شواهد علمی مبنی بر این که خلاقیت از سن تمرد می کند به وسیله پروفسور هاروی سی لهمان استاد دانشگاه اوهایو مورد پژوهش و تأیید قرار گرفته می باشد . از۱۰۰۰ موقعیت خلاق که پروفسور لهمان ذکر نموده می باشد ، متوسط سنی ، که این ابداع ها در آن سن واقع گردیده ۷۴ سال بوده می باشد .

البته مواردی هست که تعداد اختراع هایی که به وسیله مخترعان  خلاق به وجود آمده با سن آنان رو به کاهش گذاشته می باشد اما به احتمال قوی توضیح این علت امر مربوط به نیروی محرک نسبی می باشد .

از لحاظ سنی  غیر قابل اجتناب می باشد که بعضی از افراد پس از کسب موفقیت های متعدد از کوشش باز ایستند . حتی اگر استعداد ذاتی ما رشد نیابد قدرت خلاقیت ما می تواند سال به سال با کوشش و کوششی که در آن زمینه به کار می بریم به رشد خود ادامه دهد.( اسبورن ،۱۳۷۵، ص ۱۴)

 

۲- تحقیقات انجام شده در ایران

واحدی (۱۳۷۹) در پژوهش خود با عنوان مطالعه میزان تعهد شغلی معلمان مدارس ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ی شهر بناب به نتایج زیر دست پیدا کرد: میزان تعهد شغلی معلمان مدارس بناب بیش از سطح متوسط بوده و همچنین بین تعهد شغلی معلمان دوره های مختلف تحصیلی و محل خدمت آنان ارتباط ی معناداری وجود داشته می باشد. اما بین تعهد شغلی معلمان از نظر جنسیت ، سابقه ی خدمت و مدرک تحصیلی تفاوت معناداری مشاهده نشده می باشد . به طور کلی نتایج تحقیقات نشان داد که بیشترین رتبه ، مربوط به مؤلفه پای بندی به ارزش های کار و کم ترین رتبه مربوط به مؤلفه وابستگی حرفه ای بوده و تعهد شغلی معلمان روستایی بیش از معلمان شهری بوده می باشد.

رحیمی ، عبدالکریم ( ۱۳۸۰) عنوان می کند پسران در زمینه ی خلاقیت کلی در سطح بالاتری نسبت به دختران هستند و تفاوت میانگین پسران ودختران را در سطح ۰۱/۰ معنی دار نشان داده می باشد .

شیربیگی ( ۱۳۷۹)  عنوان کرد مدیران مرد ، دارای مدرک لیسانس و بالاتر بیش از سایر مدیران نیاز به خلاقیت داشتند .

سریداران ( ۱۳۷۶) عنوان کرد تفاوت معنی داری بین خلاقیت مدیران آموزشی زن و مرد وجود ندارد .

کریمی (۱۳۸۱) در پاسخ به این سؤال که آیا میان میزان خلاقیت مدیران با در نظر داشتن متغیرهای فردی تفاوت معنی داری دارد ؟ پاسخ منفی داد  و عنوان کرد بین میانگین نمرات خلاقیت مدیران با مدارک تحصیلی فوق لیسانس ، لیسانس ،فوق دیپلم و دیپلم تفاوت معنی داری وجود ندارد و احتمال می دهد که ساختار نظام آموزشی به گونه ای می باشد که زمینه بروز خلاقیت را فراهم نمی سازد .

همچنین کریمی نشان می دهد که تفاوت معنی دار بین مدیران با مدارک مختلف تحصیلی از نظر اثربخشی هست و میزان تحصیلات افراد تأثیر عمده و مؤثری در میزان اثربخشی آن ها در مدارس ایفا می کند.

کریمی (۱۳۸۱) در مطالعه  ارتباط ی بین خلاقیت و اثربخشی مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان لامرد با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس یک طرفه عنوان می کند که تفاوت معنی داری بین میانگین خلاقیت مدیران با سابقه های مختلف هست

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید