اهداف پژوهش

۱-۴-۱-  اهداف علمی

در این پژوهش بر آنیم تا با استفاده از مطالعه نظری و به چالش کشیدن داده‌های بدست آمده از بازار سرمایه ایران بتوانیم روابط یکی از شاخص‌های سرمایه در گردش(چرخه تبدیل وجه نقد) را با معیارهای عملکردی اقتصادی (ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده مورد مطالعه علمی قرار دهیم.

 

۱-۴-۲-  اهداف کلی و فرعی

هدف کلی : 

“” تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد “”

 

اهداف فرعی:

۱- تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد برارزش افزوده اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد

۲- تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با چرخه تبدیل وجه نقد

 

۱-۴-۳-  اهداف کاربردی

نتایج پژوهش می‌تواند مورد استفاده گروه‌های متعددی قرار گیرد که موارد زیر از آن جمله هستند:

سازمان بورس اوراق بهادار: در ارزیابی بهتر و دقیق‌تر رتبه بندی شرکت‌ها.

سرمایه‌گذاران: نتایج این پژوهش می‌تواند با در نظر داشتن اهدافی که سرمایه گذاران دارند اعم از کوتاه مدت یا بلندمدت، آن‌ها را در انتخاب سهام شرکت‌ها برای سرمایه گذاری یاری نماید و از آنجا که سرمایه گذاران با در نظر داشتن رویکرد تکیه گاه‌یابی به دنبال یک مبنای قابل اتکا هستند، نتایج این پژوهش می‌تواندآن‌ها را در انتخاب این مبنای مطمئن یاری رساند و رفتار سرمایه‌گذاران را بهبود بخشیده و در نتیجه تصمیم گیری آن‌ها از سودمندی قابل ملاحظه‌ای برخوردار باشد.

دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی : این پژوهش محتوای اطلاعاتی معیارهای ارزیابی را مورد مطالعه و لزوم در نظر داشتن طبقه بندی مناسب ارزیابی هر معیار توسط شاخص مناسب را بیشتر مشخص می‌کند. در نتیجه اظهار بهتر و دقیق‌تر رویکردهای رفتاری و آثار آن‌ها در پی تئوری‌های جدیدتر مفید واقع شود.

سهامداران : این پژوهش می‌تواند سهامداران را در ارزیابی سهام شرکت و ثبات سود آن‌ها یاری رساند و توجه آن‌ها را هرچه بیشتر به سمت اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی شرکت‌ها هدایت نماید.

مدیران :نتایج این پژوهش می‌تواند مدیریت را در اهداف کوتاه مدت و علی‌الخصوص در اهداف بلند مدت شرکت‌ها و کنترل فعالیت‌های درون سازمان برای رسیدن به سود و رفاه بیشتر که در نهایت منجر به جلب رضایت سهامداران خواهد شد، موثر باشد و همچنین از آنجا که تغییرپذیری درمورد روند سود خالص مورد گزارش می‌تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه‌گذاران (مبنی بر دستاوردهای محتمل آینده از نظر سود خالص و سود تقسیمی) اثر بگذارد. مدیریتمی‌تواند از طرق مختلف زیرا هموارسازی سود، اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام بگذارد.

 

۱-۵- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

آیا بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد می توان تبیین ارتباط نمود؟

سوالات فرعی پژوهش :

آیا بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد می توان تبیین ارتباط نمود؟

آیا بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با چرخه تبدیل وجه نقد می‌توان تبیین ارتباط نمود ؟

 

۱-۶- فرضیه‌های پژوهش

برای پاسخ به سوالات مطرح شده، فرضیه  زیر تدوین شده می باشد:

فرضیه اصلی : بین ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط هست.

فرضیه‌های فرعی :

–  بین ارزیابی عملکرد برمبنای ارزش افزوده اقتصادی با چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط هست.

–  بین ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده با چرخه تبدیل وجه نقد ارتباط هست.

 

۱-۷- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

۱-۷-۱- متغیر وابسته

در این پژوهش چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. برای محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد، تاخیردر پرداخت حسابهای پرداخت نیاز دوره عملیات کسر می‌شود. لذا هر چه دوره تاخیر در حسابهای پرداختنی بیشتر باشد چرخه تبدیل وجه نقد کوتاهتر می‌شود و ظاهرا کوتاه‌تر بودن چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده وضعیت مناسبتر نقدینگی می باشد درحالی که تاخیر در پرداخت حساب‌های پرداختنی می‌تواند دلیل نامناسب بودن وضعیت نقدینگی باشد. هر چه این تاخیر بیشتر باشد وضعیت نامطلوبتر می باشد اما هنگامی که این رقم را در محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد به کار می بریم نتیجه متفاوت حاصل می‌شود. یعنی تاخیرهای طولانی تر موجب کمتر شدن چرخه تبدیل وجه نقد و نشان دهنده نقدینگی مناسب می باشد. پس، تناقض احتمالی مذکور می بایستی به گونه ای مرتفع شود (خرمنژاد، ۱۳۸۶، ۲۷)

مدیریت نقدینگی در واقع منعکس‌کننده مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های کوتاه مدت می باشد و تأثیر حیاتی در موفقیت مدیریت بنگاه اقتصادی بازی می‌کند. اگر شرکت نتواند نقدینگی خود را به‌نحو مطلوب مدیریت کند ممکن می باشد دارایی‌های جاری شرکت نتواند پاسخگوی بدهی‌های جاری آن باشد. در نتیجه شرکت مجبور به یافتن منابع خارجی برای پرداخت بد هی‌های کوتاه مدت خود در زمان سررسید می‌شود.شرکت‌های دارای سابقه درازمدت درخشانی که ترازنامه‌های صحیح و پاکی دارند، اگر مدیریت نقدینگی خوبی نداشته باشند قادر به پرداخت دیون خود نخواهند بود”. روش مناسب برای ارزیابی نقدینگی شرکت‌ها، «چرخه تبدیل وجه نقد» می باشد که مدت زمان بین پرداخت به‌مقصود خرید موجودی‌های کالا یا مواد اولیه تا جمع‌آوری مطالبات ناشی از فروش به مشتریان را محاسبه می‌کند. هر چه قدر این مدت طولانی‌تر باشد، سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش مورد نیاز می‌باشد. چرخه تبدیل وجه نقد طولانی‌تر ممکن می باشد سود آوری شرکت را از طریق افزایش فروش افزایش دهد. با وجود این اگر هزینه سرمایه گذاری در سرمایه در گردش بیشتر از منافع حاصل از سرمایه گذاری در موجودی یا اعطای بیشتر اعتبار تجاری باشد سودآوری شرکت ممکن می باشد کاهش یابد. اگرچه تجزیه‌وتحلیل چرخه تبدیل وجه نقد به تنهایی می‌تواند مفید باشد، اما شاخص صنعت به‌مقصود ارزیابی عملکرد این چرخه و پیش‌بینی فرصت‌ها به‌مقصود بهبود آن، برای شرکت‌ها بسیار تعیین‌کننده می باشد. نظر به اینکه مدت زمان این چرخه برای صنایع مختلف متفاوت می باشد، پس مقایسه شرکت‌هایی که در یک صنعت فعالیت می‌کنند، روش صحیحی به‌شمار می‌آید.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید