عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

پیشینه ای ازضمانت نامه های بانکی

درایران نخستین بانک ایرانی در سال 1304به نام بانک سپه تاسیس شدو2سال بعددر تاریخ 14/2/1306قانون تاسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس وقت رسید و براساس ماده 5قانون مذکور عملیات اصلی بانکی، قبول ودیعه های نقدی مدت داروجاری،پرداخت وام های بازرگانی و مصرفی،به شرط تضمین می باشد(1).                                                                  

بانکها جهت پرداخت تسهیلات خود به مردم ازنهادهای سنتی جهت تضمین استفاده می نمودند که این تضمین هامستقل نبودند.پس کارایی لازم را جهت تضمین و وصول طلب بستانکار نداشتند ازاینرو دشواری هایی را در هنگام وصول طلب بستانکار ایجاد می نمودند.پس در طول زمان حقوقدانان و بانکداران جهت حل معضل مذکورکه بدلیل استفاده از همین نهادهای سنتی پیش آمده گونه نوینی ازتضمین ها را پایه گذاری و رواج دادند که به تضمین های مستقل شهرت پیدا کرد .چنین تضمین هایی در بدو امر درکشورهای آمریکا وانگلیس آنهم در قراردادهای بزرگ دولتی رواج پیدا کرد و پس از آن در اثر گسترش و افزایش روابط تجاری میان کشورها و پیشرفت ارتباطات در سراسر جهان گسترش [1]پیدا کرد .(1)

3-4-1-تاریخچه برات: سابقه برات به تاریخ روابط بازرگانی در قرون چهارده و پانزده میلادی باز م یگردد. در آغاز، حقوق انگلستان اسناد قابل انتقال را معتبر نمیشناخت اما بازرگانان این اسناد را به عنوان جایگزینی برای پول مورد قبول قرار داده بودند دادگاه های اختصاصی آنان نیز که براساس حقوق بازرگانان به دعاوی رسیدگ می کردند، آنها را معتبر می شناختند. به تدریج که اهمیت و کاربرد این اسناد افزایش ی پیدا کرد، اعتبار حقوقی آنها هم رو به تزاید نهاد تا اینکه در انگلستان در سال 1822 به موجب ”قانون بروات انگلستان“ 2 و در ایالات متحده در سال 1866 به موجب ”قانون اسناد قابل انتقال متحدالشکل“ 3 اسناد قابل انتقال رسماً توسط قوانین مدون مور شناسایی و تایید قرار گرفتند. امروزه برات در آمریکا تحت حاکمیت ”قانون تجارت متحدالشکل ایالات متحده“ 4 و در بریتانیا تحت حاکمیت ”قانون بروات“ 5 و در بیش از بیست کشور دیگر دنیا تحت حاکمیت ”کنوانسیون مربوط به بروات و سفته ها“مصوب سال 1930 قرار دارد[2]. (2)

4-4-1-پیشینه ای از وصولی اسنادی

وصولی اسنادی نیز یکی از روشهای پرداخت می باشد که امروزه کمتر از سایر روشها علی الاخصوص اعتبار اسنادی و ضانت نامه های بانکی مورد استفاده قرار می گیردمقررات حاکم بر این بخش مقررات متحدالشکل بروات وصولیاتاق بازرگانی بین المللی(URC522) و دستورالعمل های داخلی بانک می باشد.این مقررات در ژوئن 1995توسط شورای اتاق بازرگانی بین المللی به تصویب رسید و از ژانویه 1996به مرحله اجرا در آمد.

1-کاشانی ،سید محمود،ضمانت نامه های بانکی،موسسه عالی بانکداری جمهوری اسلامی ایران،چاپ اول ،1387،ص3.                         

2-هداوند میرزایی ،سیمین دخت،برسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری،دانشگاه آزادتهران مرکز ،پایان نامه،1382،ص17.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش مطالعه ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با در نظر داشتن مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی می باشد.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت می باشد ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت می باشد ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام می باشد؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام می باشد؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم می باشد؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد