پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدر
 
 
 
استاد راهنما
دکتر محمد امین لطیفی
 
 
 
بهار 1394
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنـــوان                                                             صفحه
فهرست مطالب…………………………………….. هشت
فهرست شکل‌ها…………………………………… یازده
فهرست جدول‌ها………………………………….. سیزده
لیست نمادها………………………………….. چهارده
چکیده……………………………………………. 1
فصل اول: مقدمه
1-1-……………………………………………………………………………………………………… پیشگفتار 2
1-2-…………………………………………………………………………………………….. پیشینه پژوهش 3
1-2-1-………………………… کلیدزنی انتقال در دیدگاه سنتی بهره‌برداری 3
1-2-2-…………………………………………………………………… کلیدزنی بهینه انتقال 4
1-2-3-…………………………… تأثیر ساختار سیستم انتقال بر قدرت بازار 6
1-3-…………………………… مدل‌سازی رفتار بازار برق در شرایط رقابت ناقص 8
1-4-……………………………………………………………………………. تعریف مسأله و نوآوری 12
1-5-……………………………………………………………………………………. ساختار پایان‌نامه 14
فصل دوم: مطالعه اثر کلیدزنی انتقال بر قدرت بازار
2-1-……………………………………………………………………………………………………… پیشگفتار 15
2-2-……………………………………………………………………………………………….. مثال روشنگر 15
2-3-…………………………………………………………………………………………. مرز رقابت (CB) 17
2-4-………………………………………………….. مسأله CB با در نظر گرفتن TS (ECB) 19
2-5-…………………………………………………………… تبدیل مسأله ECB به مسأله MILP 20
2-6-…………………………………………………………………………………………….. مطالعات عددی 23
2-6-1-………………………………………………………………. معرفی شبکه تست IEEE-14 Bus 23
2-6-2- نتایج عددی حاصل از شبیه‌سازی‌ها بر روی شبکه تست IEEE-14 Bus 25
2-6-3-…………………………………………………………….. معرفی شبکه تست IEEE-118 Bus 35
2-6-4-………………………. نتایج شبیه‌سازی‌ها بر روی شبکه تست IEEE-118 Bus 35
2-6-5-.. تحلیل حساسیت نتایج به پارامترهای خطی‌سازی و مدل مسأله 41
2-7-……………………………………………………………………………… جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 44
 
فصل سوم: کلیدزنی دوره‌ای بهینه انتقال با در نظر گرفتن تعادل در بازار برق
3-1-……………………………………………………………………………………………………… پیشگفتار 46
3-2-…………………………………………………………….. کلیدزنی دوره‌ای بهینه انتقال 47
3-3- مفروضات مسأله کلیدزنی دوره‌ای بهینه انتقال با در نظرگرفتن تعادل در بازار برق (MESOTS) 47
3-4-…………………………………………………………………….. مدل سه سطحی مسأله MESOTS 48
3-4-1- سطح اول: تصمیم به خروج خط با هدف حداقل‌سازی هزینه بهره‌برداری کل دوره 49
3-4-2-………………………………………….. سطح دوم: حداکثرسازی سود بازیگران 50
3-4-3-………………………………………………………. سطح سوم: مسأله تسویه بازار 50
3-5-……………………………………….. یکپارچه‌سازی سطح دوم و سوم مسأله MESOTS 52
3-6-………………………………. مدل‌سازی تعادل بازار در هر روز به صورت EPEC 56
3-7-……………………………………………………………………………… مسأله یکپارچه MESOTS 64
3-8-…………………………………………………….. تبدیل مسأله MESOTS به مسأله MILP 68
3-9-…………………………………………………………………………………………….. مطالعات عددی 77
3-9-1-…………………………………………………………………. معرفی شبکه تست سه شین 77
3-9-2-…………………………………………………………………… تحلیل شبکه در یک روز 79
3-9-3-…….. حساسیت تعادل بازار به پارامتر در تعادل یک روز 81
3-9-4-          MESOTS برای شبکه سه شین 87
3-10-………………………………………………………………………….. جمع بندی و نتیجه‌گیری 99
فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
4-1-………………………………………………………………………………………….. جمع‌بندی مطالب 101
4-2-…………………………………………………………………………………………………… نتیجه‌گیری 103
4-3-……………………………………………………………………………………………………. پیشنهادات 104
پیوست(الف): معرفی شاخص‌های قدرت بازار 105
پیوست (ب): مسائل بهینه‌سازی چندسطحی و مدل‌های تعادل 107
ب-1-  مسأله بهینه‌سازی مقید به مسائل بهینه‌سازی دیگر (OPcOP) 107
ب-2-  شرایط بهینگی KKT 110
ب-3-  تبدیل مسأله OPcOP با دو مسأله سطح پایین به مسأله تک سطحی 111
ب-4-  مسأله بهینه‌سازی مقید به مسائل بهینه‌سازی خطی (OPcLP) 112
ب-5-  دوگان یک مسأله بهینه‌سازی خطی 114
 
ب-6-  جایگزین کردن OPcLP با قیود اصلی، دوگان و قید دوگانگی قوی 115
ب-7-  مسأله بهینه‌سازی با قیود تعادل (MPEC) 116
ب-8-   مسائل تعادل مقید به قیود تعادل (EPEC) 117
پیوست (ج): اطلاعات شبکه IEEE-118 Bus 119
مراجع… 124
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال
شکل ‏1-1 ساختار رقابتی در یک بازار لحظه‌ای مبتنی بر ساختار حوضچه 10
شکل ‏2-1 یک شبکه سه شین نمونه 16
شکل ‏2-2 چگونگی تقریب تابع درجه دو مجموع توان تولیدی واحدهای هر مالک 21
شکل ‏2-3 دیاگرام خطی شبکه IEEE-14 Bus 24
شکل ‏2-4 اطلاعات خطی‌سازی مجذور توان تولیدی هر مالک 26
شکل ‏2-5 کمینه HHI در سطح بار پایه سیستم IEEE-14 Bus 28
شکل ‏2-6 بیشینه HHI در سطح بار پایه سیستم IEEE-14 Bus 29
شکل ‏2-7 کمینه HHI در سطح بار غیر پیک سیستم IEEE-14 Bus 29
شکل ‏2-8 بیشینه HHI در سطح بار غیر پیک سیستم IEEE-14 Bus 30
شکل ‏2-9 کمینه HHI در سطح بار پیک سیستم IEEE-14 Bus 30
شکل ‏2-10 بیشینه HHI در سطح بار پیک سیستم IEEE-14 Bus 31
شکل ‏2-11 چگونگی خطی‌سازی توان تولیدی هر مالک در سیستم IEEE-118 Bus 37
شکل ‏2-12 کمینه HHI در سطح بار پایه سیستم IEEE-118 Bus 38
شکل ‏2-13 بیشینه HHI در سطح بار پایه سیستم IEEE-118 Bus 39
شکل ‏2-14 کمینه HHI در سطح بار غیر پیک سیستم IEEE-118 Bus 39
شکل ‏2-15 بیشینه HHI در سطح بار غیر پیک سیستم IEEE-118 Bus 40
شکل ‏2-16 کمینه HHI در سطح بار پیک سیستم IEEE-118 Bus 40
شکل ‏2-17 بیشینه HHI در سطح بار پیک سیستم IEEE-118 Bus 41
شکل ‏3-1 ساختار مسأله سه سطحی MESOTS 49
شکل ‏3-2 چگونگی تبدیل یک مسأله بهینه‌سازی دو سطحی به MPEC تک سطحی 52
شکل ‏3-3 مدل EPEC 57
شکل ‏3-4 دیاگرام خطی شبکه سه شین 78
شکل ‏3-5 حساسیت تعادل در بازار به تغییرات پارامتر بدون کلیدزنی 83
شکل ‏3-6 حساسیت مجموع سود بازیگران در بازار به تغییرات پارامتر بدون کلیدزنی 83
شکل ‏3-7 حساسیت قیمت پیشنهادی ژنراتور A در بازار به تغییرات پارامتر بدون کلیدزنی 84
شکل ‏3-8 حساسیت قیمت پیشنهادی ژنراتور B در بازار به تغییرات پارامتر بدون کلیدزنی 84
شکل ‏3-9 حساسیت قیمت پیشنهادی ژنراتور C در بازار به تغییرات پارامتر بدون کلیدزنی 85
شکل ‏3-10 حساسیت قیمت در شین‌ها به تغییرات پارامتر بدون کلیدزنی 85
شکل ‏3-11 حساسیت هزینه بهره‌برداری کل به تغییرات پارامتر با کلیدزنی 86
شکل ‏3-12 حساسیت قیمت در شین‌ها به تغییرات پارامتر با کلیدزنی 86
شکل ‏3-13 ضرایب بار در طول دوره 87
شکل ‏3-14 تولید ژنراتورها بدون در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل 88
 
شکل ‏3-15 قیمت در شین‌ها بدون در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل 89
شکل ‏3-16 مجموع سود مالکین بدون در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل 90
شکل ‏3-17 تولید ژنراتورها با در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل 90
شکل ‏3-18 قیمت در شین‌ها با در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل 91
شکل ‏3-19 مجموع سود مالکین با در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت کامل 91
شکل ‏3-20 قیمت در شین‌ها بدون در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص 93
شکل ‏3-21 توان تولیدی ژنراتورها بدون نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص 93
شکل ‏3-22 مجموع سود مالکین بدون نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص 94
شکل ‏3-23 قیمت پیشنهادی ژنراتورها بدون نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص 94
شکل ‏3-24 توان تولیدی ژنراتورها با در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص 96
شکل ‏3-25 مجموع سود مالکین با در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص 96
شکل ‏3-26 قیمت در شین‌ها با در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص 97
شکل ‏3-27 قیمت پیشنهادی ژنراتورها با در نظرگرفتن TS در شرایط رقابت ناقص 97
شکل ب-1 ساختار OPcOP مقید به n مسأله بهینه‌سازی مقیدکننده [51] 109
شکل ب-2 ساختارOPcLP مقید شده به n مسأله بهینه‌سازی خطی [51] 114
 
 
فهرست جدول‌ها
جدول ‏2–1 اطلاعات شین‌های شبکه سه شین…………………… 15
جدول ‏2–2 اطلاعات خطوط شبکه سه شین…………………….. 16
جدول ‏2–3 نتایج محاسبه قیمت‌های محلی…………………… 16
جدول ‏2–4 نتایج محاسبه قیمت‌های محلی پس از خروج یک خط……. 17
جدول ‏2–5 اطلاعات ژنراتورهای شبکه IEEE-14 Bus [60]………….. 23
جدول ‏2–6 اطلاعات خطوط شبکه IEEE-14 Bus [60]……………….. 24
جدول ‏2–7 اطلاعات بارهای شبکه IEEE-14 Bus [60]……………… 25
جدول ‏2–8 اطلاعات سناریوهای ساختار مالکیت در شبکه IEEE-14 Bus… 25
جدول ‏2–9 بازه تغییرات HHI بدون و با TS در سطح بار پایه سیستم 32
جدول ‏2–10 بازه تغییرات HHI بدون و با TS در سطح بار غیر پیک سیستم  32
جدول ‏2–11 بازه تغییرات HHI بدون و با TS در سطح بار پیک سیستم 32
جدول ‏2–12 خطوط خارج شده به مقصود کمینه یا بیشینه‌سازی HHI در سطح بار پایه سیستم…………………………………………… 34
جدول ‏2–13 خطوط خارج شده به مقصود کمینه یا بیشینه‌سازی HHI در سطح بار غیرپیک سیستم…………………………………………… 34
جدول ‏2–14 خطوط خارج شده به مقصود کمینه یا بیشینه‌سازی HHI در سطح بار پیک سیستم…………………………………………… 34
جدول ‏2–15 اطلاعات ساختار مالکیت در شبکه IEEE-118 Bus………. 35
جدول ‏2–16 حساسیت HHI بدون و با TS در سطح بار پیک سیستم به تعداد تکه‌های خطی‌سازی…………………………………………. 43
جدول ‏2–17 حساسیت HHI بدون و با TS در سطح بار پیک سیستم به طول تکه‌های خطی‌سازی…………………………………………. 44
جدول ‏2–18 حساسیت HHI با TS در سطح بار پیک سیستم به تعداد خطوط مجاز برای TS……………………………………………… 44
جدول ‏2–19 حساسیت HHI بدون و با TS در سطح بار پیک سیستم به مدل مسأله    44
جدول ‏3–1 اطلاعات شین‌های شبکه سه شین…………………… 78
جدول ‏3–2 اطلاعات خطوط شبکه سه شین…………………….. 78
جدول ‏3–3 چگونگی مالکیت واحدهای تولیدی………………….. 78
جدول ‏3–4 نتایج شبکه سه شین تحت رقابت کامل……………. 81
جدول ‏3–5 نتایج شبکه سه شین تحت رقابت ناقص…………….. 81
جدول ‏3–6 نتایج شبکه سه شین تحت رقابت کامل در یک دوره…… 88
جدول ‏3–7 نتایج شبکه سه شین تحت رقابت ناقص در یک دوره…… 95
جدول ج–1 اطلاعات خطوط شبکه IEEE-118 Bus………………….. 119
جدول ج–2 اطلاعات بارهای شبکه IEEE-118Bus……………….. 122
جدول ج–3 اطلاعات ژنراتورهای شبکه IEEE-118Bus……………. 123
 


لیست نمادها

اندیس‌ها:  
  اندیس نمایش‌دهنده روز
  اندیس نمایش‌دهنده ژنراتور
  اندیس نمایش‌دهنده تکه‌ خطی‌سازی
  اندیس نمایش‌دهنده مالک‌
  اندیس نمایش‌دهنده خط
  اندیس نمایش‌دهنده شین‌
   
پارامترها:  
  عنصر سطر و ستون از ماتریس تلاقی خط با شین‌ها (اگر خط از شین خارج گردد 1 و اگر به آن وارد گردد 1- می باشد و در غیر این‌صورت صفر می باشد)
  عنصر سطر و ستون از ماتریس تلاقی ژنراتورها با شین‌ها (اگر ژنراتور در شین واقع شده باشد مقدار آن 1 و در غیر این‌صورت صفر می باشد)
  عنصر سطر و ستون از ماتریس تلاقی میان مالکین و ژنراتورها (اگر ژنراتور متعلق به مالک باشد مقدار آن 1و در غیر این‌‌صورت مقدار آن صفر می باشد)
  سوسپتانس خط
  هزینه نهایی ژنراتور
  بار متصل به شین
  بار متصل به شین در روز
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای اصلاح قید توان عبوری از خط l
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d

 

  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید زاویه ولتاژ در شین‌n در روز d
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید زاویه ولتاژ در شین‌n در روز d
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی قید پیشنهاد قیمت ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی ضریب لاگرانژ قید پیشنهاد قیمت ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای خطی‌سازی حد پایین/ بالای قید زاویه ولتاژ در شین n در روز d در مسأله MPEC بازیگر j

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سمینار ارشد برق مخابرات: بررسی مواد بند گپ و فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها

    عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ برای ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید زاویه ولتاژ در شین n در روز d در مسأله MPEC بازیگر j  
    حد بالای شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j  
    حد بالا برای ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j  
    حد بالای شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید حد حرارتی خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j  
    حد بالا برای ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حد حرارتی خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j  
    حد بالای شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j  
    حد بالا برای ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j  
    حد بالای شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/ بالای قید زاویه ولتاژ شین n در روز d در مسأله MPEC بازیگر j  
    حد بالا برای ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ شین n در روز d در مسأله MPEC بازیگر j  
    حداکثر تعداد خطوط مجاز به کلیدزنی  
    حداقل/حداکثر توان تولیدی ژنراتور g  
    حد حرارتی خط l  
    شیب بازه‌ خطی‌سازی i  
    ابتدای بازه‌ خطی‌سازی i  
    طول بازه‌ خطی‌سازی i  
       
  متغیرها:    
    توان تولیدی ژنراتور g  
    توان تولیدی ژنراتور g در روز d  
    توان عبوری از خط l  
  توان عبوری از خط l در روز d
    قیمت پیشنهادی ژنراتور g در روز d  
         

 

    ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d
    ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
    زاویه ولتاژ در شین‌ n
    زاویه ولتاژ در شین‌ n در روز d
    ضریب لاگرانژ قید دوگان متغیر زاویه ولتاژ در شین nدر روز d برای بازیگر j
    ضریب لاگرانژ قید دوگان متغیر توان تولیدی ژنراتور gدر روز d برای بازیگر j
    ضریب لاگرانژ قید دوگان متغیر توان عبوری از خط l در روز d برای بازیگر j
    ضریب لاگرانژ قید دوگان متغیر زاویه ولتاژ در شین مرجع در روز d برای بازیگر j
  ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید اصلاح شده توان عبوری از خط l در روز d برای بازیگر j
    ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d برای بازیگر j
    ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید توان تولیدی ژنراتور g در روز d برای بازیگر j
    ضریب لاگرانژ قید مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین n در روز d برای بازیگر j
    قیمت در شین n در روز d
    ضریب لاگرانژ قید تساوی توان در شین n در روز d برای مالک j
    ضریب لاگرانژ قید دوگانگی قوی برای بازیگر j در روز d
  ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d
  ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
    ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور gدر روز d
    ضریب لاگرانژ قید قیمت پیشنهادی ژنراتور gدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j
    ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور gدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j
    ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین nدر روز d
    ضریب لاگرانژ قید زاویه ولتاژ در شین مرجع در روز d
    ضریب لاگرانژ قید زاویه ولتاژ در شن مرجع در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
    ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین nدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j
       

 

متغیرهای باینری:  
  متغیر باینری نمایش وضعیت خط l
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر اصلاح شده عبوری از خط l در روز d
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین nدر روز d
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی قید قیمت پیشنهادی ژنراتور gدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید حداکثر اصلاح شده عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین nدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان تولیدی ژنراتور g در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر توان عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی شرط مثبت بودن ضریب لاگرانژ حد پایین/بالای قید حداکثر اصلاح شده عبوری از خط l در روز d در مسأله MPEC بازیگر j
  متغیر باینری کمکی برای خطی‌سازی حد پایین/بالای قید زاویه ولتاژ در شین nدر روز d در مسأله MPEC بازیگر j

 
 

مخفف‌ها:  
Alternative Current AC
Alternative Current Optimal Power Flow ACOPF
Competition Boundary Problem CBP
Direct Current DC
Direct Current Optimal Power Flow DCOPF
Direct Current Power Flow based Optimal Transmission Switching DCOTS
Equilibrium Problems with Equilibrium Constraints EPEC
Extended Competition Boundary ECB
Fortuny-Amat & McCarl FM
HerfindahlHirschman Index HHI
Karush–Kuhn–Tucker KKT
Lerner Index LI
Locational Marginal Price LMP
Marginal Cost MC
Market Equilibrium constrained Seasonal Optimal Transmission Switching MESOTS
Market Operator MO
Mathematical Problems with Equilibrium Constraints MPEC
Mathematical Program with Complementarity Constraints MPCC
Mathematical Program with Primal and Dual Constraint MPPDC
Mixed Integer Linear Programming MILP
Mixed Integer Quadratically Constrained Programming MIQCP
Must-Run Ratio MRR
Optimization Problems constrained by Linear Optimization Problems OPcLP
Optimization Problems constrained by other Optimization Problems OPcOP
Optimal Transmission Switching OTS
Transmission Switching TS

 
 
 
 
 
 
 
چکیده
کلیدزنی انتقال یکی از عملیات‌های مهم در بهره‌برداری از سیستم قدرت می باشد و از آن برای کاهش هزینه‌های بهره‌برداری سیستم قدرت بهره گیری می گردد. از سویی، افزایش سطح رقابت در بازار، از دغدغه‌های بهره‌برداران بازار برق می باشد و کاهش قدرت بازار یکی از راه‌های دستیابی به یک بازار با سطح رقابت بالاتر می باشد. از آن‌جا که قدرت بازار با آرایش سیستم انتقال در ارتباط می باشد، در این پایان‌نامه موضوع تأثیر کلیدزنی انتقال بر قدرت بازار و درنظرگرفتن این تأثیر در فرآیند کلیدزنی انتقال مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
در آغاز به مطالعه اثرات کلیدزنی انتقال روی قدرت بازار در سیستم قدرت، پرداخته شده می باشد. به این مقصود، مسأله مرز رقابت برای در نظرگرفتن کلیدزنی انتقال توسعه داده شده می باشد. در این مسأله، حداقل و حداکثر HHI به عنوان شاخصی برای ارزیابی اندازه تمرکز مالکیت در سیستم قدرت با در نظر داشتن قیود پخش توان DC در شبکه در قالب یک مسأله بهینه‌سازی درجه دو ارزیابی می گردد. مسأله بیشینه‌سازی HHI یک مسأله بهینه‌سازی نامحدب می باشد که این موضوع بدین سبب که HHI یک تابع درجه دوم از تولید واحدهای نیروگاهی می باشد، ایجاد می گردد. برای اطمینان از دستیابی به جواب بهینه سراسری در مسأله مرز رقابت توسعه یافته، HHI به صورت تکه‌ای خطی تقریب زده شده می باشد. بدین ترتیب مسأله به صورت یک مسأله بهینه‌سازی خطی-عدد صحیح در می‌آید.
اعمال مدل خطی-عدد صحیح به دست آمده بر روی شبکه‌های تست، نشان می‌دهند که کلیدزنی انتقال می‌تواند قدرت بازار را در یک سیستم قدرت تحت تأثیر قرار دهد. این اثرگذاری در مورد افزایش بیشینه HHI بیشتر می باشد. به علاوه، این اثرگذاری در سطوح بار زیاد نیز بیشتر می باشد. این موضوع نشان‌دهنده اثر نامطلوب کلیدزنی انتقال بر قدرت بازار، در صورت بهره گیری از آن بدون در نظر داشتن قدرت بازار می باشد. در ادامه مدلی برای کلیدزنی دوره‌ای بهینه انتقال به عنوان ابزاری برای بهره‌بردار سیستم به مقصود کاهش هزینه دوره‌ای بهره‌برداری شبکه با در نظر گرفتن وجود قدرت بازار بازیگران، ارائه شده می باشد. این مدل یک مسأله بهینه‌سازی سه‌سطحی می باشد. در سطح اول تصمیم به خروج خطوط برای کل دوره با هدف حداقل‌سازی هزینه‌های بهره‌برداری کل دوره، در ابتدای دوره اتخاذ می گردد. در سطح دوم، مسأله حداکثرسازی سود مالکین با در نظرگرفتن قدرت بازار و در سطح سوم، مسأله تسویه بازار مدل شده می باشد. به کمک قضیه دوگانی قوی و شرایط KKT، مسأله حداکثرسازی سود هر مالک به یک مسأله بهینه‌سازی مقید به قیود تعادل که یک مسأله بهینه‌سازی تک سطحی می باشد تبدیل می گردد. از کنار هم قرار دادن این مسائل بهینه‌سازی تمام بازیگران در کل دوره، یک مسأله تعادل مقید به قیود تعادل، به دست می‌آید که به صورت دسته‌ای از معادلات مساوی و نامساوی می باشد. مدل تعادل حاصل شده، معادل قیود سطح دوم و سوم مسأله کلیدزنی بهینه دوره‌ای انتقال می باشد که با جایگزینی، یک مسأله بهینه‌سازی یک‌سطحی به دست می‌آید. این مسأله بهینه‌سازی تک سطحی، به کمک تکنیک‌های خطی‌سازی، به فرم یک مسأله بهینه‌سازی خطی-عدد صحیح در آمده و بر روی یک شبکه تست اعمال شده می باشد. نتایج، نشان می‌دهند که کلیدزنی دوره‌ای بهینه انتقال می‌تواند هزینه‌های بهره‌برداری کل دوره را با درنظر گرفتن قدرت بازار بازیگران، کاهش دهد. به علاوه، باعث کاهش قدرت بازار بازیگران در مقایسه با حالتی می گردد که کلیدزنی انتقال انجام نشود.
کلمات کلیدی: کلیدزنی انتقال، قدرت بازار، مسأله بهینه‌سازی خطی عدد-صحیح، تعادل در بازار برق، مسأله بهینه‌سازی چند سطحی
 
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :188

قیمت : 14700 تومان

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق