موضوع:
جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده برای کاهش نرخ خرابی جهت بهبود قابلیت اطمینان و کاهش تلفات در سیستمهای توزیع با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک
استاد راهنما:
دکتر سید مهدی حسینی
 
 
زمستان
1391
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
کاهش تلفات و افزایش قابلیت اطمینان همواره از اهداف اصلی طراحان سیستمهای قدرت الکتریکی بوده می باشد یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت نیل به این اهداف، بهره گیری از خازنهای موازی و منابع تولید پراکنده در سیستمهای توزیع می باشد. مهندسین طراح همواره بدنبال برقراری توازنی منطقی بین هزینه‏های اقتصادی و بهبود کیفیت توان تحویلی به مشترکین می‏باشند. هدف اصلی این پایان­نامه تعیین اندازه و مکان بهینه­ی واحد تولید پراکنده و بانک خازنی با هدف بهینه‏کردن یک تابع هزینه جامع که متشکل از هزینه تلفات، هزینه قابلیت اطمینان و هزینه سرمایه‏گذاری خازن و تولید پراکنده می باشد، می‏باشد.
جریانهای بالا منجر به بروز خرابی در کابل‏ها و خطوط هوایی خواهد گردید نصب خازن و تولید پراکنده به ترتیب با کاهش مولفه‏های راکتیو و اکتیو جریان عبوری از شاخه‏های مختلف، موجب کاهش اندازه جریان عبوری از آنها شده در نهایت منجر به کاهش نرخ وقوع خرابی در آنها می‏گردد. نوآوری اصلی این پایان‏نامه جایابی همزمان تولید پراکنده و خازن بر اساس تعریف یک تابع هدف جدید، با درنظرگرفتن هزینه‏های اقتصادی می باشد که در آن تأثیرات نصب خازن و تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان سیستم، از دیدگاه اثرگذاری بر نرخ خرابی کابلها و خطوط هوایی با تعریف یک ضریب جبران‏سازی جدید مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.­ دوره طراحی 10 ساله بوده و رشد بار سیستم نیز لحاظ شده می باشد. جهت بهینه‏سازی تابع هزینه از الگوریتم ژنتیک بهره گیری می‏گردد. روش پیشنهادی بر روی دو سیستم توزیع شعاعی 10 شین و 33 شین IEEE اعمال می‏گردد.
واژه‏های کلیدی
قابلیت اطمینان، تلفات، تولید پراکنده، خازن، الگوریتم ژنتیک.
 

  فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 فصل اول مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2    1- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4    1- 2- نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5 فصل دوم مروری بر روشهای جایابی خازن، تولید پراکنده و کارهای انجام شده……………………………………………
6    2- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6    2- 2- خازن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7    2- 3- تأثیرات مثبت خازن‏های متوالی و موازی در شبکه قدرت…………………………………………………………………………………
7      2- 3- 1- خازن‏های متوالی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
8      2- 3- 2- خازن‏های موازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8          2- 3- 2- 1- تصحیح ضریب توان…………………………………………………………………………………………………………………………
8          2- 3- 2- 2- کاهش تلفات……………………………………………………………………………………………………………………………………
9          2- 3- 2- 3- آزادسازی ظرفیت…………………………………………………………………………………………………………………………….
9          2- 3- 2- 4- اصلاح ولتاژ………………………………………………………………………………………………………………………………………
9          2- 3- 2- 5- بهبود قابلیت اطمینان سیستم با افزایش ظرفیت بارگیری خطوط……………………………………………….
10    2- 4- توجیه اقتصادی خازن‏ها………………………………………………………………………………………………………………………………………
10    2- 5- روشهای جایابی خازن…………………………………………………………………………………………………………………………………………
11      2- 5- 1- روشهای تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12      2- 5- 2- برنامه‏نویسی ریاضی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
13          2- 5- 2- 1- برنامه‏ریزی خطی…………………………………………………………………………………………………………………………….
13          2- 5- 2- 2- برنامه‏ریزی اعداد صحیح………………………………………………………………………………………………………………….
13          2- 5- 2- 3- برنامه‏ریزی دینامیکی………………………………………………………………………………………………………………………
14      2- 5- 3- روشهای ابتکاری………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14      2- 5- 4- روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی…………………………………………………………………………………………………………….
15    2- 6- تعریف تولید پراکنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………
17    2- 7- مزایای تولید پراکنده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18    2- 8- روشهای جایابی تولید پراکنده…………………………………………………………………………………………………………………………….
19      2- 8- 1- روشهای بهینه‏سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………..
27      2- 8- 2- روشهای تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..
28    2- 9- نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
30 فصل سوم مروری بر مفاهیم قابلیت اطمینان و مطالعه اثرات جریانهای زیاد بر قابلیت اطمینان……………….
31    3- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
33    3- 2- روشهای پایه‏ای ارزیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
33      3- 2- 1- ارزیابی تقریبی قابلیت اطمینان سیستم…………………………………………………………………………………………………..
33      3- 2- 2- سیستمهای با شبکه متوالی………………………………………………………………………………………………………………………
37    3- 3- سایر شاخصهای قطع برق……………………………………………………………………………………………………………………………………
37      3- 3- 1- مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
38      3- 3- 2- شاخص‏های مبتنی بر بار و انرژی……………………………………………………………………………………………………………..
39    3- 4- کاربرد در سیستمهای شعاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….
40    3- 5- ارتباط هزینه با ارزش قابلیت اطمینان…………………………………………………………………………………………………………………
41    3- 6- خرابی‏های تجهیز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
42    3- 7- کابل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
43      3- 7- 1- کابل زیرزمینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
44    3- 8- خطوط هوایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
48    3- 9- اثرات نصب خازن و تولید پراکنده بر کاهش نرخ خرابی……………………………………………………………………………………
50    3- 10- نتیجه‏گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
51 فصل چهارم معرفی تابع هدف پیشنهادی برای مسئله جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده……………………….
52    4- 1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
52    4- 2- تابع هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
52      4- 2- 1- هزینه تلفات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
53      4- 2- 2- هزینه بهبود قابلیت اطمینان…………………………………………………………………………………………………………………….
55      4- 2- 3- هزینه سرمایه‏گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………….
55          4- 2- 3- 1- محاسبه هزینه خازن……………………………………………………………………………………………………………………….
56          4- 2- 3- 2- محاسبه هزینه تولید پراکنده…………………………………………………………………………………………………………..
57    4- 3- اظهار مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
58    4- 4- قیود حاکم بر سیستم………………………………………………………………………………………………………………………………………….
58      4- 4- 1- قید ظرفیت توان اکتیو تولیدی DG…………………………………………………………………………………………………………
58      4- 4- 2- محدودیت‏های ولتاژ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
59      4- 4- 3- محدودیت‏های جریان………………………………………………………………………………………………………………………………..
59    4- 5- پخش بار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
60      4- 5- 1- علت های ماهیت متفاوت انتقال با توزیع……………………………………………………………………………………………………….
60      4- 5- 2- پخش بار پسرو-پیشرو……………………………………………………………………………………………………………………………….
61    4- 6- مدل DG مورد بهره گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….
62    4- 7- الگوریتم ژنتیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
62      4- 7- 1- کدبندی مسئله مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………….
63          4- 7- 1- 1- قسمت اول رشته کروموزوم…………………………………………………………………………………………………………….
64          4- 7- 1- 2- قسمت دوم رشته کروموزوم…………………………………………………………………………………………………………….
65          4- 7- 1- 3- قسمت سوم رشته کروموزوم…………………………………………………………………………………………………………..
65          4- 7- 1- 4- قسمت چهارم رشته کروموزوم………………………………………………………………………………………………………..
65      4- 7- 2- مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………….
67    4- 8- نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
68 فصل پنجم جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده…………………………………………………………………………………………..
69    5- 1- سیستم‏های مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………….
70    5- 2- سیستم استاندارد 10شین IEEE……………………………………………………………………………………………………………………….
70    5- 3- سیستم استاندارد 33 شین IEEE………………………………………………………………………………………………………………………
 
71
   5- 4- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی یک بانک خازنی و یک مولد تولید پراکنده در سیستم استاندارد 10 شین IEEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
75
   5- 5- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی یک بانک خازنی و یک مولد تولید پراکنده در سیستم استاندارد 33 شین IEEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
78
   5- 6- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی دو بانک خازنی و دو واحد تولید پراکنده در سیستم استاندارد 10 شین IEEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
81
   5- 7- تعیین اندازه و مکان بهینه‏ی دو بانک خازنی و دو واحد تولید پراکنده در سیستم استاندارد 33 شین IEEE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
85 فصل ششم نتیجه‏گیری و ارایه پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………
86    6- 1- نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
88    6- 2- ارایه پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
89 مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فهرست شکل‏ها
صفحه عنوان
7 شکل 2- 1- بانک خازنی نصب‏شده در سیستم توزیع……………………………………………………………………………………………………..
17 شکل 2- 2- منابع تولید پراکنده………………………………………………………………………………………………………………………………………
34 شکل 3- 1- نمودار فضای حالت سیستم دو عضوی…………………………………………………………………………………………………………
35 شکل 3- 2- نمایش سیستم دو عضوی با شبکه متوالی……………………………………………………………………………………………………
38 شکل 3- 3- نمایش Lp، La،Ed  و t……………………………………………………………………………………………………………………………………
40 شکل 3- 4- هزینه نسبی در بهسازی قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………………………………..
41 شکل 3- 5- قابلیت اطمینان و هزینه‏های کلی سیستم……………………………………………………………………………………………………
43 شکل 3- 6- ساختار یک کابل XLPE……………………………………………………………………………………………………………………………….
44 شکل 3- 7- یک درخت آبی نمونه در یک کابل XLPE…………………………………………………………………………………………………..
47 شکل 3- 8- تغییر خصوصیات مکانیکی سیم سخت کشیده شده 5/99 AL قبل و بعد از تابیده‏شدن………………………….
48 شکل 3- 9- کاهش استقامت کششی هادی‏های آلومینیومی تحت دما و زمان متفاوت بر اساس روش مورگان……………
54 شکل 4- 1- تابع CCDF نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………….
63 شکل 4- 2- ساختار کروموزوم مسئله جایابی……………………………………………………………………………………………………………………
63 شکل 4- 3- قسمت اول رشته کروموزوم…………………………………………………………………………………………………………………………..
64 شکل 4- 4- یک نمونه از قسمت اول رشته کروموزوم………………………………………………………………………………………………………
64 شکل 4- 5- قسمت دوم رشته کروموزوم………………………………………………………………………………………………………………………….
65 شکل 4- 6- قسمت چهارم رشته کروموزوم………………………………………………………………………………………………………………………
67 شکل 4- 7- فلوچارت الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………………
70 شکل 5- 1- نمودار تک‏خطی یک سیستم 10 شین IEEE……………………………………………………………………………………………..
70 شکل 5- 2- نمودار تک‏خطی یک سیستم 33 شین IEEE……………………………………………………………………………………………..
73 شکل 5- 3- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم 10 شین در سال دهم دوره مطالعه، قبل و بعد از نصب خازن و DG………….
78 شکل 5- 4- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم 33 شین در سال دهم دوره مطالعه، قبل و بعد از نصب خازن و DG………….
81 شکل 5-5- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم 10 شین در سال دهم طراحی، برای سه حالت……………………………………………..
84 شکل 5-6- مقایسه پروفیل ولتاژ سیستم 33 شین در سال دهم طراحی، برای سه حالت……………………………………………..
این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:موتور القایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهرست جدول‏ها  
عنوان صفحه
جدول 2- 1- تعریف کشورهای مختلف از تولید پراکنده……………………………………………………………………………………………….. 16
جدول 3- 1- آمارهای عدم دسترسی برای مشترکین نوعی…………………………………………………………………………………………… 32
جدول 3- 2- اندازه از دست دادن مشخصه‏های مکانیکی سیم های آلومینیومی در محدوده دمایی Cॱ100-20………. 46
جدول 3- 3- درصد تغییر حداکثر نیروی شکست کششی رشته‏های بهم تابیده شده آلومینیومی در محدوده Cॱ100-20………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
46
جدول 4- 1- اندازه‏های استاندارد خازن و هزینه آن بصورت kvar/$……………………………………………………………………………… 56
جدول 4- 2- پارامترهای مربوط به هزینه‏های تولید پراکنده…………………………………………………………………………………………. 57
جدول 4- 3- پارامترهای مربوط به تابع هدف مسئله…………………………………………………………………………………………………….. 58
جدول 4- 4- پارامترهای مربوط به الگوریتم ژنتیک………………………………………………………………………………………………………. 66
جدول 5- 1- نتایج جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده در سیستم 10 شین……………………………………………………… 71
جدول 5- 2- مقایسه متوسط نرخ خرابی خطوط ارتباطی سیستم 10 شین، قبل و بعد از جایابی خازن و تولید پراکنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
72
جدول 5- 3- مقایسه پارامترهای سیستم قبل و بعد از جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده در سیستم 10 شین……… 73
جدول 5- 4- نتایج جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده در سیستم 10 شین به روش یکایک شماری……………….. 74
جدول 5- 5- مقایسه پارامترهای سیستم قبل و بعد از جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده در سیستم 10 شین در روش یکایک شماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
74
جدول 5- 6- اندازه بهبود پارامترهای سیستم 10 شین در روش یکایک شماری نسبت به الگوریتم ژنتیک………………. 75
جدول 5- 7- نتایج جایابی بهینه خازن و مولد تولید پراکنده در سیستم 33 شین……………………………………………………… 75
جدول 5- 8- مقایسه متوسط نرخ خرابی خطوط ارتباطی سیستم 33 شین، قبل و بعد از جایابی خازن و تولید پراکنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
76
جدول 5- 9- مقایسه پارامترهای سیستم قبل و بعد از جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده در سیستم 33 شین……… 77
جدول 5- 10- نتایج جایابی بهینه دو بانک خازنی و دو واحد تولید پراکنده در سیستم 10 شین …………………………….. 78
 
جدول 5- 11- مقایسه متوسط نرخ خرابی خطوط ارتباطی قبل و بعد از جایابی دو بانک خازنی و دو واحد DG در سیستم 10 شین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
79
جدول 5- 12- مقایسه پارامترهای سیستم 10 شین، قبل و بعد از جایابی بهینه دو بانک خازنی و دو واحد DG……… 79
جدول 5- 13- اندازه بهبود پارامترهای سیستم 10 شین در حالت جایابی دوم نسبت به حالت جایابی اول……………… 80
جدول 5- 14- نتایج جایابی بهینه دو بانک خازنی و دو واحد تولید پراکنده در سیستم 33 شین …………………………….. 81
جدول 5- 15- مقایسه متوسط نرخ خرابی خطوط قبل و بعد از جایابی دو خازن و دو واحد تولید پراکنده در سیستم 33 شین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
82
جدول 5- 16- مقایسه پارامترهای سیستم 33 شین، قبل و بعد از جایابی بهینه دو بانک خازنی و دو واحد DG……. 83
جدول 5- 17- بهبود پارامترهای سیستم 33 شین در حالت جایابی دوم نسبت به حالت جایابی اول………………………… 83

 
 
 


 
فصل اول
 
مقدمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
از یک دیدگاه، سیستم قدرت از سه بخش تولید، انتقال و توزیع تشکیل می‏گردد. سیستم توزیع مسؤلیت انتقال انرژی الکتریکی به مصرف‏کنندگان را برعهده دارد، به نحوی که هم از نظر اقتصادی به‏صرفه بوده و هم از نظر قابلیت اطمینان در حد مطلوبی باشد. نتایج تحقیقات نشان می‏دهد که حدود 13% توان الکتریکی کل تولید شده، در بخش توزیع تلف می‏گردد [1]. از طرفی به لحاظ اقتصادی کاهش تلفات، کم هزینه‏تر از افزایش تولید می باشد. روشهای متنوعی جهت شکل گیری این امر پیشنهاد شده می باشد همچون [1]:

  • برنامه‏های مدیریت از جانب تقاضا[1]
  • مدیریت بار ترانسفورماتور توزیع[2]
  • بازآرایی سیستم[3]
  • تغییر در سطح مقطع هادی‏های انتخابی[4]
  • با افزایش سطح ولتاژ سیستم توزیع اولیه، اندازه یکسانی از توان می‏تواند در جریانهای کمتری تحویل داده گردد که منجر به کاهش تلفات خواهد گردید.
  • کاهش ولتاژ به روش سنتی که عبارتست از کم کردن یک درصد کوچک بخصوصی از ولتاژ در ترانس نیروگاهی که به حفظ ولتاژ در یک سطح قابل قبول در فیدرهای ثانویه منجر گردد.
  • یکی از روشهای اساسی و پرکاربرد در بحث کاهش تلفات در شبکه‏های توزیع، بهره گیری از خازن موازی و تولید پراکنده[5] می‏باشد.

آمارهای‏ خرابی اغلب شرکت‏های برق نشان می‏دهد که سیستم توزیع بیشترین سهم را در عدم دسترسی انرژی الکتریکی به مصرف‏کننده‏ها به خود اختصاص داده می باشد، پس مطالعه قابلیت اطمینان سیستم توزیع، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بخش قابل توجهی از وقفه‏های (قطعی‏های) مشترکین ناشی از خرابی تجهیزات در سیستم توزیع می‏باشد که در این بین کابلهای زیرزمینی و خطوط هوایی سهم بالایی را به خود اختصاص داده‏اند. عبور جریانهای بالا از کابلهای زیرزمینی و خطوط هوایی منجر به افزایش دمای آنها می‏گردد. کابلهای زیرزمینی دارای یک حد حرارتی معین جهت کار در حالت عادی می‏باشند که در صورت افزایش دمای کابل به بیش از آن، شاهد وقوع معضلات عایقی و در نتیجه افزایش نرخ خطای تجهیز خواهیم بود. از طرفی افزایش دما در خطوط هوایی با تأثیر بر خصوصیات مکانیکی هادی، موجب ایجاد شکم[6]، کاهش فضای خالی با زمین و افزایش احتمال وقوع شکست الکتریکی می‏گردد.
جایگذاری خازن و تولید پراکنده در سیستم توزیع، منجر به کاهش اندازه جریان عبوری در کابل‏ها و خطوط هوایی می‏گردد پس می‏تواند به تعدیل اثرات مخرب ناشی از جریانهای زیاد بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع کمک کند در این پایان‏نامه این اثر بصورت کاهش در نرخ خرابی این دو تجهیز اعمال می‏گردد. در حقیقت جایابی همزمان خازن و مولد تولید پراکنده با هدف بهبود در شاخص‏های قابلیت اطمینانی سیستم توزیع از طریق کاهش در نرخ وقوع خرابی کابلها و خطوط هوایی و نیز کاهش تلفات سیستم، نوآوری اصلی این پایان‏نامه می‏باشد. نتایج مطالعه‏های مختلف نشان می‏دهد جایابی و تعیین ظرفیت بهینه خازن و تولید پراکنده تأثیر بسزایی در دسترسی حداکثری به منافع حاصل از نصب آنها در سیستم توزیع الکتریکی دارد. همچنین جایابی غیربهینه تولید پراکنده می‏تواند منجر به اثرات نامطلوبی مانند افزایش در تلفات و هزینه‏های سیستم گردد. فصل دوم این پایان نامه، به ارایه روشهای متداول در موضوع جایابی خازن و تولید پراکنده پرداخته و در آن مروری بر کارهای انجام شده تاکنون، صورت گرفته می باشد. در فصل سوم قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع مورد مطالعه قرار گرفته و در ادامه، اثرات ناشی از عبور جریانهای زیاد بر نرخ خرابی کابلها و خطوط هوایی اظهار شده می باشد. تابع هدف پیشنهادی این پایان‏نامه برای مسئله جایابی بهینه خازن و تولید پراکنده، در فصل چهارم ارایه می‏گردد جهت بهینه‏سازی از الگوریتم ژنتیک بهره گیری شده که چگونگی کدبندی کروموزوم مسئله جایابی در این فصل تبیین داده می‏گردد. در فصل پنجم، نتایج حاصل از شبیه‏سازی بر روی دو سیستم 10 و 33 شین IEEE نشان داده شده و مطالعه و تحلیل می‏گردد. نتیجه‏گیری و پیشنهادات جهت ادامه کار، در فصل ششم ارایه شده می باشد.
1-2- نتیجه‏گیری
کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان، دو هدف عمده در بحث ارتقاء کیفیت توان الکتریکی تحویلی به مشترکین می‏باشند بهره گیری از خازن موازی و تولید پراکنده می‏تواند راه‏حلی مطمئن جهت دستیابی به این اهداف باشد.
 
 
1Demand Side Management
2Distribution Transformer Load Management
3Reconfiguration
4Reconductoring
5Distributed Generation
1Sag
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :126

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       (فقط پیامک)       [email protected]

دسته‌ها: مهندسی برق