چارچوب نظری پژوهش

چهارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر مبنای آن اجراء می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده و مطالعه ادبیات موضوع (پیشینه پژوهش) فراهم آمده می باشد (خاکی ،۱۳۸۷). مبنای نظری پژوهش حاضر تحقیقی می باشد که اوزدمیر و اصلان[۱] در سال ۲۰۱۱ انجام داده و مدل آن به صورت زیراست:

 

شکل (۱-۱) مدل تحلیلی پژوهش (& Aslan,2011 Özdemir)

 

 

۱-۶) فرضیه ها

با در نظر داشتن مدل چهار چوب نظری پژوهش که اشاره شد، فرضیه های پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  1. یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر  دارد.
  2. یکپارچه سازی زنجیره تأمین  بر رقابت پذیری شرکت هاتأثیر  دارد.
  3. رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری شرکت هاتأثیر دارد.
  4. یکپارچه سازی زنجیره تأمین  از طریق افزایش رقابت پذیری شرکت ها بر عملکرد تجاری آن هاتأثیر  دارد.

۱-۷) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

تعریف یکپارچگی زنجیره تامین:

یکپارچگی زنجیره تامین به این معنا می باشد که هر عضو زنجیره تامین در فعالیت های برنامه ریزی و پیش بینی مسائل آتی مشارکت مستمر دارد. یکپارچگی فعالیت های زنجیره تامین تنها زمانی می تواند مثمر ثمر واقع شود که تک تک اعضای زنجیره تامین خواستار دستیابی به اهداف مشترک در بازار محصول به عنوان یک مجموعه و یک پیکر واحد باشند (Kim and Cavusgil, 2009).

رقابت پذیری:

در سطح بنگاه پورتر معتقد توان رقابتی عبارت می باشد از میزان ارزش بیشتری که یک شرکت قادر می باشد نسبت به رقبا ایجاد نماید. تاوین[۲] (۲۰۱۰)همچنین در سطح بنگاه عامل رهبری هزینه، کیفیت محصول، انعطاف پذیری فرایند، خدمات پس از فروش وخدمات به مشتری را به عنوان مشخصه های توان رقابتی شرکت ها نام برده می باشد. سیگل[۳]، کوکبرن[۴] وکالیبالی[۵] (۱۹۹۹) توان رقابتی را معادل قابلیت یک بنگاه برای فروش سود آور محصولاتش می دانند (حسینی واقبال پور،۱۳۹۱).

۱-۸) قلمرو پژوهش

قلمروموضوعی:از لحاظ موضوعی این پژوهش بر مبنای عملکرد تجاری شرکت ها بوده و این عملکرد می تواند ناشی از متغیرهای مختلف باشد که در این پژوهش تأکید بر یکپارچه سازی  زنجیره  تأمین  و رقابت پذیری می باشد.

قلمرومکانی: شرکت های تولید کننده قطعات خودرو در سطح کشور

قلمروزمانی: قلمرو زمانی این پژوهش ازشهریور۱۳۹۲ تا دی ماه ۱۳۹۲ می باشد

[۱]  Aslan & Özdemir

[۲] Taiwen

[۳] Siggel

[۴] Cockburn

[۵] Coulibaly

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید