استاد راهنما
دکتر بابک توسلی
 
استاد مشاور
دکتر سیدعلی اکبر صفوی
 
شهریورماه 93
 
 
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
 
تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای بر روی شبکه‌های صنعتی به مقصود پیاده‌سازی حلقه‌های کنترل گسترده با انعطاف پذیری بالا
 
به کوشش
زینت صنیعی نیا
 
پیشرفت فن آوری‌های مرتبط با شبکه‌های ارتباطی در ده‌های اخیر و گسترش آن‌ها در لایه‌های بالایی صنعت نظیر لایه‌های مانیتورینگ و مدیریتی ایجاب نموده تا روش‌هایی برای بکارگیری این شبکه‌ها در سطوح پایین یعنی شبکه کردن دستگاه‌ها و سنسورها ابداع و به کار گرفته شوند که هر یک نسبت به روش‌های سنتی دارای مزایا و معایبی می‌باشند.
در این پایاننامه نگاهی اجمالی به اتوماسیون صنعتی و تأثیر شبکه‌های ارتباطی در توسعه صنعت خواهیم داشت و با اظهار تاریخچه شبکه‌های صنعتی مانند اترنت و پروفیباس به ذکر اطلاعات پایه و سطوح سلسله مراتبی اتوماسیون صنعتی و پروتکل‌های آن میپردازیم. در ادامه ملزومات اساسی طراحی و ارتباطات قسمتهای مختلف شبکه اترنت و پروفیباس تبیین داده می گردد و با ذکر محاسن و معایب هریک نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانیم شبکه‌های با سرعت بالا اما غیر زمان حقیقی مانند اترنت را در پروسه‌های نیازمند داده زمان حقیقی بهره گیری نماییم و در انتها با ترکیب شبکه‌های سطح بالا (اترنت) با شبکه‌های سطح پایین‌تر (مانند پروفیباس) به مطالعه تحلیل زمانی مخابره سیگنال‌های کنترلی از طریق پیوندهای چند مرحله ای می‌پردازیم.
با در نظر داشتن بکارگیری گسترده شبکه پروفیباس و شبکه اترنت صنعتی، در این رساله به گونه خاص بر بهره گیری همزمان از این دو نوع شبکه برای تبادل سیگنال‌های کنترلی متمرکز خواهیم گردید و رفتار تأخیر متغیر با زمان، خطا در ارسال و سایر موردها را در مخابره سیگنالها از طریق هر دو شبکه و تأثیری که می‍توانند بر عملکرد سیستم کنترل داشته باشند را مورد مطالعه قرار خواهیم داد با این هدف که با بهره گیری از نتایج تحلیل بتوان به گونه مشخص برآورده شدن قیود زمان حقیقی را به ازای هر سیستم کنترل تعیین نمود. همچنین بالتبع خواهیم بود که راهکارهائی را برای کمک به برآورده شدن این قیود ارائه نمائیم.
 
 
 
فهرست مطالب
 
1-                 مقدمه. 2
1-1-           کلیات. 2
1-2-           جایگاه اترنت در هرم اتوماسیون. 3
1-3-           جایگاه فیلدباس در هرم اتوماسیون. 7
2-                 معرفی شبکه‌های صنعتی. 11
2-1-           مقدمه. 11
2-2-           معرفی شبکه اترنت. 12
2-2-1-      نگاهی به تاریخچه پیدایش اترنت. 13
2-2-2-      نگاهی به طریقه تکاملی اترنت. 15
2-2-3-      نگاهی به طریقه تکاملی اترنت زمان حقیقی. 17
2-2-3-1- On Top of TCP/IP. 20
2-2-3-1-1-…………………………………………………………………………… Modbus/TCP. 20
2-2-3-3-2-…………………………………………………………………………… Ethernet/IP. 20
2-2-3-1-3-………………………………………………………………………………………….. P-NET. 20
2-2-3-1-4-……………………………………………………………………………………… Vnet/IP. 20
2-2-3-2- On Top of Ethernet. 21
2-2-3-2-1-…………………………………………… Ethernet Power Link (EPL) 21
2-2-3-2-2-…………… Time-Critical Control Network (TCNET) 21
2-2-3-2-3-…………………………… Ethernet for Plant Automation.. 21
2-2-3-2-4-………………………………………………………………………… Profinet CBA.. 21
2-2-3-3- Modified Ethernet. 21
2-2-3-3-1- Serial Realtime Communication System …………………………….. 22
2-2-3-3-2-……………………………………………………………………………….. Ethercat. 22
2-2-3-3-3-…………………………………………………………………………….. Profinet IO.. 22
2-3-           شبکه پروفیباس. 22
2-3-1-      نگاهی به تاریخچه پیدایش شبکه پروفیباس. 23
2-4-           ارتباطات منطقی در شبکه‌های صنعتی (اترنت و پروفیباس)  24
2-5-           تکنولوژی ارتباطات در اترنت. 25
2-5-1-      لایه فیزیکی. 26
2-5-1-1- 10BASE 5. 27
2-5-1-2- 10 BASE 2. 27
2-5-1-3- 10 BASE-T. 28
2-5-1-4- 10 BASE-FL. 29
2-5-1-5- 100 BASE یا Fast Ethernet. 30
2-5-1-6- 1000 BASE یا اترنت گیگابیت. 31
2-5-2-      مقایسه کلی شبکه های اترنت مبتنی بر IEEE 802.3. 32
2-5-3-      لایه پیوند داده ای در اترنت. 32
2-5-3-1- فریم بندی داده در اترنت…………………… 33
2-5-3-2- روش دسترسی به باس در اترنت. 36
2-5-4-      لایه شبکه در اترنت. 39
2-5-4-1- IP Address در لایه Network.. 40
2-5-4-1-1-       آدرس IP-v4. 40
2-5-4-1-2-       آدرس IP-v6. 40
2-5-5-      لایه انتقال در اترنت. 41
2-6-           تکنولوژی ارتباطات در پروفیباس. 43
2-6-1-      لایه فیزیکی. 44
2-6-6-1- انتقال با کابل مسی. 44
2-6-1-2- انتقال با فیبر نوری. 48
2-6-2-      توپولوژی‌های شبکه پروفیباس. 50
2-6-2-1- توپولوژی باس با بهره گیری از ریپیتر. 50
2-6-2-2- توپولوژی درختی با بهره گیری از ریپیتر. 51
2-6-3-      لایه پیوند داده:. 52
2-6-3-1- فرمت انتقال دیتا و امنیت آن. 53
2-6-3-2- چگونگی دسترسی به باس. 54
2-6-3-3- فریم Token.. 56
2-6-4-      پروفیباس FMS. 56
2-6-5-      پروفیباس PA.. 57
2-7-           جمع بندی. 60
3-                 تبادل داده بین PLC‌ ها با بهره گیری از شبکه‌های صنعتی  62
3-1-           مقدمه. 62
3-2-           طراحی شبکه. 63
3-2-1-      امکان سنجی. 64
3-2-2-      تجزیه و تحلیل. 65
3-2-3-      طراحی. 65
3-2-4-      اجرا. 66
3-2-5-      نگهداری و به روز رسانی. 66
3-3-           تکنیک‌های دسترسی به شبکه. 67
3-4-           شبکه کردن PLC‌ ها با بهره گیری از اترنت. 67
3-4-1-      ارتباطات Send / Receive   در شبکه اترنت. 68
3-4-2-      کارکردهای ارتباطی. 69
3-4-3-      پیکربندی و برنامه نویسی ارتباط S7 Connection.. 70
3-4-3-1- پیکر بندی سخت افزار. 70
3-4-3-2- پیکربندی ارتباط در Netpro.. 71
3-4-3-3- برنامه نویسی تبادل دیتا در اترنت. 72
3-5-           شبکه کردن PLC‌ها با بهره گیری از پروفیباس. 73
3-5-1-      تنظیمات شبکه پروفیباس. 75
3-5-1-1- پارامتر Highest Profibus Address. 76
3-5-1-2- پارامتر Transmission.. 76
3-5-1-3- پروفایل‌های پروفیباس. 77
3-5-2-      IntelLigent Slave. 77
3-5-3-      برنامه نویسی تبادل دیتا در پروفیباس. 77
3-6-           جمع بندی. 78
4-                 تحلیل تئوری و عملی شبکه‌های صنعتی. 80
4-1-           مقدمه. 80
4-2-           محاسبه زمانی ارتباط پروفیباس. 81
4-2-1-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و یک Slave به لحاظ تئوری  82
4-2-2-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و یک Slave به لحاظ عملی  85
4-2-3-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و دو Slave به لحاظ تئوری  88
4-2-4-      محاسبه زمانی ارتباط یک Master و دو Slave به لحاظ عملی  89
4-3-           محاسبه زمانی ارتباط اترنت. 91
4-4-           زمان حقیقی کردن اترنت. 96
4-5-           سیستم‌های چند مرحله ای. 98
4-5-1-      حالت اول DP-LAN-DP. 99
4-5-2-      حالت دوم LAN-DP-DP. 102
4-5-3-      مقایسه دو سیستم. 104
4-6-           جمع بندی. 105
5-                 تاثیر شبکه‌های صنعتی بر روی حلقه کنترلی. 107
5-1-           مقدمه. 107
5-2-           مدل مورد مطالعه بدون تاخیر زمانی. 108
5-3-           وارد کردن تاخیر به سیستم (تاخیر ناشی از شبکه). 110
5-4-           مدل سازی با شبکه ترکیبی. 113
5-5-           نتیجه گیری:. 114
6-                 جمع بندی و پبشنهادات. 116
6-1-           جمع بندی. 116
6-2-           پیشنهادات. 119
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست تصاویر
شکل ‏1‑1: هرم اتوماسیون[2] 4
شکل ‏1‑2: سطوح شبکه‌های صنعتی [4] 5
شکل ‏1‑3: کاربرد اترنت در سطوح مختلف اتوماسیون [6] 6
شکل ‏1‑4: جایگاه پروفیباس در هرم اتوماسیون [2] 8
شکل ‏1‑5: معماری اصلی سیستم متشکل از لینک‌های اترنت و پروفیباس   9
شکل ‏1‑6: معماری شبیه سازی شده متشکل از لینک‌های اترنت و پروفیباس   9
شکل ‏2‑1: طریقه تحول اتوماسیون.. 12
شکل ‏2‑2: برخورد در اترنت.. 15
شکل ‏2‑3: اترنت مبتنی بر هاب [8] 16
شکل ‏2‑4: اترنت مبتنی بر سوییچ [9] 17
شکل ‏2‑5: ساختارهای ممکن برای اترنت زمان حقیقی [11] 19
شکل ‏2‑6: لایه فیزیکی.. 26
شکل ‏2‑7: تصادم دیتا در اترنت [30] 38
شکل ‏2‑8: لایه شبکه.. 39
شکل ‏2‑9: لایه انتقال.. 42
شکل ‏2‑10: کابل مسی شیلددار.. 44
شکل ‏2‑11: ساختار RS485 [32] 44
شکل ‏2‑12: ساختار Star 45
شکل ‏2‑13: ساختار Tree. 46
شکل ‏2‑14: کابل و کانکتور پروفیباس [34] 47
شکل ‏2‑15: چگونگی اتصال OLM به پروفیباس [36] 49
شکل ‏2‑16: چگونگی اتصال OLP به پروفیباس[37] 50
شکل ‏2‑17: توپولوژی باس با بهره گیری از ریپیتر[39] 51
شکل ‏2‑18: موقعیت لایه‌های LLC و MAC در مدل OSI [2] 52
شکل ‏2‑19: بسته UART [40] 53
شکل ‏2‑20: بسته اطلاعاتی پروفیباس[41] 53
شکل ‏2‑21: چگونگی ارسال دیتا در پروفیباس[2] 55
شکل ‏2‑22: ساختار Token در پروفیباس[41] 56
شکل ‏2‑23: لایه های مورد بهره گیری در پروفیباس FMS [2] 57
شکل ‏2‑24: پروفیباس PA/DP [2] 58
شکل ‏2‑25: انتقال دیتا در پروتکل H1 [2] 58
شکل ‏3‑1: چرخه زندگی یک سیستم.. 64
شکل ‏3‑6: شبکه کردن دو PLC 300 توسط اترنت.. 71
شکل ‏3‑7: Connection Table. 71
شکل ‏3‑8: مشخصات ارتباط مستقر شده.. 72
شکل ‏3‑9: شبکه کردن دو PLC 300 توسط پروفیباس.. 76
شکل ‏3‑10: SFC14 [61] 78
شکل ‏3‑11: SFC15 [62] 78
شکل ‏4‑1 : ساختار Bus Cycle. 82
شکل ‏4‑2: ساختار انتقال اطلاعات در پروفیباس.. 83
شکل ‏4‑3: فریم پروفیباس.. 84
شکل ‏4‑4: فریم تغییر یافته پروفیباس [41] 85
شکل ‏4‑5: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و یک Slave. 87
شکل ‏4‑6: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و یک Slave  87
شکل ‏4‑7: نمودار زمان بین دو ارسال متوالی اطلاعات یک Master و یک Slave. 88
شکل ‏4‑8: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و دو Slave. 90
شکل ‏4‑9: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین یک Master و دو Slave  90
شکل ‏4‑10: فریم IEEE [5] 92
شکل ‏4‑11: فریم پروفینت [66] 92
شکل ‏4‑12: Network Utilization. 93
شکل ‏4‑13: Network Utilization با دو کامپیوتر.. 93
شکل ‏4‑14: تصادم در هاب.. 94
شکل ‏4‑15: Connection Statistic [68] 94
شکل ‏4‑16: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت.. 95
شکل ‏4‑17: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت   95
شکل ‏4‑18: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با یک CPU به صورت همزمان با اترنت.. 96
شکل ‏4‑19: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین CPU1 و CPU2 با اترنت در حالت زمان حقیقی.. 97
شکل ‏4‑20: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین CPU2 و CPU3 با اترنت در حالت زمان حقیقی.. 97
شکل ‏4‑21: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت در حالت زمان حقیقی و با یک لینک معیوب. 98
شکل ‏4‑22: شبکه ترکیبی با نقطه شروع از CPU 1. 99
شکل ‏4‑23: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP با شرایط بد.. 101
شکل ‏4‑24: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP با شرایط خوب.. 101
شکل ‏4‑25: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات در حالت DP-LAN-DP. 101
شکل ‏4‑26: شبکه ترکیبی با نقطه شروع از CPU 2. 102
شکل ‏4‑27: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP با شرایط بد.. 103
شکل ‏4‑28: نمودار زمانی مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP با شرایط خوب.. 103
شکل ‏4‑29: پراکندگی آماری زمان مبادله اطلاعات در حالت LAN-DP-DP. 104
شکل ‏4‑30: نمودار زمان مبادله اطلاعات بین دو CPU با اترنت همراه با دو کامپیوتر.. 105
شکل ‏5‑1: مدل مورد مطالعه.. 107
شکل ‏5‑2: بلوک دیاگرام مدل به همراه PID.. 108
شکل ‏5‑3: سیگنال ورودی.. 108
شکل ‏5‑4: پارامترهای PID.. 109
شکل ‏5‑5: خروجی سیستم بدون تاخیر.. 110
شکل ‏5‑6: بلوک تاخیر.. 110
شکل ‏5‑7: بلوک دیاگرام مدل به همراه تاخیر 13ms. 111
شکل ‏5‑8: خروجی سیستم با تاخیر 13ms. 111
شکل ‏5‑9: پارامترهای PID با در نطر گرفتن تاخیر 13ms. 112
شکل ‏5‑10: خروجی سیستم با تاخیر 13ms و پایدارسازی مجدد.. 112
شکل ‏5‑11: بلوک دیاگرام مدل شامل شبکه پروفیباس و اترنت.. 113
شکل ‏5‑12: خروجی سیستم با تاخیر 26ms در شبکه اترنت.. 114
 
فهرست جداول
جدول 2-1: زیرکمیته 802 و استانداردهای مربوط به آن….. 13
جدول 2-2: سیر تحول اترنت………………………………………………………………………. 14
جدول2-3: مقایسه اترنت معمولی و سریع…………………………………………… 24
جدول2-4: انواع اترنت گیگابیت…………………………………………………………….. 25
جدول2-5: مقایسه کلی شبکه‌های اترنت………………………………………………… 26
جدول2-6: مشخصات کابل پروفیباس………………………………………………………….. 40
جدول2-7: ماکزیمم طول سگمنت پروفیباس بر اساس سرعت انتقال دیتا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
جدول3-1: سرویس‌های ارتباطی زیمنس……………………………………………………… 64
جدول3-2: حجم دیتای قابل جابجایی مبنی بر سرویس‌های ارتباطی           65
جدول3-3: فانکشن‌های مورد بهره گیری مبنی بر سرویس‌های ارتباطی           66
جدول3-4: فانکشن‌های برنامه نویسی اترنت………………………………………. 69
جدول3-5: Slaves…………………………………………………………………………………………………… 71
جدول4-1: معرفی هر المان و وظیفه آن در پروفیباس………………… 80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 

مقدمه

 
 
 
 
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان‌نامه برق قدرت:تشخیص و طبقه بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور
1

 

 

1-  مقدمه

 
 

  • کلیات

هنگامی که در دهه شصت تکنولوژی‌های اتوماسیون دیجیتال در دسترس قرار گرفت، از آن‌ها جهت بهبود و توسعه سیستمهای اتوماسیون صنعتی بهره گیری گردید. مفاهیمی مانند صنایع خودکار[1] و سیستمهای کنترلی خودکار توزیعی[2]، در زمینه اتوماسیون صنعتی معرفی گردید و کاربرد شبکه‌های ارتباطی تقریبا رشد قابل توجهی نمود. با گسترش شبکه‌های ارتباطی در سیستم‌های اتوماسیون صنعتی، جمع آوری اطلاعات و عملیات کنترلی در سطو ح پایین به این شبکه‌ها سپرده گردید. این گسترش تا جایی پیشرفت نمود که امروزه در یک سیستم مدرن اتوماسیون، دستگاه‌های موجود در سطوح مختلف سیستم، از طریق این شبکه های ارتباطی به انتقال داده‌ می‌پردازند. از این رو کوشش‌هایی جهت استاندارد سازی بین المللی در زمینه شبکه‌ها صورت گرفت که دستاورد مهم آن پروتکل اتوماسیون صنعتی MAP در راستای سازگاری سیستم‌های ارتباطی بود. پروتکل MAP جهت غلبه بر معضلات ارتباطی بین دستگاههای مختلف اتوماسیون گسترش پیدا نمود و به عنوان یک استاندارد صنعتی جهت ارتباطات داده ای در کارخانه‌ها پذیرفته گردید. عملکرد و قابلیت اطمینان یک سیستم اتوماسیون صنعتی در حقیقت به شبکه ارتباطی آن بستگی دارد. در یک شبکه ارتباطی اتوماسیون صنعتی، بهبود عملکرد شبکه و قابلیت اطمینان آن و استاندارد بودن ارتباطات با در نظر داشتن اندازه سیستم و افزایش حجم اطلاعات تعیین میگردد [1].
 
امروزه یک کارخانه با اتوماسیون مدرن یا نسبتا مدرن، اتاق‌های فرمان و کنترل، از محل‌هایی هستند که نسبت به گذشته پیشرفت‌های بسیار جالب توجهی داشته اند. در چنین اتاق‌هایی از پانل‌های بزرگ قدیمی[3] که شکل فرآیند روی آنها ترسیم شده بود و به چراغهای سیگنال زیادی مجهز بودند دیگر خبری نیست. همه چیز را بایستی در صفحات کامپیوتر یا اصطلاحاً HMI[4] جستجو نمود. اما افراد کاوشگر در پشت این صفحات به دنبال ارتباطات فیزیکی بین کامپیوتر و فرآیند هستند و با مختصر جستجو به پانل‌هایی در همان نزدیکی برخورد می‌کنند که تجهیزات ارتباطی در آن نصب گردیده اند. و با نگاهی به تجهیزات ارتباطی سخت افزاری شبکه در یک نگاه متوجه می شوند که شبکه مورد بهره گیری همان شبکه معروف اترنت صنعتی[5] می باشد [2].
امروزه شبکه اترنت در کاربرد‌های اداری نیز آنقدر معروف و مرسوم شده که بسیاری از کاربران غیر متخصص نیز با تجهیزات آن مانند هاب، سوئیچ، کابل وآشنا هستند. در هر صورت در کاربرد HMI اگر چه ممکن می باشد در مورد هایی و بدلایلی ارتباط فوق را بصورت‌های دیگر و توسط شبکه‌های صنعتی دیگر نیز بتوان نظاره نمود، اما در سیستم‌های مدرن امروزه کمتر اتفاق می‌افتد که در سطحHMI شبکه ای به غیر از اترنت صنعتی بکار گرفته گردد.
برای روشن شدن مبحث به جایگاه دو شبکه اترنت و پروفیباس در این هرم اتوماسیون می‌پردازیم:

  • جایگاه اترنت در هرم اتوماسیون

ساختار یک سیستم اتوماسیون جامع، که دربرگیرنده تجهیزات مختلف کنترل و مانیتورینگ می باشد، را به ساختاری هرمی شکل تشبیه می‌کنند. در این ساختار هر دسته از تجهیزات بسته به نوع و کاربرد جایگاه خاصی دارند. بر این اساس سطوح مختلفی را برای این هرم تعریف می‌کنند و در هر سطح تجهیزات مربوطه را همراه با شبکه‌های صنعتی قابل بهره گیری معرفی می‌نمایند. پایین ترین سطح حسگرها و عملگرها هستند. همانطور که از نامش پیداست سطحی می باشد که در آن سنسورها و عملگرها قرار می‌گیرند. یکی از شبکه‌های صنعتی معروف که در این سطح بهره گیری می گردد [6]ASI می باشد. سطح بالاتر فیلد می باشد. در این سطح تجهیزاتی مانند ورودی خروجی‌های ریموت و ثبات‌ها[7] و دیگر وسایل فیلد قرار می‌گیرند و شبکه مورد بهره گیری آنها
می تواند پروفیباس باشد. از سطح فیلد که بالاتر برویم به سطح کنترل می‌رسیم. در این سطح PLC[8]‌ها، سیستم‌های [9]DCS و HMI‌ ها قرار می‌گیرند، در بعضی تقسیم بندی‌ها سطح کنترل را به دو سطح HMI و کنترل تقسیم بندی می‌کنند؛ و بالاخره بالاترین سطح مدیریت می باشد که در آن سیستم‌های اطلاعات مدیریت مانند سیستم‌های تولید، نگهداری، تعمیرات، فروش و خرید قرار می‌گیرد. در بعضی موردها اطلاعات موجود در سطح کنترل به صورت خام قابل بهره گیری برای سطح مدیریت نیستند و بایستی روی آنها پردازش صورت گیرد. از این رو سطح واسطی بین ایندو با عنوانMES[10] تعریف می گردد. اما آن چیز که لازم می باشد مورد توجه قرار گیرد آنست که در هرم فوق هرقدر از سطح پایین به سطح بالا نزدیک می‌شویم تمرکز اطلاعات بیشتر می گردد. پس برای جابجایی آنها، به شبکه‌هایی با سرعت بالاتر نیازمندیم [3].
[1] Computer Integrated Manufacturing
[2] Distributed computer Control System
[3] Mimic
[4] Human Machine Interface
[5] Industrial Ethernet
[6] Actuator Sensor Interface
[7] Recorder
[8] Process Logic Controller
[9] Distributed Control System
[10] Manufacturing Execution System
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :136

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق