سرعت باد ورودی برای این نیروگاه بر اساس داده های واقعی بوده و این مساله نوسان ایجاد شده در فرکانس را تشدید کرده و شرایط شبیه سازی را به حالت واقعی نزدیکتر میسازد. نمودار سرعت باد بر اساس داده های واقعی را میتوان در شکل (5-3)دید.

شکل 4-4 نمودار سرعت باد[46]

4-6-نمودار توان تولیدی بادی

توان خروجی واحد تولید بادی که با سرعت باد ارتباط دارد و متناسب با توان سوم[62],[61],[60] آن می باشد در شکل (5-4) آمده می باشد . همانطور که دیده می گردد نوساناتی که در سرعت باد با در نظر داشتن ذات تصادفی آن هست منجر به اغتشاشات و نوسانات همیشگی در توان تولیدی این مزرعه بادی میگردد. که همین امر سبب انحراف در فرکانس می گردد . به همین مقصود با بهره گیری از سیستم کنترل توان حقیقی این نوسانات کاهش می یابد.

شکل 4-5 :توان تولیدی واحد بادی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد در مورد همسان سازی