مقدمه

هر دارایی اعم از مالی یا واقعی ارزشی دارد . ارزش هر دارایی بستگی به این دارد که تا چه حد بتواند خواهش و نیازهای افراد را ارضا نماید و ارزش دارایی های یک شرکت در گرو توانایی آن در ایجاد جوابگویی نقدی در یک دوره معین زمانی می باشد . عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها درک ارزش و منابع تأثیرگذار بر ارزش آن دارایی می باشد . تمام دارایی ها را می توان ارزشیابی نمود اما ارزشیابی بعضی از دارایی ها ساده و بعضی پیچیده می باشد . مقصود از تعیین ارزش شرکت ، بحث ارزش دارایی های مالی شرکت مطرح می باشد . تعیین ارزش انواع دارایی های مالی در تصمیم گیری سرمایه گذاری تأثیر حائز اهمیتی دارد . زیرا سرمایه گذاران علاقه دارند قبل از خرید انواع اوراق بهادار از ارزش آن ها آگاهی یابند و ارزش شرکت ها را برآورد نمایند (صفدری،۱۳۹۱،ص ۴۹).

بخش اول از این فصل در آغاز در مورد سرمایه گذاری و انواع آن و بازارها و دارایی های مالی می باشد و سپس مفاهیم ارزش و مبانی فلسفی ارزش اظهار می شود و در ادامه به ارزش شرکت ها و مفاهیم مربوط به آن و نحوه تعیین ارزش و فرآیندارزش گذاری شرکت ها پرداخته می شود و در نهایت نسبت Q توبین به عنوان روشی برای تعیین ارزش شرکت ها در این پژوهش معرفی می شود.

 

 

۲-۱-۲) سرمایه گذاری[۱]

سرمایه گذاری از دید کلی به معنای صرفه نظر کردن از عایدات امروز به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده می باشد . دو ویژگی عمومی در سرمایه گذاری هست : زمان و ریسک . صرفه نظر کردن ، در زمان حال و با اطمینان صورت می گیرد . اگر پاداشی در کار باشد به آینده مربوط می شود و معمولا مبلغ آن نامطمئن می باشد . انواع سرمایه گذاری عبارتند از(sharp,1995,p 23):

  • سرمایه گذاری واقعی[۲]– به سرمایه گذاری در دارایی های مشهود نظیر زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، موجودی کالا و کارخانه اطلاق می شود .
  • سرمایه گذاری مالی[۳]– قراردادهای کتبی مکتوب بر روی قطعات کاغذ مانند سهام عادی ، اوراق قرضه و غیره .

فرآیند سرمایه گذاری ، نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران در ارتباط با انواع اوراق بهادار[۴] دادوستدی که بایستی سرمایه گذاری کنند ، میزان سرمایه گذاری در این اوراق بهادار و زمان سرمایه گذاری در آن ها را تشریح می نماید . محیط سرمایه گذاری ، انواع اوراق بهادار قابل دادوستد موجود ، محل و نحوه خرید وفروش آن ها را شامل می شود . در واقع اوراق بهادار به عنوان سرمایه گذاری های مالی یا دارایی های مالی و محل خریدوفروش آن ها به عنوان بازارهای مالی شناخته می شود.

۲-۱-۳)بازار مالی[۵]

بازار مالی ، بازار رسمی و سازمان یافته ای می باشد که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه صورت می گیرد . بدیهی می باشد که در این بازار اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند (راعی و دیگران،۱۳۸۳،ص۶) . بازارهای مالی به این دلیل وجود دارند که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر روبرو کنند . یعنی این بازارها مکانیزم های ابداع شده برای تسهیل مبادلات دارایی های مالی هستند . از ویژگی های عمده بازارهای مالی ، پویایی و خلاقیت آن ها می باشد که هر روز بنا به ضرورت ، ابزارهای مالی جدیدی طراحی می شود و سرمایه گذاران در مقابل طیف متنوعی از این ابزارها قرار می گیرند به طوری که سرمایه گذار با در نظر داشتن توان مالی خود ، انتظارات از منافع آتی سرمایه گذاری و همچنین میزان ریسک پذیری ، یکی از آن ها را که مناسب ترین گزینه می باشد ، انتخاب می نماید (راعی ،۱۳۸۳،ص ۷).

۲-۱-۴)دارایی مالی[۶]

دارایی های مالی ، قراردادها یا مدارکی هستند که حق یا ادعاهای مالی را منعکس می نمایند و منفعت معمول نقدینه ای را جستجو می کنند (رهنمای رودپشتی،۱۳۸۹،ص۱۵) . در معنای وسیع ، دارایی هر مایملکی می باشد که ارزش مبادله ای دارد . دارایی ها را به دونوع تقسیم می نمایند که عبارتند از (Modigliani et al,1997,p18) :

  • دارایی های مشهود[۷]– دارایی هایی که ارزش آن ها به بعضی از خصوصیات مادی آن بستگی دارد مانند ساختمان .
  • دارایی های نامشهود[۸]– این نوع از دارایی ها بر خلاف دارایی های مشهود، نماینده حق قانونی نسبت به منفعتی در آینده می باشد و ارزش این دارایی ارتباط ای با شکل ثبت آن حق یا ادعا ندارد . دارایی های مالی در شمار دارایی های نامشهود قرار دارند .

اوراق بهادار به عنوان دارایی های مالی شناخته می شوند . در واقع ورقه بهادار فقط قطعه ای کاغذ می باشد که حقوق سرمایه گذاران را نسبت به چشم انداز آتی و مالکیت نشان می دهد . این برگه می تواند از شخصی به شخص دیگر منتقل شود و به همراه آن کلیه حقوق و شرایط نیز منتقل خواهد گردید (sharpe,1995,p25) . در واقع اوراق بهادار نوعی از دارایی های مالی هستند که در بازارهای مالی قابل خرید و فروش بوده و بر اساس آن ها ارزش شرکت ها محاسبه می شود و دو نوع متداول آن شامل اوراق قرضه و سهام می باشد

  ۱Investment

۲  Real Investment

۳  Financial Investment

۴  Security

۱  Financial Market

 Financial Asset2

۳ Tangible Assets

۴ Intangible Assets

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید