– متغییر های پژوهش

متغییر های مستقل

عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و ماهیت شغل

متغیر وابسته

انگیزش شغلی

انگیزش عبارت می باشد از حالتی درونی که بشر رابه انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند بعضی از صاحبنظران انگیزه را همان نیاز ، خواسته ، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را برای انجام کار ، راغب می سازد ! (هرسی[۱] و بلانچارد[۲] ، ۱۹۸۵ ، ص ۱۵ ) . بعضی نیز انگیزه را باعث و علت رفتار بشر می دانند و معتقدند که هر” عملی که فرد انجام می دهد در اثر وجود انگیزه یا نیازی می باشد که محرک وی برای انجام آن اقدام می باشد»

۱-۸- قلمرو پژوهش

قلمروموضوعی پژوهش، این پژوهش از نظر موضوعی درحوزه مدیریت رفتار سازمانی می باشد و عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرا مطالعه می­کند.

قلمرو مکانی پژوهش، این پژوهش از نظرمکانی به کارکنان شهرداری شاهرود محدودمی­شود وپرسشنامه نیز بصورت تصادفی میان اعضای نمونه توزیع وجمع­آوری می­شود.

 قلمرو زمانی پژوهش، این تحقیقدر پاییز و زمستان سال ۱۳۹۲ انجام شده می باشد.

۱-۹- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش به مطالعه عوامل موثر برانگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود خواهیم پرداخت. بدین مقصود برای جمع آوری داده های مولفه های انگیزش شغلی از پرسشنامه انگیزش شغلی لورنس و جوردن[۳]که مشتمل بر ۲۲ سوال که بر اساس طیف لیکرت می باشد طراحی شده می باشد و شامل مولفه های: امید به معاشرت، امید به قدرت، ترس ازشکست ، رد شدن، ترس ازقدرت ، نیاز برای موفقیت، نیاز برای معاشرت و نیازبرای قدرت می باشد استفاده شده می باشد و برای جمع آوری داده های عوامل موثر بر انگیزش شغلی از پرسشنامه محقق ساخته که شامل ۲۴سوال که بر اساس طیف لیکرت می باشد طراحی شده می باشد . لازم به ذکر می باشد این پرسشنامه مستخرج از چندین پایان نامه و به کمک مجموعه کتاب های پژوهشنامه مدیریت دکتر مقیمی طراحی شده می باشد. و دارای مولفه های:عدم ابهام شغلی، تنوع کاری، گروه کاری، سبک سرپرستی، خط مشی سازمانی، ترفیعات و توجه کارکنان می باشد. از آنجا که جامعه آماری مورد مطالعه شامل کارکنان شهرداری شاهرود می باشد و تعداد کارکنان شهرداری شاهرودشامل ۱۹۰ نفر می باشد بر اساس جدول مورگان نمونه تصادفی شامل ۱۲۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده می باشد. بدین مقصود با آگاهی از این موضوع که تمام پرسشنامه بازگشت داده نمی شود، تعداد ۱۴۰  پرسشنامه ها در بین نمونه مورد نظر توزیع شد که از بین این تعداد پرسشنامه، تعداد ۱۲۵ پرسشنامه تکمیل و به محقق بازگردانده شده می باشد. به مقصود تجزیه و تحلیل داده ها  از نرم افزار spss استفاده شده می باشد. پس از مطالعه های اولیه و رسم نمودارهای هیستوگرام و جداول فراوانی، به مطالعه فرضیات درمورد عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود پرداخته شده می باشد.

[۱].Hersey

[۲].Blanchard

[۳].Sendra Lawrence & peter Jordan

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک