–           جامعه­آماری پژوهش

جامعه آماری، عبارت می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و همکاران،۱۳۸۸). جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی وفنی ایران می‌باشندکه تعدادآنها ۲۱۳ نفر می باشد.

۱-۲-           نمونه و روش نمونه گیری

با در نظر داشتن اینکه جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی وفنی ایران می‌باشند، جهت تعیین حداقل حجم نمونه لازم، از فرمول ککران برای جامعه محدود استفاده گردید:

 

که در آن:

n= حداقل حجم نمونه لازم

N= حجم جامعه آماری (که در این پژوهش ۲۱۳نفر می‏باشد)

p= نسبت توزیع صفت در جامعه

za/2= مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این پژوهش و با در نظر گرفتن مقدار خطای ۰۵/۰، مقدار به دست آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد ۹۶/۱ می‏باشد).

d= خطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر (معمولاً در علوم اجتماعی برابر ۰۵/۰ در نظر گرفته می‏شود.) ( رفیع پور، ۱۳۷۸).

نکته‏ای که لازم می باشد در خصوص این فرمول، گفته شود آن می باشد که چنانچه مقدار p در دسترس نباشد، می‏توان مقدار ۵/۰ را برای آن در نظر گرفت (آذر و مومنی، ۱۳۸۷)، که در این حالت، این فرمول بزرگترین و محافظه ‏کارانه‏ترین عدد ممکن را به دست خواهد داد، که در این پژوهش نیز عدد ۵/۰ برای آن در نظر گرفته شد.

 

 

پس حجم نمونه لازم  ۱۳۷ نفر می‏باشد که مبنای تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

در این پژوهش، به دلیل همگن بودن واحدهای موجود در جامعه آماری از روش تصادفی ساده استفاده شده می باشد. در این روش اعضای جامعه آماری یک شانس معین و برابر برای انتخاب شدن به عنوان آزمودنی دارند.

۱-۳-           تعریف متغیرهای پژوهش

  • تعریف نظری قابلیت‌های حمایت سازمانی ادراک شده:

رفتارهای حمایت کننده رهبران وهم چنین جوسازمانی، می تواند موجبات فراهم آوردن حمایت سازمانی ادراک شده شودکه مقصود از حمایت سازمانی، احساس و باورهای تعمیم یافته افراد در این راستاست که سازمان نسبت به همکاری و مساعدت و حمایت اعضای خود ارزش قایل، و نگران و دلواپس خوشبختی و آینده آنهاست (ایسنبرگر و همکاران[۱]، ۱۹۸۶).

کارکنان یک سازمان همیشه بر اساس میزان ارزشی که سازمان برای آنها و ایجاد رفاه، آسایش و امنیت آن ها قائل می باشد، اعتقاد و علاقه ی خاصی به سازمان پیدا می کنند.این اعتقاد و باور تحت عنوان درک حمایت سازمانی معرفی شده می باشد(اینقام[۲]، ۲۰۰۸). به عبارت بهتر، درک حمایت سازمانی، اعتقاد و ادراکی می باشد که یک فرد دارد، مبنی بر این که رفاه و آسایش او و میزان مشارکت او در موفقیت سازمان، برای سازمان حائز اهمیت می باشد(بل و منگوک[۳]، ۲۰۰۲).

 

 

  • تعریف نظری عدالت توزیعی:

عدالت توزیعی به عادلانه بودن پیامدهای شغلی متفاوت مانند درآمد، برنامه شغلی و مسئولیت‌های شغلی اشاره دارد (شکرکن، ۱۳۸۳). تأکید عدالت توزیعی روی پیامدها این نوع عدالت با واکنش های شناختی، عاطفی و رفتاری مرتبط دانسته شده می باشد . پس وقتی که یک پیامد به خصوص ناعادلانه درک می شود، بایستی روی هیجا ن های شخص (مانند تجربه ی خشم، شادی، غرور یا گناه)، شناخت ها (مانند تحریف درون داد ه ها و پیامدهای خود یا دیگران) و رفتارهایشان تأثیر بگذارد . هنگامی که کارکنان یک سازمان در مورد میزانی که پیامدها مناسب، درست و اخلاقی هستند، قضاوت می کنند در واقع میزان رعایت عدالت توزیعی در سازمان را مورد داوری قرار می دهند(فولگر و کروپانزانو[۴]، ۲۰۰۹).

  • تعریف نظری انگیزش درونی:

انگیزه عاملی می باشد درونی که رفتار فرد را در جهت معینی هدایت می کند و راهنمای اوست برای گزینش کوششی از میان کوشش های ارادی وی. انگیزش یکی از ابزارهای مهم در القای کارکنان برای تولید نتیجه مؤثر و کارآمد و خلق محیط کاری مثبت و اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های پیش‌بینی شده می باشد(امینی ،۱۳۸۹).

  • تعریف نظری فن آوری اطلاعات:

مقصود از فن آوری اطلاعات، تکنولوژی‌های الکترونیکی که برای جمع‌آوری، پردازش، ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات استفاده شده می باشد (شریفی، ۱۳۸۳).

  • تعریف نظری بهره مندی از فن آوری اطلاعات:

واژه بهره مندی از فن آوری اطلاعات را میزان بکارگیری و کار برد فناوری اطلاعات(مجموعه سخت افزار، نرم افزار ، شبکه و صنایع مرتبط به آنان) در عرصه اقدام متناسب با شرایط موجود هر سازمانی، تعریف نموده اند(بیایودری و پینسونایولت[۵]، ۲۰۰۵).

  • تعریف نظری پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات:

واژه پذیرش تغییرات فن آوری اطلاعات را اینگونه تعریف نموده اند که با در نظر داشتن تغییر و تحولات فزاینده، فن آوری اطلاعات نیز به صورت مستمر رشد و توسعه یافته و در حال تغییر می باشد. حال استفاده کنندگان فن آوری اطلاعات بایستی خود را با این تغییرات وفق دهند تا به بهترین شیوه از مزایای آن سود برند(بیایودری و پینسونایولت[۶] ، ۲۰۰۵).

[۱] Eisenberger Et Al

[۲] Ingham

[۳] Bell & Menguc

[۴] Folger & Cropanzano

[۵] Beaudry & Pinsonneault

[۶] Bia Yord   And Pinsonault

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک