دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شیوه های جستجوی اطلاعات آنلاین و درک ارزیابی معتبر اطلاعات در ارتباط با سواد رسانه بود. 363 پرسشنامه بطور کامل برگشت داده شدند. نتایج نشان می دهد که بطور کلی اجزای سواد رسانه برنامه های آموزشی بطور مسلم بر سواد اطلاعاتی تاثیر دارند. آگاهی رسانه ، ارتباط مستقیم با سواد اطلاعاتی دارد. دسترسی به رسانه هم با سواد اطلاعاتی و هم با خود کارآمدی همبستگی مستقیمی دارد. نتایج این پژوهش بیانگر این می باشد که بایستی یاددهنده گان و طراحان آموزشی تنوعی از انواع راهبردها را برای توسعه مهارتهای سواد اطلاعاتی بکار گیرند. مهارتهایی که یادگیرندگان برای هدایت موفقیت آمیز اطلاعات در قرن 21، لازم دارند.

ـ مهمت (2009)، تحقیقی با عنوان « ارتباط بین مهارتهای سواد اطلاعاتی دانشجویان دبیری و توجه آنها در جهت آموزش از دور» انجام داد. این پژوهش ، با روش زمینه یابی و بر روی 235 دانشجوی دبیری در دانشگاه کیریکال ترکیه در دو رشته علوم تربیتی و زبان ترکی انجام شد.

داده ها ، که از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند ؛ نشان دادند که بین سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دبیری و توجه آنها نسبت به آموزش از دور، ارتباط معنی داری ندارد.

طبق داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دبیری هم بطور کلی و هم در ابعاد فرعی مختلف بالا بود. پایین ترین سطح سواد اطلاعاتی مربوط به دو بعد، شناسایی نیازهایاطلاعاتی (76/3) و جستجوی اطلاعات روی وب (79/3) بود.

هستند. پژوهشگران دلیل این امر را فشار روی یاددهنده گان برای درس دادن برای امتحانات یعنی تمرکز روی محتوای حقیقی به جای مهارتهای سواد اطلاعاتی و فقدات مهارتهای سواد اطلاعاتی در میان خود معلمان ، می دانند.

ـ مکادو(2008) پژوهشی در رساله دکتری خود با عنوان « یک مطالعه موردی از ادراک اعضای هیأت علمی از سواد اطلاعاتی و تلفیق آن در برنامه درسی» انجام داد.

هدف این پژوهش این بود که دریابند درک اعضای هیأت علمی از سواد اطلاعاتی چیست و چگونه آن را در برنامه درسی خود ادغام می کنند ؟ این پژوهش با روش پیمایشی انجام شد.

نتایج بدست آمده براساس داده های جمع آوری شده نشان می دهد که اعضای هیأت علمی، آشنایی کمی از سواد اطلاعاتی دارند، دانشگاه یک تعریف شفاف از سواد اطلاعاتی 

 

 

 پایان نامه پایان نامه تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

 

پایان نامه ارشد گروه تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی: تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی