تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش

منظورازعملیاتی کردن، قابل مشاهده ساختن یک متغیر وپیش بینی روش های اندازه گیری آن می باشد. تعریف عملیاتی متغیر های پژوهش به توضیح زیر می باشد:

 

  • شیوه‌های‌تامین مالی:روش هایی‌می باشد که شرکت‌می تواند از طریق آن منابع مالی‌مورد نیاز برای شروع و ادامه فعالیت خود تامین نماید که عموما شامل‌استقراض، انتشار سهام ‌و سود انباشته می باشد. تأمین مالیبه معنای تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه واحدهای اقتصادی می باشد. شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان های نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد. ابزارهای ویژه تامین مالی عبارتند از:

 

الف) سهام عادی

ب)سهام ممتاز

ج) اوراق قرضه و مشارکت

د) اوراق بهادار قابل تبدیل اوراق مشارکت یا اوراق قرضه

در این پژوهش روش های انتشار سهام، استقراض و سود انباشته مورد مطالعه قرار می گیرد. برای محاسبه خالص تغییر در تأمین مالی کل شرکت i در زمان t، این متغیربرمتوسط کل دارایی ها، تقسیم می شود. خالص تغییر در تامین مالی خارجی شرکت i در زمان t، نیز شامل تغییر در تأمین مالی خارجی از محل سهام و تغییر در بدهی های ایجاد شده به مقصود تامین مالی می باشد.

-تأمین مالی کوتاه مدت :مقصود از تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی از محل مناسبی می باشد که ظرف مدت یک سال با یک دوره مالی، هر کدام که کمتر باشد، بازپرداخت می شود. این نوع تأمین مالی معمولا برای رفع نیازهای موقتی مورد استفاده قرار می گیرد.

-تأمین مالی بلند مدت : این نوع تأمین مالی معمولا برای تأمین مالی سرمایه گذاری های بلند مدت مانند احداث کارخانه و خرید دارائی های ثابت، اجرای طرح های توسعه و تجدید ساختار سازمان و مدرنیزه کردن امکانات موجود به کار می رود. منابع در دسترس برای تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض، انتشار سهام ممتاز، انتشار سهام عادی و استفاده از منابع داخلی می شود.

-وام (استقراض) : مقصود ازاستقراض تأمین منابع مالی بلند مدت می باشد که در ازاء آن اصل مبلغ به اضافه درصدی مشخص از سود بازپرداخت می شود.

-سود انباشته (پس از کسر مالیات) : همیشه یکی از منابع تامین مالی بلند مدت برای شرکت ها بوده می باشد. معمولا شرکت های سهامی عام مبلغی از سود خالص ( سود پس از کسر مالیات ) را به حساب سود انباشته مقصود می کنند. از آن جایی که بخشی از سود سالانه به صاحبان سهام داده می شود و بخشی دیگر به حساب سود انباشته مقصود می شود هیات مدیره می تواند سیاست های مربوط به تقسیم سود را به عنوان یک راهنما مورد استفاده قرار دهد.

بازده سهام:یکی ازمعیارهای اساسی برای تصمیم گیری دربورس، بازده سهام می باشد، بازده سهام خودبه تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی می باشد وبیشترسرمایه گذاران بالفعل وبالقوه درتجزیه وتحلیل مالی وپیش بینی هاازآن استفاده می نمایند. روش محاسبه ی بازده غیر عادی انباشته سهام شرکت i در زمان t،  برابر با میانگین هندسی بازده های غیر عادی شرکت i، در زمان t (بازه سالانه ) می باشد.

(علت اینکه CARبصورت t+1در نظر گرفته شده این می باشد که اثر انتخاب روش های تامین مالی بر بازده سال بعد شرکت نمایان خواهد شد. ) فرمول محاسبه ی این متغیر، به صورت زیر می باشد :

 

 

 

جدول (۱-۱)اطلاعات مربوط به متغیرها و نحوه محاسبه آن ها

ردیف عنوان متغیر نحوه اندازه گیری
۱ خالص تغییر در تامین مالی کل (ΔFIN) خالص تغییر در تامین مالی داخلی+خالص تغییر در تامین مالی خارجی
۲ خالص تغییر در تامین مالی داخلی (ΔIFIN) مابه التفاوت سود انباشته آغاز و انتهای دوره قبل از تعدیلات
۳ خالص تغییر در سرمایه تامین شده از محل منابع خارجی( ΔEquity) آورده نقدی صاحبان سهام-سود پرداختی
۴ خالص تغییر در بدهی های ایجاد شده به مقصود تامین مالی(Δdept) خالص تغییردر کل بدهی ها پس از کسرخالص تغییر در ذخیره مزایای  پایان خدمت کارکنان و سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
۵ بازده غیرعادی انباشته سهام (CAR) میانگین هندسی ما به التفاوت بازده هر سهم و بازده بازار در طی یک دوره دوازده ماهه
۶ اندازه شرکت (SIZE) لگاریتم (قیمت بازار هر سهم  * تعداد سهام)در صورت نرمال نبودن داده ها از فرمول بالا استفاده می شود.
۷ ضریب تغییرات سود عادی(BETA) میانگین سود عادی هر سهم/انحراف معیار سود عادی هر سهم
 

 

۱-۹)قلمرو پژوهش

گستره این پژوهش در سه قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:

  • قلمرو زمانی-داده ها و اطلاعات مالی این پژوهش مربوط به سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰ می باشد.
  • قلمرو موضوعی-از لحاظ موضوعی این پژوهش متمرکز بر عملکرد مالی شرکت ها با تاکید بر بازده سهام می‎باشد.
  • قلمرو مکانی -قلمرو مکانی این پژوهش متمرکز بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید