قلمرو موضوعی :

این پژوهش از لحاظ قلمرو موضوعی از یک سو به بسط و تشریح مباحث ساختار سازمانی می پردازد و از سوی دیگر مولفه ها و قابلیت های زیر بنائی و فرایندی مدیریت دانش را مطالعه می نماید.

 

الف)  قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می باشد.

ب) قلمرو زمانی :

پژوهش حاضر از نظر قلمرو زمانی مربوط به دوره توزیع پرسشنامه می باشد که در دی و بهمن ماه ۱۳۹۲ صورت گرفته می باشد..

پژوهش حاضر از این جهت که تصویری از وضع موجود ارائه می دهد توصیفی و از این جهت که گرد آوری اطلاعات از جامعه آماری از طریق پرسشنامه انجام میگیرد پیمایشی میباشد

 

۱-۷ بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامع اماری در هر پژوهش عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی شخص (جهانی یا منطقه ای )در یک صفت مشترک باشند(حافظ نیا ۱۳۸۲ ،۱۹)

جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان در شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می باشد.که ۴۲۶ نفر گزارش شده می باشد.

۱-۷-۱حجم نمونه :

با در نظر داشتن حجم جامعه مورد نظر پژوهش، از فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه در حالت حجم جامعه معلوم استفاده شده می باشد و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب خواهد شد.

ضریب اطمینان ۹۵%  ، ۰٫۵ p=q=  ، ۱٫۹۶z=     :  پیش فرض‌ها

۴۲۶  = حجم جامعه N

d =  مقدار خطا   ۰٫۰۵=

 

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان در شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی می‌باشد که تعداد آنها در مجموع ۴۲۶ نفر می باشد و نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری تصادفی خواهد بود. ۱۹۸ نفر از کارکنان با روش تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب خواهند شد. داده‌های لازم این پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری خواهد گردید.

۱-۷-۲ ابزار گرد آوری داده ها :

برای انجام کارهای پژوهشی این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات لازم می باشد. این ابزارها شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و مطالعه مدارک و اسناد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در مورد مبانی نظری پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای نوشته شده می باشد که از نوع ابزار مطالعه مدارک سازمانی و اسناد ثانویه می باشد. برای گردآوری اطلاعا ت و داد‌ه‌های آماری پژوهش نیز از ابزار پرسشنامه با مقیاس لیکرت جهت شناسائی روایط بین متغیرهای پژوهش استفاده شده می باشد .

جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش نیز بسته به نیاز بخش های مختلف ، از روشهای متعددی استفاده شده که مهمترین آنها به قرار زیر می باشد :

۱- مطالعات نظری و کتابخانه ای

یکی از مراحل جمع آوری اطلاعات استفاده از کتابخانه می باشد که اهداف آن به توضیح زیر می باشد :

الف ) کسب اطلاعات اولیه راجع به موضوع مورد پژوهش

ب ) اخذ تصمیم در مورد این که چه محلی و چه اشخاصی بایستی مورد مطالعه قرار گیرند .

ج ) اطلاع یافتن از سوابق موضوع مورد پژوهش

د ) گرفتن تجربه از آن چیز که تا به حال انجام شده

ه ) استفاده از آمارها ، کتاب ها ، مآخذ و اسناد موجود

۲- کتابهای مختلف فارسی و لاتین

محقق با انجام مطالعات کتابخانه ای جهت تکمیل بخش های از این پژوهش مانند فصول دوم و سوم کوشش در فراهم آوردن پایه علمی مناسب برای پژوهش داشته می باشد . بدین مقصود با استفاده از کتب موجود در کتابخانه های مختلف و با استفاده از متون متنوع ، کوشش کرده تا اطلاعات دقیق و صحیحی در باره موضوع پژوهش داشته و پایه علمی مناسبی برای روش های تحلیل در اختیار گیرد .

۳- رساله ها و پایان نامه ها

در بخش تاریخچه پژوهش با مراجعه به رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد موجود در دانشگاه های معتبر کشور ، کوشش در استفاده از نقاط قوت آنها در راستای بهبود روش کار شده و برای انجام یک کار علمی و بی نقص اقدام به مطالعات گسترده سایر  پایان نامه ها با موضوعات ساختار سازمانی و مدیریت دانش سازمانی شده می باشد.

۴- پرسشنامه: در این پژوهش جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می شود.

۱-۸  روش تجزیه وتحلیل داده ها:

در تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی(میانگین ،مد،میانه ، واریانس ، انحراف معیار)و استنباطی( کولوموگروف- اسمیرنوف همبستگی اسپیرمن یا پیرسن و رگرسیون) استفاده شده می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید