فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                 صفحه                                                                                      

 

چکیده                                                                                              ه

 

فصل اول: طرح پژوهش

 

۱-۱ مقدمه                                                                                        ۲

۱-۲ اظهار مسئله                                                                                   ۴

۱-۳ اهمیت پژوهش                                                                               ۶

۱-۴ اهداف پژوهش                                                                               ۸

۱-۵ فرضیه های پژوهش                                                                          ۹

۱-۶ تعاریف متغیرها و واژه های پژوهش                                                       ۱۰

 

فصل دوم:  پیشینه پژوهش

 

مقدمه                                                                                              ۱۲

 

الف ) تحقیقات پیشین                                                                            ۱۳

 

۱- تحقیقات انجام شده در جهان                                                                ۱۳

۲- تحقیقات انجام شده در ایران                                                                ۱۵

 

ب ) مبانی نظری                                                                                  ۱۶

 

تعهد شغلی                                                                                        ۱۶

ضرورت و اهمیت تعهد در کار                                                                  ۱۸

انواع تعهدات مدیریت                                                                            ۱۹

تعهد شغلی مدیران آموزشی                                                                      ۲۰

انگیزش چیست؟                                                                                  ۲۲

نظریه نیازهای سه گانه مک کللند                                                                ۲۳

شرکت افراد در فعالیت ها و تعهد کاری                                                        ۲۴

تعهد سازمانی                                                                                      ۲۵

اصرار بر تعهد                                                                                     ۲۹

خلاقیت چیست؟                                                                                 ۳۰

خلاقیت و نوآوری                                                                                ۳۳

تئوری های مدیریت و خلاقیت                                                                  ۳۴

نظریه های فلسفی آفرینشگری                                                                   ۳۴

نظریه های جهان باستان                                                                          ۳۴

آفرینشگری به عنوان الهام خدایی                                                                ۳۵

آفرینشگری به عنوان دیوانگی                                                                    ۳۵

نظریه های جدید فلسفی                                                                         ۳۶

آفرینشگری به عنوان نبوغ شهودی                                                               ۳۶

آفرینشگری به عنوان نیروی حیاتی                                                              ۳۶

آفرینشگری به عنوان نیروی کیهانی                                                              ۳۷

نظریه های روانشناسی                                                                            ۳۷

تداعی گرایی و رفتارگرایی                                                                       ۳۷

نظریه گشتالت                                                                                     ۳۹

روان کاوی                                                                                         ۴۱

زیگموند فروید                                                                                    ۴۲

روان کاوی جدید                                                                                 ۴۲

ای جی اسکاکتل                                                                                  ۴۳

بشر گرایی ( کارل راجرز)                                                                      ۴۳

مکتب روان سنجی                                                                                ۴۴

واکاوی عوامل گیلفورد                                                                           ۴۵

ارتور کوستلر                                                                                      ۴۶

مکتب عصب شناختی                                                                            ۴۷

جمع بندی نظریه ها                                                                              ۴۸

منشأ خلاقیت                                                                                      ۴۹

شیوه های  پرورش خلاقیت                                                                     ۵۲

پیشنهادهای دکتر اسبورن                                                                         ۵۳

اصول تورنس                                                                                      ۵۵

راهکارهایی برای تسهیل خلاقیت و نوآوری                                                    ۵۶

عوامل مؤثر خلاقیت                                                                              ۵۹

عوامل فردی                                                                                       ۶۰

عوامل محیطی(گروهی و سازمانی)                                                              ۶۲

موانع خلاقیت                                                                                     ۶۷

تأثیر مدیر در پرورش خلاقیت                                                                  ۶۸

مباحثی چند در ارتباط با خلاقیت                                                                ۶۹

 

فصل سوم : روش پژوهش

 

۳-۱ روش پژوهش                                                                                ۷۲

۳-۲ جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری                                               ۷۲

۳-۳ ابزار پژوهش و روش نمره گذاری آن                                                      ۷۲

۳-۴ اعتبار و روایی ابزار                                                                         ۷۴

۳-۵ روش های آماری پژوهش                                                                   ۷۵

 

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یاقته های پژوهش

 

۴-۱ مقدمه                                                                                        ۷۷

۴-۲ مطالعه داده ها با استفاده از آمار توصیفی                                                 ۷۷

۴-۳ مطالعه داده ها با استفاده از آمار استنباطی                                                ۸۳

 

 

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

 

۵-۱ مقدمه                                                                                        ۹۰

۵-۲ارائه نتایج                                                                                     ۹۰

۵-۳ محدودیت ها                                                                                ۹۳

۵-۴ پیشنهادات                                                                                   ۹۳

پیشنهادات به سایر محققین                                                                       ۹۵

 

– منابع فارسی                                                                                     ۹۶

– منابع انگلیسی                                                                                   ۱۰۰

پیوست ها

پرسشنامه

                       

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه                                     

جدول یک : مقوله های پرسشنامه ها و تعلق سؤالات به آن ها                                                    ۷۴

جدول ۲: نتایج مربوط به پایایی سنجه های پرسشنامه ها                                                           ۷۵

جدول ۳: توزیع جنسیت آزمودنی ها                                                                                  ۷۷

جدول ۴: گروه بندی سن آزمودنی ها                                                                                 ۷۸

جدول ۵: مدرک تحصیلی آزمودنی ها                                                                                 ۷۹

جدول ۶: گروه بندی سابقه ی مدیریت آزمودنی ها                                                                 ۸۰

جدول ۷: درصد و توزیع فراوانی گروه های چهارگانه ی خلاقیت                                               ۸۱

جدول ۸: درصد و توزیع فراوانی نمرات تعهد شغلی بین آزمودنی ها                                            ۸۲

جدول ۹: ضریب همبستگی کلی میان تعهد شغلی و خلاقیت مدیران                                            ۸۳

جدول ۱۰: ضریب همبستگی میان وابستگی حرفه ای مدیران مدارس و خلاقیت آن ها                      ۸۴

جدول ۱۱: ضریب همبستگی بین پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس              ۸۴

جدول ۱۲:ضریب همبستگی بین مزایای دریافتی مناسب و میزان خلاقیت مدیران مدارس                   ۸۵

جدول ۱۳: آزمون t  جهت مطالعه ارتباط ی بین سطح تحصیلات و خلاقیت                                  ۸۵

جدول ۱۴: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه خلاقیت در رده های مختلف متغیر سابقه

مدیریت                                                                                                                   ۸۶

جدول ۱۵: همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط ی میان تعهد شغلی و خلاقیت در آزمودنی زن            ۸۶

جدول ۱۶:  همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط ی میان تعهد شغلی و خلاقیت در آزمودنی مرد           ۸۷

جدول ۱۷: ضریب همبستگی ارتباط ی میان تعهد شغلی و خلاقیت در مدیران کمتر از ۴۰ سال             ۸۷

جدول ۱۸: ضریب همبستگی ارتباط ی میان تعهد شغلی و خلاقیت در مدیران ۴۰ سال و بالاتر            ۸۷

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه              

 

نمودار ۱: درصد فراوانی جنسیت آزمودنی ها                                                  ۷۸

نمودار ۲: درصد فراوانی سن آزمودنی ها                                                       ۷۹

نمودار ۳: درصد فراوانی مدرک تحصیلی آزمودنی ها                                          ۸۰

نمودار ۴: درصد فراوانی سابقه ی مدیریت آزمودنی ها                                        ۸۱

نمودار ۵: درصد فراوانی گروه های چهار گانه خلاقیت                                       ۸۲

نمودار۶: درصد فراوانی تعهد شغلی آزمودنی ها                                               ۸۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                        صفحه

 

شکل ۱: مدل عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی و نتایج آن                                        ۲۷

شکل ۲:نمودار ارتباط بین خلاقیت و نوآوری                                                  ۳۳

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید