_اعمال خلاف شئون انتظامی

بعضی از صاحب نظران معتقدند که در هر جامعه اقدام منافی شأن بایستی با در نظر داشتن انتظاراتی که افراد آن جامعه از آن صنف دارند ، تفسیر و احراز شود. به عقیده ایشان ، معیار تشخیص اعمال منافی شئون انتظامی عرف عام بوده و افکار عمومی بهترین وسیله سنجش آن محسوب می شود. به عبارت دیگر : شأن انتظامی  یک اصطلاح کلی می باشد که اگر بخواهیم آن را تعریف کنیم می گوییم : ( انتظاری که جامعه از پلیس یا عوامل گشت دارد ) و اگر پلیس بر خلاف آن اقدام و رفتاری را انجام دهد ، می گویند خلاف شأن انجام داده می باشد اینان معتقدند : قرار گرفتن در هر جایگاهی ، انتظاراتی را در شخصی که در آن جایگاه قرار گرفته می باشد ، ایجاد می کند. این انتظارات تعریف نشده اما در وجدان اجتماعی افراد یک جامعه حضور دارد و حسب مورد ، مجال بروز پیدا می کند .      ( مجله کانون وکلا ، شماره پیاپی ۱۸۶ ، ۱۸۷ ،  ۲۸۸ ) .

۱-۱۱  اختصار فصل یک

فصل اول شامل : مقدمه ، طرح مسئله ، اهمیت و ضرورت پژوهش ، انگیزه و اهداف پژوهش ، سوالات پژوهش ، فرضیات پژوهش ، قلمرو پژوهش ، تعاریف نظری واژگان تخصصی و اختصار فصل می باشد.

در این پژوهش مسأله ای که مطرح می باشد این می باشد که چه عواملی در بروز اعمال خلاف شؤن انتظامی کارکنان گشت انتظامی تبریز موثر می باشد و  به چه ترتیب و سازوکارى مى توان در کاهش تخلفات کارکنان  گشت انتظامی درکلانتر ى هاى مورد مطالعه مؤثر و مفید واقع شد.

تبیین تأثیر عوامل سازمانی مؤثر بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت ضمن آگاهی خود آنان ، به فرماندهان نیز کمک می کند تا عوامل گشت را از نظر ویژگی های روانی و شخصیتی مورد ارزیابی قرار دهند و آنهایی را انتخاب کنند که دارای ویژگی هایی هستند که در تحقیقات گوناگون نشان داده شده می باشد.

در این فصل یک هدف اصلی  و دو هدف فرعی و همچنین یک سوال اصلی و دو سوال فرعی و در نهایت یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی مطرح، و به اظهار آنها پرداخته شده می باشد و در خاتمه نیز قلمرو پژوهش و تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش توضیح داده شده می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید