۲-۲-۳- خانواده مدرن

بشر در گروه زنده می‌ماند این امر ذاتی وضع انسانی می باشد اساسی‌ترین نیاز نوزاد وجود مادری می باشد که او را تغذیه و حفاظت کند و آموزش دهد. فراتر از این بشر در تمام جوامع با تعلق به گروه‌های اجتماعی پابرجا مانده می باشد. در فرهنگ‌های مختلف این جوامع ازنظر سطح سازمان‌یافتگی و فرق متفاوت‌اند. جوامع بدوی متکی به اجتماعات بزرگ و همراه با توزیع ثابت تأثیر‌ها یا وظایف می باشد. با پیچیده‌تر شدن جامعه و ضرورت یافتن مهارت‌های تازه ساخت‌های اجتماعی متمایز می‌شوند تمدن صنعتی شهری مدرن از بشر دو چیز مطالبه می‌کند:توانایی کسب مهارت‌های بسیار تخصصی و قابلیت تطابق سریع با شرایط اجتماعی و اقتصادی دائماً متغیر (مینو چین[۱]، به نقل از ثنایی، ۱۳۸۱).

خانواده همواره به‌موازات تغییرات جامعه دستخوش تغییراتی شده می باشد و خانواده در پاسخ به نیازهای فرهنگ جامعه تأثیر حمایت و اجتماعی کردن اعضای خود را تقبل و رها کرده می باشد. خانواده به یک معنا دو تأثیر متفاوت ایفا می‌کند یکی داخلی که حمایت روان اجتماعی از اعضای خود باشد و دیگری خارجی یعنی برون سازی بافرهنگ و انتقال آن. (مهدیزداگان، ۱۳۷۷).

جامعه صنعتی شهری باقدرت در خانواده دخالت کرده می باشد و بسیاری از تأثیر‌هایی را که زمانی وظایف خانواده بود در اختیار گرفته می باشد پیران خانواده امروز به‌طور جداگانه و در خانه کهن‌سالان یا خانه شهروندان ارشد زندگی می‌کنند مخارج مربوطه را جامعه از طریق برنامه‌های امنیت یا رفاه اجتماعی تأمین می‌کند. جوانان از مدرسه وسایل ارتباط‌جمعی و همسالان تعلیم می‌گیرند. تکنولوژی جدید ارزش آن چیز که را که کار طبقه زن تلقی می شد. به شدت کاهش داده می باشد طوری که وظایف لازم برای بقای واحد خانواده را، ماشین با تولید بهتر آن تغییر داده می باشد شرایط جاری که به زن و شوهر اجازه کار می‌دهد، یا الزام کار خارج از خانه را ایجاد کرده می باشد. باعث می‌شود شبکه روابط برون خانگی بالا بگیرد و تعارض بین زن و شوهر تشدید شود. بشر مدرن باوجود تمام این تغییرات هنوز به یک رشته ارزش هایی چسبیده می باشد که متعلق به جامعه متفاوتی می باشد جامعه ای که در آن مرزهای بین خانواده فردای آن به وضوح ترسیم شده بود. پای بندی به یک الگوی منسوخ منجر به این امر شده می باشد که بسیاری از وضعیت هایی که به وضوح مربوط به استحاله خانواده می باشد، اطلاق نابهنجار و آسیب زا پیدا کند، هنوز ه محک زندگی خانواگی این افسانه می باشد که : «و بدین ترتیب آن‌ها عروسی کردند و از آن پس با خوبی و خوشی تا پایان عمر زندگی کردند». تعجب آور نیست که هیچ خانواده ای به این ایده آل نمی‌رسد (مینو چین، به نقل از ثنایی، ۱۳۸۱).

[۱] – Mynvchyn

متن کامل پایان نامه


دیدگاهتان را بنویسید