هدف از انتخاب روش پژوهش آن می باشد که محقق مشخص نماید، چه شیوه  و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق‌تر،‌ آسان‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر در دست‌یابی به پاسخ یا پاسخ‌هایی برای پرسش و پرسش‌های پژوهش مورد نظر کمک کند.

پژوهش توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی می باشد که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد. به‌عبارت دیگر در این‌گونه تحقیقات کوشش می‌شود تا (آن چیز که که هست) را بدون هیچ‌گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد. (صفرزاده، ۱۳۸۶، ۲۷۰)

پس با در نظر داشتن اینکه این پژوهش، به مقصود دست‌یابی به اهداف پژوهش،‌ مشکلات و موانع موجود توصیف و تشریح می‌کند و داده‌ها بدون دستکاری گردآوری می‌گردند، از نظر روش پژوهش یک پژوهش توصیفی ـ پیمایشی به حساب می‌آید.

تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شوند. به‌طور کلی هدف این نوع تحقیقات توسعه و بهبود روش‌ها، ابزار، کالاها یا ساختار می‌باشد.

پس این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش کاربردی می باشد و هدف آن توسعه دانش کاربردی بودجه‌ریزی عملیاتی در پژوهشکده می‌باشد.

  • مدل پژوهش

توجهات اخیر به اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی، عقایدی را در مورد عوامل تأثیرگذار بر اجرای موفق این نظام ایجاد کرده می باشد. یک چنین مجموعه‌ای از عقاید در مدل نهادی بخش دولتی “shah” ارائه گردیده می باشد. این مدل بر سه عامل اثرگذار بر اتخاذ اصلاحات تأکید می‌کند: پذیرش،‌ توانایی و اختیار.

با در نظر داشتن مطالعات ادبیاتی، مصاحبه با متخصصان در امر بودجه‌ریزی و خبرگان سازمانهای دولتی و مطالعه مقالات موجود و تحقیقات انجام شده مدل زیر انتخاب گردید.

 

متغیر وابسته     متغیرهای مستقل مؤلفه‌های متغیرهای مستقل
   
       پذیرش پذیرش سیاسیپذیرش مدیریتی

پذیرش انگیزشی

   
           
امکان‌سنجی بودجه‌ریزی عملیاتی      توانایی   توانایی فنیتوانایی ارزیابی عملکرد

توانایی انسانی

     
           
        اختیار   اختیار قانونیاختیار رویه ای

اختیار سازمانی

   

 

شکل ۱-۱- مدل جامع بودجه‌‌ریزی عملیاتی ـ مدل ۳ عاملی shah (اندریوز، ۲۰۰۴)

  • قلمرو پژوهش
    • قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش، بودجه و بودجه‌ریزی عملیاتی می باشد.

  • قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش، تابستان ۱۳۹۳ می‌باشد.

  • قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش پژوهشکده مطالعات فناوری نهاد ریاست جمهوری می باشد.

  • جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل پرسنل پژوهشکده مطالعات فناوری می‌باشد، که ۸۵ نفر هستند که با در نظر داشتن مرتبط نبودن کلیه افراد جامعه با موضوع پژوهش، جزء نمونه قرار نگرفتند.

نمونه عبارت می باشد از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵، ۱۲۱).

نمونه پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان مسئول که در حوزه مالی و بودجه فعالیت دارند که تعداد آن‌ها بر اساس لیست دریافتی از امور اداری ۳۱ نفر می‌باشد قرار گرفت. زیرا جامعه آماری مورد مطالعه محدود می باشد لذا با استفاده از روش سرشماری کل جامعه مطالعه خواهد شد و نیازی به نمونه‌گیری ندارد.

  • ابزار جمع‌آوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیقی موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات کتاب‌های مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده می‌شود. همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده می‌شود.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک