فرضیه های پژوهش:

۱-بین کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس ارتباط معنادار هست.

۲-بین پرداخت منصفانه و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس ارتباط معنادار هست.

۳-بین محیط کاری ایمن وانگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور ارتباط معنادار هست.

۴-بین رشدمداوم وانگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس ارتباط معنادار هست.

۵-بین قانون گرایی وانگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس ارتباط معنادار وجود دارد۰

۶-بین وابستگی اجتماعی و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس ارتباط معنادار هست.

۷-بین فضای کلی کار و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس ارتباط معنادار هست.

۸-بین یکپارچگی اجتماعی و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس ارتباط معنادار هست.

۹-بین قابلیتهای انسانی و انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس ارتباط معنادار هست.

 

۱-۷ پیش فرضهای پژوهش:

۱-پرسشنامه های مورد استفاده دراین پژوهش اهداف پژوهش را به دقت می سنجند.

۲-آزمودنی ها با علم و آگاهی و صداقت پاسخ گفته اند.

۳-پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش از اعتبار لازم درمورد متغییرهای مورد سنجش برخوردار می باشند.

 

۱-۸ محدودیت های پژوهش:

۱-۸-۱ محدودیت های قابل کنترل:

-دراین پژوهش برای جمع آوری اطلاعات فقط از پرسشنامه استفاده شده می باشد در حالی که می توان از مصاحبه و روشهای کیفی جمع آوری اطلاعات نیز استفاده کرد.

-این پژوهش فقط در بین کارکنان دانشگاه پیام نور بندرعباس انجام گرفته می باشد.

-زمان اجرای این پژوهش در تیر و مرداد ماه ۱۳۹۳ انجام گرفته می باشد.

۱-۸-۲ محدودیت های غیر قابل کنترل:

-محافظه کاری بعضی از آزمودنیها در پاسخگویی به سوالات سبب می شود تا جواب قطعی به آنها داده نشود.

۱-۹ مفاهیم و تعاریف

۱-۹-۱ تعریف کیفیت زندگی کاری[۱]

اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته می باشد، اما در مورد معنای آن توافق کمی هست. حداقل سه استفاده رایج از این اصطلاح هست. اول این که کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایت مندی شغلی، فرصت های رشد روان شناختی امنیت شغلی، روابط مناسب کارفرما، کارکنان و میزان پایین حوادث دارد. شاید این شایع ترین استفاده از این اصطلاح باشد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی، سیستم پرداختـی که عملکـرد خوب را تشویق می کند، تضمین شغلی و شرایط کار مطمئن اشاره دارد.بالاخره کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی اشاره دارد(میرسپاسی،۱۳۸۶).

[۱]. Quality of work life                                                                                                      ۹٫Lntrinsic

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک