۲-۲بحث نظری:

۲-۲-۱-مفهوم سلامت روان  از دیدگاه  مکتب های مختلف:

مکتب روان کاوی:

به عقیده فروید ویژگی خاصی که برای سلامت روانشناختی ضروری می باشد خودآگاهی[۱]  می باشد.یعنی هر  آن چیز که که ممکن می باشد در نا خودآگاهی موجب مشکل شود بایستی خود آگاه شود به عقیده فروید بشر عادی کسی می باشد که مراحل رشد،روانی جنسی را با موفقیت گذرانده باشد ودر هیچ یک از  مراحل،بیش ازحد تثبیت نشده باشدبه نظراوکمترانسانی متعارف به حساب می آیدوهر فردی به شکلی نامتعارف می باشد (خدا رحیمی،۱۳۷۴،هال ولیندزی[۲]،۱۹۷۰ ).

آلفرد آدلر[۳] :  به عقیده آدلر (۱۹۲۶)زندگی بودن نیست بلکه شدن می باشد .آدلر به انتخاب مسئولیت ومعناداری مفاهیم در شیوه زندگی اعتقاد دارد وشیوه زندگی افراد را متفاوت می داند. محرک اصلی رفتار بشر هدفها وانتظار او از آینده می باشد.فرد سالم به عقیده آدلر  از مفاهیم و اهداف خویش آگاهی دارد و اقدام کرد او مبتنی بر نیرنگ و بهانه نیست، او جذاب وشاداب می باشد وروابط اجتماعی سازنده و مثبتی با دیگران دارد.فرد دارای سلامت روان از نظر آدلر، روابط خانوادگی صمیمی ومطلوب دارد وجایگاه خودش را در خانواده وگروه های اجتماعی به درستی می شناسد. همچنین فرد سالم  در زدگی هدفمند وغایت مدار می باشد واعمال او مبتنی برتعقیب این اهداف می باشد .غایی ترین  هدف شخصیت ،تحقق خویشتن می باشد .از ویژگی های دیگر سلامت روان شناختی  این می باشد که فرد سالم  مرتباً به مطالعه ماهیت اهداف وادراکات خودش می پردازدواشتباه هایش را برطرف می کند .چنین فردی خالق عواطف  خودش می باشد نه قربانی آن ها، آفرینش گری وابتکار فیزیکی ،از ویژگیهای دیگر  این افراد می باشد. که فرد سالم از اشتبا ههای اساسی پرهیز می کند.

[۱]self-consciousness

[۲]HALL&Lindzey

[۳] Adler Alfred

 متن کامل پایان نامه