همانگونه که قبلاًگفته گردید پروفایل دمای محیط و بار الکتریکی ترانسفورماتور در بازه‌های زمانی 15 دقیقه تهیه شده می باشد و پس برای یک بازه زمانی 24 ساعته، با ورود 96 نمونه از بار الکتریکی و96 نمونه از دمای محیط، دمای نقطه داغ خروجی بصورت تابعی نمایی برحسب زمان بدست می‌آید. با بهره گیری از معادله زیر که از مرجع]10[ اخذ شده، ضریب شتاب پیری به ازای دماهای نقطه داغ مختلف بدست خواهد آمد. با بهره گیری از این معادله که قبلاً نیز معرفی گردید مدل از دست رفتن عمر درترانسفورماتورها معرفی می گردد.

(3-6)

 

                                             

با رسم تغیرات ضریب شتاب پیری بر حسب تقسیمات زمان، ما قادر به مطالعه و تحلیل تغیرات ضریب شتاب پیری در طول یک روز نوعی خواهیم بود. در صورت ترسیم نمودار در بازه‌های زمانی 15 دقیقه‌ای، نمودار رسم شده خیلی دقیق نبوده زیرا که تغیرات بین مقادیر 15 دقیقه معلوم نیست. در بخش3-9 خواهیم دید با تعریف نقطه داغ بصورت تابعی از زمان و قراردادن مقادیر کوچکتر زمان در ارتباط 3-6 نمایش دقیق‌تری  از تغیرات  ضریب شتاب پیری را می‌توانیم  بدست آوریم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه:بررسی سلول جدید ارائه شده از دیدگاه تاخیر در خواندن و نوشتن
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده