مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی برق-گرایش قدرت

عنوان: ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده­فروش در بازار برق

استاد راهنما: جناب آقای دکتر تقی بارفروشی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:
در سال­های اخیر، با گسترش فزاینده­ی مصرف برق، نیاز به افزایش تولید انرژی و بهره گیری از منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی الکتریکی به علت های زیست­محیطی و اقتصادی افزایش یافته می باشد که در این بین واحدهای تولید پراکنده مورد توجه قرار گرفته­می باشد. در ساختار عمودی، اغلب سیاست­های یکسانی برای مصرف­کنندگان متفاوت در نظر گرفته می­گردد در صورتیکه در سیستم تجدیدساختار شده، این امکان برای مصرف­کنندگان فراهم می باشد که با مشارکت در بازار برق مشارکت داشته باشند.
در این پایان­نامه، تأثیر حضور واحد تولید پراکنده از نوع حرارتی بر عملکرد خرده­فروش در بازار برق در بازه زمانی کوتاه­مدت و میان­مدت مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. خرده­فروش مورد نظر در این پایان­نامه قرارداد آینده و قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان خود را تعیین می­نماید، بطوریکه عدم­قطعیت در قیمت­های بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­کننده را در نظر می­گیرد. نوآوری انجام شده در این پایان­نامه این می باشد که فرض شده می باشد خرده­فروش واحد تولید پراکنده­ی مقیاس کوچک از نوع حرارتی در اختیار دارد و می­تواند علاوه بر مشارکت در بازار اشتراکی و آینده، در بعضی از ساعت­ها بخشی از بار مورد نیاز خود را از طریق واحد مقیاس کوچک تأمین نماید. به مقصود مدل­سازی عدم قطعیت قیمت بازار لحظه­ای و تقاضای مصرف­کنندگان از مجموعه­ای از سناریوها بهره گیری شده می باشد. با در نظر داشتن بالا بودن حجم مسئله، به مقصود کاهش حجم محاسبات با دقت مطلوب، از یک روش کاهش سناریو بهره گیری شده می باشد. مدل برنامه­ریزی تصادفی دو مرحله­ای ارائه شده یک مسئله برنامه­ریزی آمیخته­ی عدد صحیح (MILP) می باشد که با بهره گیری از نرم­افزار GAMS حل می­گردد. مدل ارئه شده در دو مطالعه موردی به ترتیب با بازه­ی زمانی کوتاه­مدت و میان­مدت مورد آزمایش قرار گرفته می باشد. نتایج بدست آمده به ازاء مقادیر مختلف هزینه بهره­برداری واحد حرارتی و مقادیر مختلف ضریب نفوذ واحد حرارتی نشان می­دهد، بهره گیری از منابع انرژی پراکنده در بخش خرده­فروشی، علاوه بر اینکه سود خرده­فروش را افزایش می­دهد باعث کاهش ریسک و کاهش قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان نیز می­گردد.
کلمات کلیدی:
بازار برق، بازار آینده، تولید پراکنده، بازار اشتراکی، خرده­فروش، عدم­قطعیت

فهرست مطالب:
عنوان                                              صفحه
فصل اول: مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 1
1-1                  پیشگفتار .. 2
1-2                                         معرفی ساختار پایان­نامه.. 3
فصل دوم: برنامه­ریزی تصادفی و مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه عملکرد خرده­فروش در بازار برق ……………………………………………………………………………………………………………. 5
2-1        مقدمه.. 6
2-2                            تجدید ساختار .. 6
2-3                  بازار برق .. 8
2-3-1                    انواع بازار برق.. 8
2-3-2                نهادهای بازار.. 9
2-3-3                       مدل بازار اشتراکی.. 10
2-3-4           بازار آینده.. 11
2-4                       تولید پراکنده.. 11
2-4-1                    طبقه­بندی انواع DG.. 12
2-5                                 برنامه­ریزی تصادفی.. 12
2-5-1                      متغیرهای تصادفی.. 13
2-5-2                                       مسائل برنامه­ریزی تصادفی.. 13
2-5-2-1 مسائل برنامهریزی تصادفی دو مرحلهای.. 13
2-5-2-2 مسائل برنامه­ریزی تصادفی چند مرحله­ای.. 14
2-5-3                                                                                                      مقدار مورد انتظار اطلاعات کامل و مقدار از راه حل تصادفی   15
2-5-3-1 مقدار مورد انتظار اطلاعات کامل.. 16
2-5-3-2 مقدار جواب تصادفی.. 16
2-5-4                تولید سناریو.. 17
2-5-4-1 تولید سناریو با بهره گیری از مدل ARIMA.. 18
2-5-4-2 کاهش سناریو .. 21
2-5-5                    مدل­سازی ریسک.. 23
2-5-5-1 مسائل برنامه­ریزی تصادفی شامل مدل­سازی ریسک.. 25
2-5-5-2 اندازه­گیری ریسک.. 25
2-6                                                     مروری بر تحقیقات انجام شده.. 28
2-7                  جمع­بندی.. 30
فصل سوم: ارائه مدل پیشنهادی برای مطالعه عملکرد خرده­فروش مجهز به منابع تولید پراکنده.32
3-1        مقدمه.. 33
3-2                                               معرفی چارچوب پیشنهادی.. 34
3-2-1                       چارچوب تصادفی.. 35
3-2-2                      متغیرهای تصادفی.. 35
3-3                                                  مدل­سازی و فرمول­بندی مسئله.. 37
3-3-1 بازار آینده …………………………………………………………………………………………………………… 37
3-3-2                بازار اشتراکی.. 38
3-3-3 واحد تولید پراکنده   .. 39
3-3-4                                   تأمین برق مصرف­کنندگان.. 39
3-3-5                              تعادل انرژی الکتریکی.. 41
3-3-6                    سود مورد انتظار.. 42
3-3-7                    مدل­سازی ریسک.. 42
3-3-7-1 ارزش ریسک شرطی.. 43
3-3-8 فرمول­بندی مسئله با CVaR.. 43
3-4                       جمع­بندی   .. 44
فصل چهارم: شبیه­سازی و تحلیل نتایج .. 46
4-1        مقدمه.. 47
4-2                                  مطالعه­ی موردی اول.. 47
4-3                                   مطالعه­ی موردی دوم.. 54
4-3-1                                         معرفی سیستم مورد مطالعه.. 54
4-3-2 نتایج شبیه­سازی با در نظر گرفتن CVaR.. 57
4-4                  جمع­بندی .. 68
فصل پنجم: جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات.. 70
5-1                  نتیجه­گیری.. 71
5-2                  پیشنهادها .. 72
مراجع.. 85
 
 
 
 
فهرست جدول­ها
عنوان                                               صفحه
جدول (4-1): اطلاعات منحنی قرارداد آینده ………………………………………………………………………. 48
جدول (4-2): سناریوهای تقاضای مصرف­کنندگان و قیمت بازار اشتراکی ………………………………. 49
جدول (4-3): سود انتظاری و CVaRبدون واحد تولید حرارتی …………………………………………… 49
جدول (4-4): سود انتظاری و CVaRبا واحد تولید حرارتی و ۱۰۰= MC …………………………….. 49
جدول (4-5): سود انتظاری و CVaRبا واحد تولید حرارتی و ۱۱۰= MC ………………………………. 49
جدول (4-6): خرید از قرارداد آینده بدون واحد تولید حرارتی (مگاوات ساعت) …………………… 50
جدول (4-7): خرید از قرارداد آینده، با واحد تولید حرارتی و ۱۰۰=MC (مگاوات ساعت) ……… 50
جدول (4-8): خرید از قرارداد آینده، با واحد تولید حرارتی و ۱۱۰= MC (مگاوات ساعت) …….. 50
جدول (4-9): قیمت پیشنهادی به مصرف­کننده بدون واحد تولید حرارتی ($/MWh) ……………….. 51
جدول (4-10): قیمت پیشنهادی به مصرف­کننده با واحد تولید حرارتی ($/MWh) و ۱۰۰=MC … 51
جدول (4-11): قیمت پیشنهادی به مصرف­کننده با واحد تولید حرارتی ($/MWh)و ۱۱۰= MC….. 51
جدول (4-12): انرژی خریداری شده به ازاء 0=β و بدون واحد تولید حرارتی(MWh) …………… 51
جدول (4-13): انرژی خریداری شده به ازاء 0=β ، با واحد تولید حرارتی(MWh) و 100= MC ..52
جدول (4-14): انرژی خریداری شده به ازاء 0=β ، با واحد تولید حرارتی(MWh) و ۱۱۰= MC…52
جدول (4-15): انرژی خریداری شده به ازاء 100=β و بدون واحد تولید حرارتی(MWh) ……….. 53
جدول (4-16): انرژی خریداری شده به ازاء 100=β ، با واحد تولید حرارتی(MWh) و ۱۰۰= MC ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 53
جدول (4-17): انرژی خریداری شده به ازاء 100=β ، با واحد تولید حرارتی(MWh) و 110= MC . ……………………………………………………………………………………………………………………………………….53
جدول (4-18): پارامترهای مدل ARIMA (4-1) ………………………………………………………………… 55
جدول (4-19): داده­های منحنی قرارداد آینده ……………………………………………………………………… 56
جدول (4-20): سود انتظاری و CVaRبدون واحد تولید حرارتی (میلیون دلار) ……………………….58
جدول (4-21): سود انتظاری و CVaRبا واحد تولید حرارتی (میلیون دلار)، هزینه بهره­برداری 50 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10%، 15% و 20% ………………………………………………………..58
جدول (4-22): سود انتظاری و CVaRبا واحد تولید حرارتی (میلیون دلار)، هزینه بهره­برداری 70 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10%، 15% و 20% ………………………………………………………..59
جدول (4-23): سود انتظاری و CVaRبا واحد تولید حرارتی (میلیون دلار)، هزینه بهره­برداری 100 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10%، 15% و 20% ………………………………………………………..59
جدول (4-24): مقدار توان خریداری شده از قراردادهای آینده بدون واحد تولید حرارتی(MW) …60
جدول (4-25): قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان در غیاب واحد تولید حرارتی($/MWh)60
جدول (4-26): قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره­برداری 50 دلار بر مگاوات-ساعت و به ازاء ضریب نفوذ 10%، 15% و 20%($/MWh) ……….. 61
جدول (4-27): قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره­برداری 70 دلار بر مگاوات-ساعت و به ازاء ضریب نفوذ 10%، 15% و 20%($/MWh) …………62
جدول (4-28): قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره­برداری 100 دلار بر مگاوات-ساعت و به ازاء ضریب نفوذ %10، 15% و 20%($/MWh) ……….62
 
 
فهرست شکل­ها
عنوان                                               صفحه
شکل (2-1): طریقه تجدید ساختار  ………………………………………………………………………………………. 7
شکل (2-2): مرحله­ی مجزا سازی در تجدید ساختار ……………………………………………………………. 7
شکل (2-3): وظاییف بهره­بردار مستقل سیستم ……………………………………………………………………..10
شکل (2-4): مدل بازار اشتراکی ……………………………………………………………………………………….. 11
شکل (2-5): نمونه­ای از درخت سناریوی سه مرحله­ای]12[ ……………………………………………….. 17
شکل (2-6): الگوریتم تولید سناریو …………………………………………………………………………………… 20
شکل (2-7): الگوریتم کاهش سناریو …………………………………………………………………………………. 23
شکل (2-8): مفهوم ریسک]12[ ………………………………………………………………………………………… 24
شکل (2-9): مثالی از حد مؤثر]12[ …………………………………………………………………………………… 26
شکل (3-1): چارچوب تصمیم­گیری]12[ …………………………………………………………………………… 34
شکل (3-2): درخت سناریو]12[ ………………………………………………………………………………………. 35
شکل (3-3): شماتیک چارچوب پیشنهادی ……………………………………………………………………….. 36
شکل (3-4): مثالی از منحنی قرارداد آینده]12[ …………………………………………………………………… 38
شکل (3-5): مثالی از منحنی سهمیه­بندی قیمت]12[ ……………………………………………………………. 40
شکل (3-6): درآمد حاصل از فروش به مصرف­کنندگان]12[ ………………………………………………… 42
شکل (4-1): منحنی سهمیه­بندی قیمت]12[ ……………………………………………………………………….. 48
شکل (4-2): منحنی سهمیه­بندی قیمت]12[ ……………………………………………………………………….. 56
شکل (4- 3): سناریوهای قیمت بازار اشتراکی ……………………………………………………………………. 57
شکل (4- 4): سناریوهای تقاضای مصرف­کنندگان ………………………………………………………………. 57
شکل (4- 5): مقدار توان خریداری شده از بازار اشتراکی در غیاب واحد تولید حرارتی و به ازاء …………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
شکل (4-6): مقدار توان خریداری شده از بازار اشتراکی در غیاب واحد تولید حرارتی و به ازاء ………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
شکل (4- 7): مقدار توان خریداری شده از بازار اشتراکی در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره­برداری 50 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10% الف) و ب) …………….. 64
شکل (4- 8): مقدار توان خریداری شده از بازار اشتراکی در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره­برداری 70 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10% الف) و ب) …………….. 64
شکل (4- 9): مقدار توان خریداری شده از بازار اشتراکی در حضور واحد تولید حرارتی با هزینه بهره­برداری 100 دلار بر مگاوات ساعت و ضریب نفوذ 10% الف) و ب) ………….. 65
شکل (4- 10): مقدار تولید واحد حرارتی با هزینه بهره­برداری 50 دلار بر مگاوات ساعت الف) ضریب نفوذ 10%، ب) ضریب نفوذ 15% و ج) ضریب نفوذ 20% …………………………………………… 66
شکل (4- 11): مقدار تولید واحد حرارتی با هزینه بهره­برداری 70 دلار بر مگاوات ساعت الف) ضریب نفوذ 10%، ب) ضریب نفوذ 15% و ج) ضریب نفوذ 20% …………………………………………… 67
شکل (4- 12): مقدار تولید واحد حرارتی با هزینه بهره­برداری 100 دلار بر مگاوات ساعت الف) ضریب نفوذ 10%، ب) ضریب نفوذ 15% و ج) ضریب نفوذ 20% …………………………………………… 68
 
فهرست پیوست­ها
عنوان                                               صفحه
پیوست1: ضمائم ………………………………………………………………………………………………………. 73
پیوست2: کد GAMS مربوط به مطالعه موردی1 (بدون واحد حرارتی) …………………………… 75
پیوست3: کد GAMS مربوط به مطالعه موردی1 (در حضور واحد حرارتی) ……………………. 79
پیوست4: احتمال سناریوهای مربوط به مطالعه موردی2………………………………………………. 83

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : مدیریت باتری در خودرو های برقی مختلط


 

فصل اول

 
مقدمه
 


1-1       پیشگفتار

مانند مباحثی که هم اکنون پیش روی تصمیم­گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تغییر شکل ساختار این صنعت مطابق با طریقه افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع می­باشد. لزوم حرکت در این مسیر به علت های مختلفی زیرا سرمایه­بر بودن، نا کارآیی اقتصادی ساختار سنتی و انحصاری بودن آن غیر قابل انکار می­باشد.
با گسترش فزاینده­ی مصرف برق، نیاز به افزایش تولید انرژی و بهره گیری از منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی الکتریکی به علت های زیست­محیطی و اقتصادی افزایش یافته می باشد که در این بین واحدهای تولید پراکنده مورد توجه قرار گرفته­می باشد ]1[. انتظار می­رود در آینده­ای نزدیک بهره گیری از واحدهای تولید پراکنده در بخش خرده­فروشی بازار برق بطور قابل ملاحظه­ای افزایش یابد. شرکت­های خرده­فروشی در بازار برق به عنوان واسط بین تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان فعالیت می­نمایند. فعالیت خرده­فروشان شامل خرید انرژی از بازار عمده­فروشی به مقصود فروش آن به مصرف­کنندگان می­باشد. برای یک بازه زمانی میان­مدت، این شرکت­ها بایستی برای غلبه بر ریسکی که به دلیل متغیر بودن قیمت­های بازار اشتراکی به وجود می­آید، در مورد جایگاه خود در بازار آینده تصمیم­گیری کنند. مسئله مهم این می باشد که خرده­فروشان به یک دانش و آگاهی دقیق در مورد قیمت­های بازار اشتراکی در طول بازه زمانی قراردادهای آینده دست یابند تا بتوانند تصمیمات درستی را در مورد این قراردادها اتخاد نمایند.
امروزه با ایجاد رقابت در سیستم­های قدرت و تجدید ساختار آن، بسیاری از مسائل گذشته تغییر کرده و مسائل جدید و عدم­قطعیت­هایی در مسائل وارد شده که این مسئله انگیزه­ای بسیار قوی جهت بهره گیری از برنامه­ریزی تصادفی را در حل مسائل ایجاد نموده می باشد. برنامه­ریزی تصادفی یک چارچوب مدل­سازی مناسب را فراهم می­آورد بطوریکه در آن مسائل تصمیم­­گیری تحت شرایط عدم قطعیت به گونه مناسب فرمول­بندی می­گردد ]2[ و ]3[ . برنامه­ریزی تصادفی به داشتن اطلاعاتی در مورد توابع توزیع پارامترهای غیر­قطعی مثل، قیمت بازار اشتراکی متکی می باشد. هنگامیکه پارامترهای غیر­قطعی با بهره گیری از توابع توزیع پیوسته یا گسسته مدل می­شوند، امکان فرمول­نویسی یک مسئله برنامه­ریزی ریاضی که عدم­قطعیت در این پارامترها را در نظر می­گیرد امکان­پذیر خواهد گردید. هر پارامتر غیر­قطعی توسط مجموعه­ای از نتایج یا سناریو مدل می­گردد، بطوریکه هر کدام از سناریوها یک شکل گیری محتمل از پارامترهای غیر­قطعی را با یک احتمال وقوع مربوطه نشان می­دهد. معمولا تعداد سناریوهای مورد نیاز برای نشان دادن یک پارامتر غیر­قطعی بسیار زیاد می باشد. برای این مقصود از روش­های کاهش سناریو برای کاهش تعداد سناریوها بهره گیری می­گردد در حالیکه مشخصات تصادفی پارامترهای غیر­قطعی محفوظ بماند.
عمده­ترین هدف شرکت در بازار آینده غلبه بر ریسک مربوط به عدم­قطعیت قیمت بازار اشتراکی می باشد. پس، مدل کردن ریسک مرتبط با تصمیمات گرفته شده توسط نمایندگان بازار منطقی می باشد. این کار را می­توان مستقیمأ از طریق وارد کردن مقدارهای ریسک در مسئله برنامه­ریزی تصادفی انجام داد ]4[ .
پایان­نامه حاضر ضمن ارائه ­ یکی از مصادیق تجدیدساختار در صنعت برق(تأثیر واحد تولید پراکنده­ی مقیاس کوچک بر عملکرد خرده­فروش در بازار برق) نتایج حاصل از حضور آن در بازار برق را مورد مطالعه قرار خواهد داد. در این فصل به معرفی اهداف کلی طرح و محتویات فصل­های آینده پرداخته می­گردد.
خرده­فروش در نظر گرفته شده در این پایان­نامه برای تعیین قرارداد آینده و قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان خود بایستی عدم­قطعیت در قیمت­های بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­کننده را در نظر بگیرد، همچنین بایستی این احتمال را در نظر بگیرد که اگر قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان تا حد کافی رقابتی نباشد مصرف کننده ممکن می باشد خرده­فروش دیگری را انتخاب کند. پس از تصمیم­گیری در مورد بازار آینده و انتخاب قیمت فروش، خرده­فروش بایستی خرید و فروش خود را در بازار اشتراکی تعیین کند.
نوآوری این پایان­نامه این می باشد که فرض شده می باشد خرده­فروش واحد تولید پراکنده­ی مقیاس کوچک از نوع حرارتی در اختیار دارد و می­تواند علاوه بر مشارکت در بازار اشتراکی و آینده، در بعضی از ساعت­ها بخشی از بار مورد نیاز خود را از طریق واحد مقیاس کوچک تأمین نماید و از این طریق به حداکثر سود دست یابد. با در نظر داشتن اینکه قیمت بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­کنندگان در مدل پیشنهادی دارای عدم قطعیت می­باشد، مدل ارائه شده از نوع تصادفی می باشد. مدل برنامه­ریزی میان­مدت تصادفی دو مرحله­ای ارائه شده یک مسئله برنامه­ریزی آمیخته­ی عدد صحیح (MILP) می باشد که با بهره گیری از نرم­افزار GAMS مدل شده می باشد.
 

1-2       معرفی ساختار پایان­نامه

در فصل 2، به معرفی مفاهیم اساسی بازار برق پرداخته می­گردد و ویژگی­های برجسته­ی آن­ اظهار می­گردد. این مفاهیم شامل بازار برق، نمایندگان مختلف شرکت­کننده در بازار برق، بازار اشتراکی ، بازار آینده و منابع تولید پراکنده می­باشند. سپس، برنامه­ریزی تصادفی معرفی شده و روش تولید سناریوی بهره گیری شده در این پایان­نامه ارائه می­گردد. این روش مبتنی بر مدل­های سری زمانی و یک روش کاهش سناریو می­باشد. فصل2 با معرفی اندازه­های ریسک که در برنامه­ریزی تصادفی از آن بهره گیری می­گردد و مروری بر تحقیقات انجام شده پایان می­­یابد.
در فصل 3، روش پیشنهاد شده به مقصود حل مسئله برنامه­ریزی میان­مدت حضور واحد تولید پراکنده مقیاس کوچک به گونه کامل مورد مطالعه قرار می­گیرد. خرده­فروش مورد نظر به دنبال تعیین مسائل بازار آینده و تعیین قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان می باشد. در این فصل تقاضای برق مصرف­کنندگان توسط خرده­فروش و از طریق خرید از بازار آینده، بازار اشتراکی و واحد تولید حرارتی تأمین می­گردد. قیمت بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­کنندگان به صورت یک فرایند تصادفی با بهره گیری از مجموعه­ای از سناریوهای مناسب مدل می­گردد. پاسخ مصرف­کنندگان به قیمت پیشنهادی توسط خرده­فروش توسط منحنی سهمیه­بندی قیمت مدل می­گردد. از منحنی­های قرارداد آینده برای مدل کردن توان بازاری خرده­فروش در بازار آینده بهره گیری می­گردد. مدل­سازی ریسک توسط CVaR انجام شده می باشد. در انتها فرمول­بندی مسئله ارائه می­گردد.
در فصل 4، دو مطالعه موردی به مقصود تحلیل فرمول­بندی پیشنهاد شده در فصل 3 اظهار می­گردد و نتایج به دست آمده توسط نرم­افزار GAMS مورد مطالعه قرار می­گیرد. مطالعه موردی اول مربوط به بازه زمانی کوتاه­مدت و مطالعه موردی دوم مربوط به بازه زمانی میان­مدت می­باشد.
در انتها، خلاصله­ای از پایان­نامه و همچنین نتایج و نکات مربوط به مدل­های اظهار شده در این پایان­نامه در فصل 5 اظهار می­گردد و کارهای تحقیقاتی آینده پیشنهاد می­گردد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :101

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       (فقط پیامک)       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

 
 
 

دسته‌ها: مهندسی برق