رشته مهندسی برق گرایش کنترل
 
 
عنوان:
تهیه مدل علمی و نرم افزاری برای طراحی خطوط کمپاکت باندل جهت بهره گیری از حریم خطوط موجود برای انتقال توان بالاتر
 
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر سیامک پرکار
 
 
زمستان 1392
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                    صفحه
 
چکیده :. 1
فصل اول – کلیات پژوهش :. 2
مقدمه :. 3
فصل دوم – ویژگی‌های خطوط انتقال کمپاکت باندل و تعاریف اولیه :  6
2-1- مقدمه :. 7
2-2- تعریف خطوط انتقال کمپاکت. 7
2-3- مزایا و معایب خطوط انتقال کمپاکت. 8
2-3-1- مزایای خطوط انتقال کمپاکت- بعضی از مزایا خطوط انتقال کمپاکت به تبیین زیر می باشد:. 8
2-3-2- معایب خطوط انتقال نیرو کمپاکت- در کنار مزایایی که در بالا به آنها تصریح گردیده می باشد بعضی از معایب این نوع خطوط انتقال نیرو به تبیین زیر می باشند :. 8
2-4- خطوط باندل. 9
2-5- عرض حریم. 10
فصل سوم – تأثیر عوامل الکتریکی در فواصل فازها :. 11
3-1- مقدمه :. 12
3-2- تعیین حداقل فاصله هوائی از دیدگاه اضافه ولتاژ کلیدزنی  12
3-2-1- مدل EPRI 13
3-2-2- مدل CRIEPI 13
3-2-3- مدل IEEE. 14
3-2-4- مقایسه مدل ها. 15
3-3- حداقل فاصله هوائی از دیدگاه صاعقه. 16
3-4- حداقل طول زنجیره مقره ها. 18
3-5- جمع بندی. 20
فصل چهارم – تأثیر نوسانات هادیها در فواصل فازها :. 21
4-1- مقدمه. 22
4-2- نوسانات آونگی. 22
4-2-1- کاهش فاصله فازها در روی برج. 24
4-2-2- کاهش فاصله فازها در وسط پایه ها. 24
4-3- نوسانات جهشی. 26
4-3-1- روش اول- بیضی گالوپینگ. 26
4-3-2- روش دوم- مدل لگارتیمی (خطوط ساده و باندل). 28
4-3-3- روش سوم- مدل مرتبط با سرعت باد و فلش. 29
4-3-4- روش چهارم- مدل خطی با قطر هادی. 31
4-3-5- روش پنجم- مدل غیر خطی با قطر (خطوط ساده و باندل). 32
4-3-6- مقایسه مدل های مختلف. 33
فصل پنجم – تعیین فواصل فازها :. 36
5-1- مقدمه. 37
5-2- تعیین فاصله افقی فازها تا بدنه برجها. 37
5-2-1- بهره گیری از مقره های آویزان. 39
5-2-2- مقره های وی شکل. 40
5-2-3- مقره‌های ثابت. 40
5-3- فاصله افقی فاز تا فاز. 41
5-3-1- فاصله افقی فاز تا فاز که در دو طرف برج قرار می گیرند  43
5-3-2- فاصله افقی فاز با فاز که در یک طرف برج قرار می گیرند  44
5-3-3- فاصله فاز تا فاز در صورت بهره گیری از مقره‌های غیر آویزان  45
5-4- محاسبه فواصل عمودی فازها. 45
5-4-1- فاصله عمودی فازها در سربرج با جایگذاری عمودی هادیها  46
5-4-2- فاصله عمودی فازها در سربرج با جایگذاری مثلثی هادیها  47
5-4-3- فاصله عمودی فازها در سربرج بر مبنای مقره های ثابت  48
5-5- محاسبه فاصله عمودی دو فاز از یک مدار در وسط اسپن. 49
5-5-1- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای آرایش عمودی هادیها. 49
5-5-2- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای آرایش مثلثی هادیها. 50
5-5-3- تعیین فاصله عمودی فازها در وسط پایه ها برای مقره های ثابت. 51
5-6- مدل محاسباتی حداقل فاصله عمودی فازها. 51
5-7- حداقل فواصل افقی از دیدگاه NESC. 52
5-7-1- حداقل فاصله هوائی تا پایه ها. 52
5-7-2- حداقل فاصله افقی فازها در یک مدار. 52
5-7-3- حداقل فاصله افقی فازها در دو مدار مختلف. 53
5-7-4- فاصله افقی فازها با در نظر داشتن نوسانات. 53
5-8- جمع بندی. 54
5-8-1- حداقل فاصله افقی فاز با بدنه برج. 55
5-8-2- حداقل فاصله افقی فاز تا تأسیسات اطراف. 55
5-8-3- فاصله افقی دو فاز از یک مدار. 55
5- 8- 4- حداقل فاصله عمودی فازها در سر برج. 56
5-8-5- تعیین حداقل فاصله عمودی در وسط پایه ها. 56
فصل ششم – تبیین دانش فنی طراحی خطوط انتقال مدرن :. 58
6-1- مقدمه. 59
6-2- ارتباط توان طبیعی خط با ابعاد و اندازه دسته هادیها (باندل). 59
فصل هفتم – خصوصیات کلی خطوط انتقال نیرو و توان راکتیو منتجه از مشخصات الکتریکی خطوط انتقال:. 74
7-1- توانهای راکتیو منتجه از خطوط انتقال [23, 25] 75
7-2 مشخصه تغییرات توان با زوایه بار در خطوط انتقال با طول کمتر از طول حد. 89
فصل هشتم – طراحی یک نمونه خطوط مدرن :. 95
8-1 مقدمه. 96
8-2 مثال در مورد طراحی یک نمونه خط مدرن kV 220. 96
منابع :. 99
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                    صفحه
 
جدول (1)- ارتباط اضافه ولتاژ کلیدزنی و حداقل فاصله هوائی. 14
جدول (2)- ارتباط اضافه ولتاژ و عامل مولد آن. 15
جدول (3)- ارتباط فاصله هوائی و موج ضربه در شرایط بروز جرقه  17
جدول (4)- ارتباط ولتاژ نامی خطوط و مقادیر متعارف اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه. 17
جدول (5)- مقایسه حداقل فاصله عمودی فازها در یک خط انتقال 400 کیلوولت باندل دوتائی. 34
جدول (6): مشخصات الکتریکی خطوط کلاسیک در ردیفهای ولتاژ مختلف  66
جدول (7): نسبت اضافه ولتاژ موقت قابل قبول و حد طول خط بدون راکتور برای سطوح ولتاژ مختلف. 82
جدول (8): مقدار نوعی برای سطوح ولتاژ مختلف (با در نظر داشتن هادیهای مورد بهره گیری در سیستم انتقال کشور شوروی سابق). 86
جدول (9): مقدار معمول ضرایب ارتباط (7-43) (برای و ) برای سطوح ولتاژ مختلف. 89
 
فهرست اشکال
عنوان                                                      صفحه
 
شکل (2-1)- خط انتقال دو مداره باندل شکل (2-2)- خط انتقال یکمداره باندل دو سیمه  9
شکل (3-1)- شمای کلی یک خط انتقال نیرو. 18
شکل (3-2)- شمای کلی انحراف زنجیره مقره‌ها در اثر وزش باد. 19
شکل (4-1)- نمائی از انحراف زنجیره مقره ها در اثر وزش باد  23
شکل (4-2)- وضعیت انحراف زنجیره مقره ها در یک خط انتقال نمونه  23
شکل (4-3)- شمای کلی یک برج دارای زنجیره مقره های آویزان. 25
شکل (4-4)- شمای کلی یک خط انتقال که فازهای آن در کنار هم نصب شده اند. 25
شکل (4-5)- منحنی بیضی گالوپینگ در یک خط انتقال نیرو نمونه  27
شکل(5-1)- نمائی از یک خط انتقال با آرایش افقی هادیها و مقره های آویزان. 39
شکل (5- 2)- یک نمونه از خط انتقال با زنجیره مقره وی شکل. 40
شکل (5-3)- یک نمونه از خط انتقال با بهره گیری از مقره های ثابت. 41
شکل (5-4)- حالات مختلفی از نوسانات هادیها. 42
شکل (5-5)- دو نمونه از خطوط انتقال نیرو که هادیهای آن در دو طرف برجها قرار دارند.. 44
شکل (5-6)- یک نمونه از خطوط انتقال نیرو که دو فاز آن در یکطرف برجها قرار دارند. 44
شکل (5- 7)- خط انتقال با بهره گیری از مقره های ثابت و آرایش وی شکل برای زنجیره مقره‌ها. 45
شکل (5- 8)- دو نمونه از آرایش هادیها در خطوط انتقال نیرو  46
شکل (5- 9)- نمائی از یک خط انتقال دو مداره با آرایش عمودی هادیها. 47
شکل (5- 10)- وضعیت فواصل فازها در آرایش مثلثی هادیها در سربرج  48
شکل (5-11)- یک نمونه از خط انتقال با مقره های ثابت. 48
شکل (5-12)- وقوع پدیده گالوپینگ و نزدیک شدن فازها در میانه دوبرج. 49
شکل (5- 13)- یک نمونه از خط انتقال دو مداره با آرایش مثلثی هادیها. 50
شکل (6-1): شمای استقرار هادیهای خط انتقال تک مداره با باندلهای مربوطه (در شکل 8 تایی). 59
شکل (6-2): منحنیهای توان طبیعی (منحنیهای 1 تا 5) و امپدانس موجی (منحنیهای 6 تا 10) بر حسب تعداد زیر هادیها در باندل، kV 220 (منحنی 1 و 6)، kV 500 (منحنی 2 و 7)، kV 750 (منحنی 3 و 8)، kV 1150 (منحنی 4 و 9)، kV 1800 (منحنی 5 و 10)، منحنیهای پر رنگ برای هادیهای از نوع AC400/51 و منحنیهای خطچین برای هادیهای از نوع AC240/39. 66
شکل (6-3): منحنی تغییرات برحسب  در حالت … 69
شکل (6-4): محاسبه ضریب غیریکنواختی ناشی از دستههادیهای سه فاز  70
شکل (6-5): نمایش قرار گرفتن زیرهادیها در آرایشهای دایره باندل متقارن و نامتقارن. 71
شکل (7-1): منحنی تغییرات نسبت به با در نظر داشتن ارتباط (7-9). 77
شکل (7-2): خط انتقال قرار گرفته بین شینههای 1 و 2. 78
شکل (7-3): دیاگرام فیزوری ارتباط (7-19) برای … 80
شکل (7-4): منحنی تغییرات بر حسب طول خط و نسبتهای مختلف برابر با 0 (منحنی شماره 1)، 0.1 (منحنی شماره 2)، 0.3 (منحنی شماره 3) و 0.5 (منحنی شماره 4). 81
شکل (7-5): نسبت را بر حسب طول خط برای یک خط به طول km 600 و به ازای مقادیر مختلف برابر با 1.1 (منحنی شماره 1)، 1.05 (منحنی شماره 2)، 1.0 (منحنی شماره 3)، 0.95 (منحنی شماره 4)، 0.90 (منحنی شماره 5)، 0.85 (منحنی شماره 6). 83
شکل (7-6): منحنی تغییرات بر حسب توان راکتور. 85
شکل (7-7): تغییرات بر حسب زوایه بار خط برای خط انتقال به طول km 400 و به ازای بار با مشخصات مختلف: بار اهمی خالص (منحنی شماره 3)، بار القائی با (منحنی شماره 2)، بار القائی با (منحنی شماره 1)، بار خازنی با (منحنی شماره 4) و بار خازنی با (منحنی شماره 5). 91
شکل (7-8): بستگی نسبت با زاویه بار با طولهای خط برابر با: km 200 (منحنی 1)، km 400 (منحنی 2)، km 600 (منحنی 3)، km 800 (منحنی 4)، km 1000 (منحنی 5). 93
شکل (7-9): منحنی تغییرات بر حسب زاویه بار خط و به ازای و برای طولهای مختلف خط برابر با km 100 (منحنی 1)، km 200 (منحنی 2)، km 300 (منحنی 3)، km 400 (منحنی 4)، km 500 (منحنی 5)، km 600 (منحنی 6)، km 700 (منحنی 7)، km 800 (منحنی 8)  93
 
چکیده :
یکی از روشهای مؤثری که در دهه های اخیر مورد توجه مسئولین برق قرار گرفته می باشد بهره گیری از حریم خطوط موجود برای احداث خطوط جدید با ولتاژ بالاتر میباشد. طبیعی می باشد با افزایش ولتاژ، عرض حریم در دو طرف خطوط انتقال جدید افزایش میابد که بایستی با به کارگیری روشهای مختلف نسبت به رفع آنها اقدام نمود. در چنین موردها لازم می باشد با کاهش پهنای برج‌های خطوط جدید و بهره گیری از آرایش‌های مناسب هادی‌ها، زنجیره مقره‌ها، مشخصه خطوط انتقال نیرو جدید را با مشخصه موجود تطبیق داد. با در نظر داشتن اینکه در طراحی خطوط انتقال کمپاکت کوشش در کاهش پهنای برجها تا حدی میسر میباشد پس این نوع خطوط میتوانند گزینه مناسبی برای به کارگیری در حریم خطوط موجود باشند.
برای تعیین فواصل مناسب فازی عوامل مختلفی زیرا اضافه ولتاژ کلید زنی، اضافه ولتاژ صاعقه، نوسانات جهشی هادیها یا گالوپینگ، نوسانات آونگی هادیها و مقره ها دخالت دارند که در این پروژه مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفته‌اند. همچنین در این پروژه کوشش شده با در نظر داشتن استانداردها و مقالات جدیدی که در این زمینه منتشر گردیده، روش مناسبی جهت محاسبه فواصل عمودی و افقی فازها ارائه گردد. همچنین در این پروژه طراحی این خطوط با تأکید بر طراحی الکتریکی آرایش باندل مورد توجه قرار گرفته و دنبال شده می باشد.
در این پروژه، ملاحظات/ مبانی الکتریکی طراحی آرایش باندل این خطوط مورد توجه قرار گرفته می باشد. ضمن آنکه به اهمیت انتقال توان در توان طبیعی توجه شده و راهکارهای شکل گیری آن با روابط ریاضی غنی مربوطه درک و تبیین گردیده می باشد. دانش فنی/ ریاضی مربوطه، طراحی یک نمونه خط مدرن و منحنی­های کاربردی مربوطه از دستاوردهای این پروژه محسوب می­شوند
 
کلمات کلیدی : خطوط انتقال کمپاکت، فواصل عمودی و افقی فازها، حریم خطوط انتقال، انتقال توان طبیعی، راکتور شنت قابل کنترل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 
 
کلیات پژوهش
 
مقدمه
خطوط انتقال فشرده یا کمپاکت همانطور که از اسمشان پیداست، به خطوطی اطلاق می­گردند که ابعاد و اندازه های برج آنها در مقایسه با خطوط انتقال معمولی کوچکتر بوده و یا به اصطلاح خطوط کمپاکت را می­توان حالت فشرده ای (به لحاظ ابعاد و اندازه فیزیکی برج) از خطوط انتقال معمولی در نظر گرفت[1]. علت اصلی گرایش به سمت خطوط کمپاکت را می­توان در دو عامل زیر دانست
[2-19] :

 • افزایش روز افزون تقاضای انرژی الکتریکی لزوم احداث و توسعه خطوط انتقال را موجب گردیده می باشد. احداث یک خط جدید علاوه بر نیاز به هزینه های سرمایه گذاری بالا، موردها حاشیه­ای را نیز به دنبال خود دارد که مسأله سازترین آنها تأمین حریم مورد نیاز برای خط می­باشد. با افزایش سطح ولتاژ خط، اندازه حریم آن نیز به مقدار قابل توجهی افزایش می­یابد و در چنین شرایطی در گذر خطوط انتقال از جنگلها، مقادیر انبوهی از درختان بایستی قطع گردند و در گذر از زمینهای کشاورزی معضلات عدیده­ای برای تصرف و تملک زمین پیش خواهد آمد و بعضاً در مورد هایی قیمت زمین به ویژه در هنگام گذر و نزدیک شدن خطوط انتقال به شهرهای بزرگ به صورت تصاعدی افزایش می­یابد.
 • با توجه به معضلات تشریح شده در بند فوق بر سر راه احداث خطوط جدید، همواره این سوال مطرح بوده می باشد که آیا راهی برای بهره گیری حداکثر (انتقال هر چه بیشتر توان) از کریدوری که با توجه به معضلات بند فوق فراهم آمده، وجود دارد؟
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد رشته برق قدرت: تعیین بهینه مکان و تعداد و ظرفیت و شعاع سرویس دهی ترانسفورماتورهای توزیع

پاسخ به هر دو نیاز با ابداع خطوط کمپاکت شکل گیری پیدا نمود. در خطوط مجهز به برجهای معمولی فاصله فاز- فاز موجود نمی­باشد، فاصله بین فازها به علت بدنه برج واقع بین فازها، عبارت از دو فاصله هوایی فاز- زمین سری با یکدیگر می باشد. در خطوط کمپکت با تغییر نوع برج و حذف اسکلت فلزی در فاصله بین فازها، فازها مستقیماً در مجاور یکدیگر واقع گردیده، توسط زنجیر مقره بین فاز از یکدیگر ایزوله می­گردند. بدین ترتیب فاصله هندسی متوسط فازها نسبت به برجهای معمولی بسیار کاهش می‌یابد[20].
خطوط کمپکت را می­توان با توجه به آرایش باندلها و برجها دسته بندی نمود. اما قبل از مطالعه دسته‌بندی خطوط کمپاکت، توجه به نکات زیر لازم می­باشد.
آن چیز که که معمولاً از اسم خطوط کمپاکت به ذهن می­رسد خطوطی هستند که در مقایسه با خطوط معمولی دارای ابعاد و پهنای کمتر و فشرده­تر می­باشند. اما توجه به این نکته ضروری می باشد که یکی از مهمترین اهداف ابداع خطوط کمپاکت علاوه بر کاهش پهنای کریدور خط، افزایش قدرت طبیعی خط می­باشد. در این ارتباط برای افزایش قدرت طبیعی خط، چهار روش مطرح می­باشد[21-33].
الف) افزایش تعداد زیرهادیها در باندل
ب) بهره گیری از قطر بزرگتر برای دایره باندل
ج) قرار دادن زیرهادیها در اشکال دیگری غیر از حالت دایره متقارن
د) نزدیک کردن فازها به همدیگر
محاسبه و تعیین فواصل فازها از یکدیگر یا با زمین یا بدنه فازها به پارامترهای متعددی بستگی دارد که با در نظر داشتن آن جایگذاری هادیها در روی پایه ها انجام می گردد. طبیعی می باشد هر چه فواصل فازها از یکدیگر بیشتر گردد، این اقدام سبب می گردد تا احتمال بروز جرقه در شرایط اضافه کلیدزنی یا صاعقه بین فازها با هم یا زمین کاهش یابد و از این جهت افزایش قابلیت اطمینان برقرسانی به همراه داشته باشد. از طرف دیگر افزایش فواصل فازها معایبی دارد که برجی از آنها بشرح زیر می باشند:
– پهنای برجها یا پایه ها زیاد می شوند
– ارتفاع برجها افزایش می یابند
– عرض باند عبور زیاد می گردد
– وزن و قیمت برجها یا پایه ها افزایش می یابد
– تعداد مقره ها و طول زنجیره مقره ها افزایش می یابند
پس گرچه ممکن می باشد افزایش فواصل فازها از یک طرف خوب و مناسب باشند اما طرف دیگر در بسیاری موردها توجیه اقتصادی ندارد. در خطوط انتقال کمپاکت که هدف بکارگیری ترفندهای مختلف در کاهش ابعاد پایه ها می باشد کاهش فواصل فازها از درجه اهمیت بالائی برخوردار می باشد.
در هر سطحی از ولتاژ با پذیرش ریسک بیشتر می‌توان فواصل فازها را کاهش داد. به همین دلیل بر حسب اینکه درصد ریسک پذیری چند درصد باشد، فواصل می تواند کم یا زیاد گردد، گرچه تاکنون مدل‌ها و روابط متعددی جهت محاسبه فواصل افقی یا عمودی فازی ارائه گردیده می باشد اما هنوز یک ارتباط واحد که مقبولیت عام داشته باشد وجود ندارد. علت وجود این اختلاف نظرها وجود پارامترهای متعدد نظیر: عوامل مؤثر در تولید اضافه ولتاژها، عوامل مؤثر در دامنه نوسانات هادیها، شرایط جوی مسیر، شرایط طراحی خطوط انتقال نیرو می باشند.
برای تعیین فواصل مناسب فازی عوامل مختلفی زیرا اضافه ولتاژ کلیدزنی، اضافه ولتاژ صاعقه، نوسانات جهشی هادیها یا گالوپینگ، نوسانات آونگی هادیها، آرایش هادیها و مقره‌ها دخالت دارند که لازم می باشد مورد مطالعه و مطالعه قرار گیرند. در این گزارش کوشش می گردد با در نظر داشتن استانداردها و مقالات جدیدی که در این زمینه منتشر گردید، روش مناسبی جهت محاسبه فواصل عمودی و افقی فازها ارائه گردد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل دوم
 
ویژگی‌های خطوط انتقال کمپاکت باندل و تعاریف اولیه


2-1- مقدمه :
گسترش و توسعه شهرها سبب افزایش اندازه مصرف انرژی الکتریکی میگردد که لازمه تأمین آن احداث و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع نیرو می‌باشد که در شهرهای بزرگ این مهم به سادگی عملی نمی‌باشد. طبیعی می باشد هرچه بر اندازه انرژی الکتریکی درخواستی افزوده گردد، لازمه تأمین آن افزایش ولتاژ خطوط انتقال جدید میباشد که در چنین حالتی معضلات زیر پدبدار می گردد:
 

 • افزایش فواصل فازی
 • افزایش پهنای برج
 • افزایش حریم خطوط
 • افزایش عرض باند عبور

 
بهره گیری از خطوط انتقال نیرو کمپاکت و نزدیک سازی فازها با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف، روش‌هایی هستند که در تقلیل مساحت زمین اشغالی به کار گرفته می شوند.
 
2-2- تعریف خطوط انتقال کمپاکت
کمپاکت سازی خطوط به کلیه ترفندها و روش‌هایی اطلاق می گردد که در نزدیک سازی فواصل افقی و عمودی فازها مؤثر باشند. طبیعی می باشد نزدیک سازی فازها خود به عوامل بسیار متعدد دیگری بستگی دارد که در مجموعه دانش های متعلق به خطوط انتقال کمپاکت جای میگیرند. پس حاصل تمام این روش‌ها سبب تقلیل پهنا و ارتفاع پایه ها یا برج ها میشوند.
به گونه کلی خطوط انتقال کمپاکت به پایه ها یا برج‌های خاصی اطلاق نمیشود بلکه بر حسب اینکه هدف از کمپاکت سازی چه باشد می‌توان روش‌های مختلفی را بکار گرفت.به بیانی دیگر پهنای برج یا فاصله فازهای کناری که عملا در محاسبه عرض باند عبور دخالت دارد، بر حسب اینکه خطوط انتقال معمولی یا خیلی کمپاکت باشند میتواند، در محدوده وسیعی تغییر نماید. پس خطوط کمپاکت میتواند از انواع مختلفی تشکیل گردد که بر حسب شرایط جغرافیایی و جوی منطقه و سایر پارامترهای فنی واقتصادی میتواند تغییر نماید.


2-3- مزایا و معایب خطوط انتقال کمپاکت
تجارب کشورهای پیشرفته جهان نشان میدهد که بهره گیری از خطوط انتقال کمپاکت به خصوص در مناطق شهری یا مناطقی که محدودیت زمین وجود داشته باشد در اغلب موردها اقتصادی و موجه میباشد، اما این نوع خطوط دارای مزایا و معایبی نیز می باشند که ذیلأ بطور اختصار به آنها تصریح میگردد:
2-3-1- مزایای خطوط انتقال کمپاکت- بعضی از مزایا خطوط انتقال کمپاکت به تبیین زیر می باشد:

 • فواصل فازها کاهش می یابند
 • پهنای برج کاهش می یابد
 • عرض باند عبور کاهش می یابد
 • مساحت زمین اشغالی کاهش می یابد
 • کل قیمت زمین اشغالی در طول مسیر کاهش می یابد
 • امکان نصب خطوط با ولتاژ بالاتر در مسیر خطوط با ولتاژ پایین تر میسر می گردد
 • برجهای خطوط کمپاکت دارای زیبایی ظاهری بهتری می باشند
 • پایین بودن ابعاد برج ها امکان نصب آنها را حتی در وسط اتوبانها هم میسر می سازد
 • نیاز به فونداسیون کمتری دارد
 • توان انتقالی از واحد زمین اشغالی بیشتر می گردد
 • در مناطق شهری یا مناطقی که قیمت زمین زیاد می باشد ، هزینه انتقال انرژی کاهش می یابد
 • راکتانس سلفی خط کاهش می یابد
 • راکتانس خازنی خظ افزایش می یابد
 • افت ولتاژ بهبود می یابد
 • تلفات انرژی قدری کاهش می یابد
 • توان انتقالی و ظرفیت خط افزایش می یابد

 
2-3-2- معایب خطوط انتقال نیرو کمپاکت- در کنار مزایایی که در بالا به آنها تصریح گردیده می باشد بعضی از معایب این نوع خطوط انتقال نیرو به تبیین زیر می باشند :

 • سرمایه گذاری خط افزایش می یابد
 • فاصله پایه های خط انتقال بایستی کاهش یابد
 • تعداد پایه ها افزایش می یابد
 • قابلیت اطمینان برق رسانی کاهش می یابد
 • جریان اتصال کوتاه افزایش می یابد
 • به دلیل افزایش جریان عبوری از فازها شدت میدان مغناطیسی افزایش می یابد

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :122

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق