در الگوریتم پیمایشگر تصادفی کاربر نقاط شروع هر ناحیه تصویر که مربوط به شی مجزا در تصویر می باشد مشخص می­کند. هر نقطه شروع توسط کاربر برچسب­گذاری می­گردد. این مرحله رامی­توان به صورت خودکار همانطور که در قسمت 2-3 آورده شده انجام داد. الگوریتم پیمایشگر تصادفی، کلیه نقاطی را که برچسب ندارند را با احتمال رسیدن به هر نقطه بر چسب دار از نقطه شروع و یافتن بزرگترین احتمال، نشانه گذاری می­کند. بدین مقصود از یک بردار k عنصر بهره گیری می­گردد که هر عنصر احتمال رسیدن از نقطه شروع به برچسب هر ناحیه تفکیک شده توسط کاربر را نشان می­دهد.

برای هر تصویر یک گراف با تعداد ثابتی راس و لبه فرض می­گردد بطوریکه به هر لبه وزنی با مقدار حقیقی نسبت داده می­گردد که متناسب با احتمال عبور پیمایشگر تصادفی از آن لبه می­باشد. بدون در نظر داشتن ابعاد داده­ها برای هر عنصر اساسی تصویر از پیکسل، و برای گراف از اصطلاح گره یا راس بهره گیری می­گردد. احتمال اینکه پیمایشگر تصادفی به یک نقطه شروع برچسب گذاری شده برسد دقیقا برابر حل مسئله دیریکله با اعمال شرایط مرزی در نقاط شروع می باشد بطوریکه نقطه شروع مورد نظر برابر 1 قرار داده گردد در حالیکه بقیه نقاط صفر هستند.

راه حل مسئله دیریکله برای یک گراف دلخواه دقیقا برابر با توزیع پتانسیل الکتریکی روی رئوس مدار الکتریکی که دارای مقاومت­هایی هستند متناظر با معکوس وزن­ها در گراف بطوریکه شرایط مرزی بوسیله منبع ولتاژ که پتانسیل الکتریکی را در رئوس مرزها تثبیت می­کند فراهم می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درباره فیلتر متامتریالی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده