خروجی نامطلوب:

  • ضریب خسارت: از نسبت خسارت پرداخت شده  به علاوه کارمزد و هزینه دریافتی از محل بیمه نامه های صادره توسط نمایندگی ها به کل حق بیمه صادره با کد نمایندگی بدست می آید.

 

شکل (۱-۲)  ورودی وخروجی های نمایندگی بیمه را نشان می دهد.

 

 

 

ورودی ها
هزینه پرسنلی X1:حقوق،حق بیمه و…

 

هزینه عملیاتیX2:هزینه های عمومی و …

 

حق بیمه دریافتی Y1: وجه پرداختی بابت بیمه
ضریب خسارتY2: نسبت خسارت و کارمزد به حق بیمه دریافتی 
دفتر نمایندگی DMU1 
مطلوب
نا مطلوب
خروجی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۱-۲). ورودی و خروجی دفاتر نمایندگی

 

 

۱-۷- سوالات پژوهش

در این پژوهش سوالات زیر مطرح شده می باشد و در نهایت به دنبال این هستیم که به سوالات پاسخ های منطقی مبتنی بر اصول علمی بدهیم. این سوالات شامل:

۱-کارایی  هر یک از نمایندگی های بیمه ایران با لحاظ نمودن خروجی نامطلوب چگونه می باشد؟

۲-علت های ناکارایی این نمایندگان چیست ؟

۳- میزان ناکارایی نمایندگان شرکت بیمه چقدر می باشد؟

۴- نمایندگان مرجع (الگو) کدامند؟

 

۱-۸- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. از نظر نوع، جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش عملکرد شصت نمایندگی درجه سه مطالعه شده و در مورد نمایندگی های بیمه ناکارا علت عملکرد ضعیف آنها، پیگیری شده می باشد. همچنین برای ارزیابی کارایی این نمایندگی ها از تکنیک DEA و مدل  CCRورودی محور با خروجی نامطلوب استفاده شده می باشد.

 

۱-۸-۱- روش گردآوری اطلاعات

ابزار جمع آوری داده ها مراجعه و مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز پژوهش مربوط به نمایندگی های مورد نظر شرکت بیمه ایران می باشد . آمار و اطلاعات مربوط به هر یک از متغیرهای ورودی و خروجی این پژوهش از پایگاه داده ها و بانک های اطلاعاتی سرپرستی بیمه ایران استان گیلان بدست آمده می باشد.

 

۱-۸-۲- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه وتحلیل داده­ها در این مطالعه از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده­ها صورت می گیرد. اساس این روش مبتنی بر بهینه سازی و استفاده از تکنیک برنامه­ریزی خطی می باشد. که در این پژوهش از مدل های DEA با  لحاظ نمودن خروجی نامطلوب استفاده می شود.

جامعه مورد مطالعه تعداد ۱۵۶ دفتر نمایندگی فعال در استان گیلان که با مرکز رشت فعالیت می کنند، می باشد. نمونه مورد مطالعه  تعداد ۶۰ دفتر نمایندگی، که میانگین کارمزد ماهانه آنها در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ بیست الی هفتاد میلیون ریال می باشد، می باشد.

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک