۵فرضیه های پژوهش:

فرضیه‌ اصلی:

بین میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی و میزان سرمایه گذاری واشتغال در بخش کشاورزی در استان گیلان ارتباط معنا دار هست.

 

فرضیه های فرعی:

بین میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان گیلان ارتباط معنا دار هست.

بین میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی و افزایش اشتغال در بخش کشاورزی استان گیلان ارتباط معنا دار هست.

بین میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی و میزان افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان گیلان ارتباط معنا دار هست.

 

۱-۶ ابزار گردآوری اطلاعات:

جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و اینترنتی بهره گرفته خواهد شد.

روش گردآوری اطلاعات:

روش گردآوری اطلاعات این پژوهش، روش کتابخانه‌ای می باشد و داده‌های مربوط به متغیرهای پژوهش(اشتغال، میزان ارزش افزوده، سرمایه گذاری و میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی) از سایت بانک مرکزی (www.cbi.ir)، سایت بانک کشاورزی (ww.agri-bank.com) و سایت مرکز آمار ایران (www.amar.org.ir) جمع‌آوری شد.

 

۱-۷روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده، و توصیف و تحلیل و آزمون فرضیات، از نرم افزار آماریspss و روش های ناپارامتریک استفاده خواهد شد.

 

۱-۸قلمرو پژوهش:

۱-۸-۱قلمرو موضوعی:

این پژوهش از نطر موضوعی بر اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری

و اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان)، متمرکز می باشد.

۱-۹-۲ قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش بانک کشاورزی در استان گیلان می باشد .

۱-۹-۳ قلمرو زمانی :

قلمرو زمانی پژوهش حاضر، سال های۸۰ الی ۸۹ به صورت فصلی می باشد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک