1. مقدمه

در این فصل به توضیح مفاهیم و تعاریفی می پردازیم که در حین پژوهش با آن روبه رو هستیم. ارتباط گردشگری با فرهنگ نشان دهنده ی انگیزه های اساسی مردمی می باشد که ما آن ها را گردشگری می خوانیم. علت های سفر مردم و انتخاب مقصد در واقع در اکثر موارد علت های فرهنگی غیر مادی می باشد که فراتر از منطق عرضه و تقاضا هستند)  Keller, 1996: 20 (. از این جهت تعریف کلیدی بایستی انجام شود. همانگونه که قبلا اظهار شده می باشد فرهنگ دارای معانی گسترده ای می باشد، از این جهت تعریف مفهوم فرهنگی که در این پژوهش از آن استفاده می شود، الزامی می باشد. تنوع فرهنگی در مدل های مختلف دارای ارکان متفاوتی می باشد. در این فصل ارکان تنوع فرهنگی که بیشترین وابستگی را به گردشگری دارند،  معرفی می شود. اظهار دقیق این ارکان ما را به مطالعه دقیق و همه جانبه سوق می دهد و باعث می شود تا با نگاهی به ادبیات که پژوهشگران و محققان بیشماری درمورد ی آنها مطالعه کرده اند به آن چیز که نیاز این پژوهش می باشد برسیم. بسیاری از مفاهیم علمی از گذشته تا به امروز تغییر کرده و یا ثابت باقی مانده اند. با مطالعه ی این اسناد و مدارک به تعاریف و تحلیل هایی می رسیم که با موضوع پژوهش ما بیشترین قرابت را داشته باشد. از این رو به مفاهیمی همچون زبان، مذهب، قومیت یا نژاد، سیاست های چندفرهنگی و مهاجرت می پردازیم. از طرفی دیگر شاخص قومیت خود به تنهایی دارای عناصری می باشد که بر طبق مطالعات انجام شده تنوع فرهنگی را به نمایش می گذارد. آداب و رسوم، نوع پوشش اقوام، غذا و کالاهای مادی که به نوعی صنایع دستی این قومیت ها را تشکیل می دهد نیز تعریف می شود. به طور کل آن چیز که در مدل مفهومی گویای موضوع پژوهش می باشد، مشخص می شود و در مورد هر یک جداگانه بحث خواهد شد. در کنار این عناوین چند نوع گردشگری معرفی می شود که با موضوع فرهنگ در ارتباط هستند.گردشگری فرهنگی، گردشگری مذهبی، گردشگری قومی، گردشگری غذایی و گردشگری اجتماعی از تقسیم بندی های گردشگری به لحاظ موضوع هستند که بسیار در توسعه ی گردشگری موثر بوده و درک آنها بایستی به درستی صورت گیرد.

ضرورت پیشینه یابی و پیشینه کاوی علمی و عملی موضوع از مسایل مهم این فصل می باشد. انتهای این فصل در برگیرنده ی اطلاعات مهم و مربوطی می باشد که خواننده را با نوشته ها و پژوهش های دانشگاهی و سازمانی دیگران در زمینه ی مساله پژوهش آشنا می کند. اساس یک پژوهش علمی بر آگاهی های مهم در حوزه موضوع استوار می باشد (خاکی، ۱۳۹۰: ۲۱۵). با در نظر داشتن این بخش از فصل سابقه ی نظری و کاربردی موضوع پژوهش شناسایی و طبقه بندی شده می باشد. این طبقه بندی تحت عناوین کتاب و مقاله در بخش داخلی و خارجی انجام می شود. البته لازم به ذکر می باشد که این مطالب اختصار ای از پژوهش های دیگران می باشد که براساس موضوع، سال انتشار ، روش پژوهش و نتیجه گیری شکل گرفته می باشد. نباید فراموش کرد که ادبیات راجع به موضوع این پژوهش به صورت اخص در ایران صورت نگرفته می باشد، لذا آن چیز که در این باب قرار می گیرد، مطالعاتی می باشد که از لحاظ محتوایی با موضوع ما نزدیکی دارد.

 

  1. ادبیات

ادبیات موضوع شامل تعاریف کلیدی و مهم این پژوهش می باشد که با نگاهی عمیق کوشش بر موشکافی لایه های مختلف مفاهیم پژوهش دارد. تعاریف این مفاهیم از نظرگاه محققان متفاوت باعث به وجودآمدن دیدی وسیع درمورد ی موضوع شده و خطای کمتری را متوجه می سازد. از این رو در این بخش به مطالعه مفاهیمی زیرا فرهنگ، تنوع فرهنگی، ارکان تنوع فرهنگی، گردشگری، انواع گردشگری و توسعه گردشگری می پردازیم.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید