تعاریف متغیرهای پژوهش

مطابق مدل پژوهش متغیرهای اصلی در این پژوهش عبارتند از:

  • متغیر وابسته: ارزش­گذاری دانش­فنی
  • متغیرهای مستقل: عوامل ذاتی و فنی، عوامل رقابت­افزا، عوامل عملکردی

۱-۶-۱٫ ارزش­گذاری دانش­فنی: عبارت می باشد از سنجش ارزش دانش فنی از طریق معیارهایی با مقیاس مقداری[۱] به مقصود بازنمایی میزان سودمندی و مطلوبیت این دانش در سازمان.

۱-۶-۲٫ عوامل ذاتی و فنی: عواملی هستند که به ماهیت خود دانش فنی مربوط می­شوند. این عوامل عبارتند از: میزان بومی بودن دانش­فنی، میزان بدیع بودن دانش­فنی، میزان اعتبار دانش­فنی، زیرساختی بودن دانش­فنی، کاهش وابستگی و سطح مستندسازی.

۱-۶-۳٫ عوامل رقابت­افزا: عواملی هستند که با در نظر داشتن میزان اثرگذاری دانش فنی بر روی آن­ها، می­توانند به عنوان عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش فنی محسوب گردند. به عبارت دیگر آن دانش فنی که میزان تأثیرش بر این عوامل بیشتر باشد از ارزش بالاتری برخوردار می باشد. این عوامل عبارتند از: میزان تأثیر دانش فنی بر ایجاد توانمندی برای کسب مزیت رقابتی، میزان ارتباط دانش فنی با شایستگی‌های محوری سازمان، میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش نرخ نوآوری، میزان تأثیر دانش فنی بر افزایش بهره‌وری، میزان تأثیر دانش فنی بر خلق محصولات جدید، میزان تأثیر دانش فنی بر رقابتی­شدن قیمت محصولات، میزان تقلیدناپذیری دانش فنی که منجر به ایجاد توان رقابتی می­شود و مزیت دانش فنی نسبت به انواع مشابه آن که منجر به ایجاد توان رقابتی می­شود.

۱-۶-۴٫ عوامل عملکردی: عواملی هستند که با در نظر داشتن میزان اثرگذاری دانش فنی بر روی آن­ها، می­توانند به عنوان عوامل موثر بر ارزش­گذاری دانش فنی محسوب گردند. به عبارت دیگر آن دانش فنی که میزان تأثیرش بر این عوامل بیشتر باشد از ارزش بالاتری برخوردار می باشد. این عوامل عبارتند از: میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش ریسک­های تولیدی، میزان تأثیر دانش فنی بر بهبود کیفیت محصولات کلیدی، میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش زمان ارایه محصولات به بازار، میزان تأثیر دانش فنی بر سودآوری و میزان تأثیر دانش فنی بر کاهش هزینه‌های تولید.

۱-۲٫   روش پژوهش

پژوهش حاضر از حیث هدف، از نوع کاربردی می باشد. زیرا که به دنبال دستیابی به راه­حل مسایل و مشکلات موجود در تعیین ارزش­ دانش­فنی در صنایع راهبردی کشور می باشد. همچنین این پژوهش، از حیث روش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. زیرا در این پژوهش داده­های مورد نیاز از طریق پیمایش و از طریق افرادی که پاسخگو هستند جمع­آوری می­شوند.

۱-۳٫   قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش دو سازمان­ صنایع راهبردی کشور می باشد و محدوده زمانی آن زمستان ۱۳۹۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲ می‌باشد. همچنین موضوع این پژوهش در راستای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در این صنایع قرار دارد.

۱-۴٫   جامعه آماری و روش نمونه­گیری

جامعه آماری موردنظر در این پژوهش متخصصان و کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش در صنایع راهبردی کشور هستند. در این پژوهش، روش نمونه گیری به صورت نمونه‌گیری مرحله‌ای می باشد که شکل گسترش یافته نمونه‌گیری خوشه‌ای می باشد. در این روش عناصر نمونه اصلی طی چند مرحله انتخاب می‌شوند (یعنی انتخاب نمونه از نمونه دیگر).

[۱] .Value scale

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک