تبیین فرضیه های پژوهش

۱-۶-۱- فرضیه اصلی پژوهش

 1. بین عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 2. بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 3. بین عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 4. بین ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.

۱-۶-۲- فرضیات فرعی

 1. بین حقوق و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 2. بین ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 3. بین خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 4. بین سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 5. بین گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 6. بین تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 7. بین عدم ابهام و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 8. بین توجه مثبت و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 9. بین سن و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.
 10. بین سابقه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود ارتباط هست.

۱-۷- متغییر های پژوهش

متغییر های مستقل

عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردی و ماهیت شغل

متغیر وابسته

انگیزش شغلی

انگیزش عبارت می باشد از حالتی درونی که بشر رابه انجام فعالیت خاصی ترغیب می کند بعضی از صاحبنظران انگیزه را همان نیاز ، خواسته ، تمایل یا نیروی درونی می دانند که افراد را برای انجام کار ، راغب می سازد ! (هرسی[۱] و بلانچارد[۲] ، ۱۹۸۵ ، ص ۱۵ ) . بعضی نیز انگیزه را باعث و علت رفتار بشر می دانند و معتقدند که هر” عملی که فرد انجام می دهد در اثر وجود انگیزه یا نیازی می باشد که محرک وی برای انجام آن اقدام می باشد»

۱-۸- قلمرو پژوهش

قلمروموضوعی پژوهش، این پژوهش از نظر موضوعی درحوزه مدیریت رفتار سازمانی می باشد و عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودرا مطالعه می­کند.

قلمرو مکانی پژوهش، این پژوهش از نظرمکانی به کارکنان شهرداری شاهرود محدودمی­شود وپرسشنامه نیز بصورت تصادفی میان اعضای نمونه توزیع وجمع­آوری می­شود.

 قلمرو زمانی پژوهش، این تحقیقدر پاییز و زمستان سال ۱۳۹۲ انجام شده می باشد.

[۱].Hersey

[۲].Blanchard

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک