درجه آزادی در جدول می باشد(۹۶/۱).

:E  حداکثر خطای قابل قبول که در اینجا ۵% فرض شده می باشد.

😛  نسبت موفقیت بین افراد نمونه می باشد که۵۰% در نظر گرفته شده می باشد.

:q  نسبت عدم موفقیت می باشد.(۱-p=q)

که پس از داده­گذاری در فرمول فوق نمونه به­دست آمده ۲۱۷ نفر می باشد.

 

۱-۹- روش گرد آوری اطلاعات :

جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به سه صورت کتابخانه­ای، مراجعه به اسناد و مدارک، و میدانی می باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش «پرسشنامه» می­باشد. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده‌های پژوهش می باشد. پرسشنامه مجموعه‌ای از سؤالات (عبارات یا گویه ها) می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ را ارائه می­دهد. از طریق پرسشنامه می­توان دانش، علایق، نگرشها و عقاید فرد را در ارتباط با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبل وی پی برد و به آن چیز که در حال حاضر انجام می­دهد، آگاهی پیدا کرد. هر یک از ابزارهای جمع آوری داده­ها، در واقع این امکان را فراهم می‌آورند که داده­های مختلف را از آزمودنی‌ها جمع‌آوری نمود. در میان این ابزارها، پرسشنامه‌هایی که بسته هستند به علت وسعت کاربردی که دارند از اهمیت خاصی برخوردارند. (خاکی، ۱۳۷۸)

در این پژوهش به مقصود اندازه‌گیری، ارزیابی و مقایسه نتایج به دست آمده از طریق پرسشنامه‌ها از مقیاس فاصله ای طیف لیکرت استفاده می‌شود.طیف لیکرت می‌تواند ۵ یا ۷ گزینه ای باشد که در پژوهش حاضر در پرسشهای مربوط به رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش، ازمقیاس ۵ گزینه ای به کار  می‌رود

 

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود. آمار توصیفی برای گردآوری و طبقه بندی داده های جمعیت شناختی و آمار استنباطی برای رد یا تأیید فرضیه ها بکار می رود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید