عنوان/موضوع : ارائه روش جدید کلیدزنی در مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور
 
استاد راهنمای اول :دکتر محمد رضانژاد
 
استاد راهنمای دوم :دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی
 
 
 
 
 
 
 
(تابستان 1393)
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
1-………. مقدمه و کلیات پژوهش 2
1-1-………………………………………………………………………. مقدمه 2
1-2-…………………………………………………….. موضوع پایان‌نامه 3
1-3-………………………………………………………….. نوآوری پژوهش 4
1-4-………………………………………………. هدف از انجام پژوهش 5
2-………. مقدمه‌ای بر اصلاح ضریب توان 7
2-1-………………………………………………………………………. مقدمه 7
2-2-……………………………………………………………….. ضریب توان 7
2-3-………………………………. ضریب توان و کاهش هارمونیک‌ها 8
2-4-…………………………………………. روش‌های اصلاح ضریب توان 9
2-5-……………………………………………………………… مبدل‌های DC 10
2-5-1    توپولوژی باک 12
2-5-2    توپولوژی بوست 13
2-5-3    توپولوژی باک-بوست 14
2-5-4    توپولوژی کیوک 15
2-6-…………………………………………. توپولوژی شپارد- تیلور 16
2-7-……………… روش‌های کنترلی مبدل‌های اصلاح ضریب توان 16
2-7-1    روش‌ کنترل هیسترزیس 18
2-8-…………………….. مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور 20
2-8-1    مبدل ایزوله شده‌ی اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور 21
2-8-2    مدلسازی و کنترل مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور 23
2-9-  مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور ارتقاء یافته 26
2-10- مبدل بوست جدید بر اساس توپولوژی شپارد- تیلور 27
2-11- اصلاح روش کلید زنی بر اساس کنترل هیسترزیس برای مبدل شپارد- تیلور 28
2-12-……………………………………………………………….. جمع بندی 31
3-………. مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور 33
3-1-………………………………………………………………………. مقدمه 33
3-2-……………………….. تحلیل مداری مبدل DC شپارد- تیلور 33
3-3-…………………. ساختار ساده شده‌ی مبدل شپارد- تیلور 38
3-4- روش کنترل پیشنهادی برای مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور 38
3-4-1-  تحلیل مداری مبدل شپارد- تیلور در روش کنترلی پیشنهادی 39
3-5-…………………………………………………………………. جمع بندی 41
4-………. نتایج شبیه‌سازی و آزمایشات عملی 43
4-1-………………………………………………………………………. مقدمه 43
4-2-….. نتایج شبیه‌سازی با بهره گیری از نرم‌افزار متلب 44
4-3- نتایج شبیه‌سازی با بهره گیری از نرم‌افزار پروتئوس 50
4-4-…………………………………………… نتایج آزمایشات عملی 53
4-5-…………………………………………………………………. جمع بندی 60
5-………. نتیجه‌گیری و پیشنهادها 62
5-1-………………………………………………………………… نتیجه‌گیری 62
5-2-……………………………………………………………….. پیشنهادها 62
پیوست 1……………………………………………………………………………………………………………………………..64
ملاحظات پیاده‌سازی و ساخت 64
پیوست 2……………………………………………………………………………………………………………………………..66
اطلاعات آی‌سی‌ سنسور جریان مورد بهره گیری در ساخت 66
اطلاعات ماسفت مورد بهره گیری در ساخت 69
اطلاعات آی‌سی درایو ماسفت مورد بهره گیری در ساخت 70
مراجع…………………………………………………………………………………………………………………………………74
76…………………………………………………………………………………………………………………………. Abstract
 
فهرست جداول
جدول 1 مقایسه روش‌های کنترلی اصلاح ضریب توان 18
جدول 2 مقادیر پارامترهای مورد بهره گیری در شبیه‌سازی با نرم‌افزار متلب 43
جدول 3 مقادیر پارامترهای مورد بهره گیری در شبیه‌سازی با نرم‌افزار پروتئوس 51
جدول 4 مقادیر و نوع المان‌های بهره گیری شده در آزمایش عملی 53
 
 
فهرست تصاویر و نمودارها
شکل ‏2‑1 ولتاژ و جریان ورودی یک مبدل بدون اصلاح ضریب توان 8
شکل ‏2‑2 شکل موج‌های جریان ورودی یک مبدل(1- بدون اصلاح ضریب توان،2-اصلاح ضریب توان غیرفعال، 3- اصلاح ضریب توان فعال، 4- ولتاژ ورودی) 9
شکل ‏2‑3 مبدل AC/DC اصلاح ضریب توان با واحد کنترل 10
شکل ‏2‑4 (الف) اساس طرز کار مبدل ,DC/DC (ب) شکل موج ولتاژ خروجی[1] 11
شکل ‏2‑5 نمودار مداری مبدل باک 13
شکل ‏2‑6 نمودار مداری مبدل بوست 13
شکل ‏2‑7 نمودار مداری مبدل باک-بوست 14
شکل ‏2‑8 نمودار مداری مبدل کیوک 15
شکل ‏2‑9 نمودار مداری مبدل شپارد- تیلور 16
شکل ‏2‑10 (الف) روش کنترل هیسترزیس برای مبدل شپارد- تیلور (ب) محدوده‌ی مجاز تغییرات جریان ورودی 19
شکل ‏2‑11 مدل دوطبقه معادل مبدل شپارد- تیلور 20
شکل ‏2‑12 جریان سلف ورودی و جریان خازن C و پالس کلیدزنی مبدل (به ترتیب از بالا به پایین) 21
شکل ‏2‑13 مبدل ایزوله‌ی شپارد- تیلور در بازه‌های زمانی مختلف از عملکرد در حالت جریان ورودی گسسته.. 22
شکل ‏2‑14 جریان ورودی (الف) مبدل بوست(ب) مبدل شپارد- تیلور 23
شکل ‏2‑15 سیستم کنترل بر اساس کنترل هیسترزیس برای مبدل شپارد- تیلور 24
شکل ‏2‑16 سیستم کنترل بر اساس کنترل موج حامل خطی برای مبدل شپارد- تیلور 24
شکل ‏2‑17 سیستم کنترل بر اساس کنترل موج حامل غیرخطی برای مبدل شپارد- تیلور 25
شکل ‏2‑18 بلوک دیاگرام کنترل دیجیتال مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور بر اساس الگوریتم پیش‌بین 26
شکل ‏2‑19 مبدل شپارد- تیلور ارتقاء یافته 27
شکل ‏2‑20عملکرد مبدل شپارد- تیلور در (الف) خاموش بودن کلیدها (ب) روشن بودن کلیدها 27
شکل ‏2‑21 نمودار مداری مبدل جدید بوست براساس توپولوژی شپارد- تیلور 28
شکل ‏2‑22 دوره‌های عملکرد مبدل (الف) دوره اول (ب) دوره دوم (ج) دوره سوم 29
شکل ‏2‑23 مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور بر اساس کنترل هیسترزیس با روش کلیدزنی پیشنهادی 30
شکل ‏2‑24 مقایسه بین جریان ورودی در روش کلیدزنی پیشنهادی و روش‌های مرسوم 30
شکل ‏3‑1(الف)مسیرهای جریان در زمان خاموش بودن کلیدها (ب) مسیرهای جریان در زمان روشن بودن کلیدها 34
شکل ‏3‑2 مدل ایزوله شده‌ی مبدل شپارد- تیلور 37
شکل ‏3‑3 ساختار ساده شده‌ی مبدل شپارد- تیلور 39
شکل ‏3‑4 بازه‌های زمانی روش کلیدزنی پیشنهادی 38
شکل ‏3‑5 مسیرهای جریان مبدل در بازه زمانی اول (الف) روشن بودن Q1 و Q2 (ب) خاموش بودن Q1 و Q2 40
شکل ‏3‑6 جریان مبدل در بازه زمانی دوم (الف) روشن بودن Q1 (ب) خاموش بودن Q1 41
شکل ‏4‑1 پالس آشکارساز عبور از صفر ولتاژ ورودی (شکل موج بالایی) ولتاژ ورودی (شکل موج پایینی) 45
شکل ‏4‑2 مدار شبیه‌سازی شده توسط نرم‌افزار متلب 46
شکل ‏4‑3 شکل موج‌های ولتاژ (شکل موج بلندتر) و جریان (شکل موج کوتاهتر) ورودی مبدل با بهره گیری از نرم‌افزار متلب 47
شکل ‏4‑4 پالس اعمالی به گیت Q1 (شکل موج بالایی) پالس اعمالی به گیت Q2 (شکل موج وسط) جریان ورودی بعد از یکسوسازی (شکل موج پایینی) 48
شکل ‏4‑5 ولتاژ خروجی (شکل موج بالایی) و جریان ورودی مبدل (شکل موج پایینی) 49
شکل ‏4‑6 مدار شبیه‌سازی شده توسط نرم‌افزار پرونئوس 50
شکل ‏4‑7 نمونه جریان ورودی (شکل موج بالایی) ولتاژ مرجع ورودی ( شکل موج پایینی) 52
شکل ‏4‑8 جریان ورودی مبدل قبل از پل دیودی 52
شکل ‏4‑9 پالس اعمالی به گیت Q2 (شکل موج بالایی) پالس اعمال شده به گیت 1Q (شکل موج پایینی) 53
شکل ‏4‑10 تصویر مداری که در آزمایشات عملی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد 54
شکل ‏4‑11 ولتاژ ورودی (شکل موج بالایی) و جریان ورودی (شکل موج پایینی) مبدل قبل از پل دیودی 54
شکل ‏4‑12 ولتاژ و جریان ورودی مبدل در حالت بزرگنمایی شده 55
شکل ‏4‑13 جریان ورودی مبدل و پالس اعمالی به گیت Q2 55
شکل ‏4‑14جریان ورودی مبدل و پالس اعمالی به گیت Q2 در حالت بزرگنمایی شده 56
شکل ‏4‑15 پالس اعمالی به Q1 و جریان ورودی 56
شکل ‏4‑16 پالس اعمالی به Q1 و جریان ورودی‌در حالت بزرگنمایی شده 57
شکل ‏4‑17 پالس اعمالی به Q1 (شکل موج بالایی) پالس اعمالی به Q2 (شکل موج پایینی) 57
شکل ‏4‑18 پالس اعمالی به Q1 (شکل موج بالایی) پالس اعمالی به Q2 (شکل موج پایینی) در حالت بزرگنمایی شده 58
شکل ‏4‑19 جریان ورودی و ولتاژ خروجی مبدل تحت مقادیر مختلف از ولتاژ مرجع خروجی 59
شکل ‏0‑1 طرح فیبر مدار چاپی قسمت کنترل مبدل شپارد- تیلور پیاده‌سازی شده 65
شکل ‏0‑2 طرح فیبر مدار چاپی قسمت قدرت مبدل شپارد- تیلور پیاده‌سازی شده 65
 
 
فصل اول
مقدمه و کلیات پژوهش
 
 

1-         مقدمه و کلیات پژوهش

1-1-         مقدمه

الکترونیک قدرت ترکیبی از قدرت، الکترونیک و کنترل می باشد. کنترل به مطالعه مشخصه‌های دینامیک و حالت پایدار سیستم‌های با حلقه بسته می‌پردازد. قدرت، وسایل قدرت استاتیک و گردنده را که در تولید، انتقال و توزیع توان الکتریکی بکار‌گرفته می شوند را مطالعه می کند. الکترونیک، مدارها و وسایل پردازشگر یا پردازنده سیگنال‌ها را مطالعه می کند که برای بدست آوردن هدفهای کنترلی مطلوب مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. الکترونیک قدرت را می‌توان به صورت کاربردهای الکترونیک حالت جامد در کنترل و تبدیل توان الکتریکی نیز تعریف نمود. الکترونیک قدرت بر اساس خاصیت کلیدزنی عناصر نیمه‌هادی قدرت پایه گذاری شده می باشد. با پیشرفت تکنولوژی نیمه‌هادی‌های قدرت، قابلیت کار با توان و سرعت کلیدزنی بالا در ادوات الکترونیک قدرت بطور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته می باشد. پیشرفت در تکنولوژی میکروکنترلرها[1] تاثیر زیادی در کنترل و ایجاد روش‌های کنترلی برای عناصر نیمه‌هادی قدرت داشته می باشد[1].
همانطورکه قبلا تصریح گردید الکترونیک قدرت بر کلیدزنی المان‌های قدرت استوار می باشد. بکارگیری این المان‌ها معایبی را هم به همراه دارد. غیرخطی بودن این عناصر باعث به وجود آمدن اعوجاج در شکل موج جریان خط می گردد که خود سبب به وجودآمدن معایب زیادی مانند کاهش ضریب توان[2] (P.F)به عنوان یکی از مهمترین اثرها می گردد. مبدل‌های اصلاح ضریب توان[3] (PFC) ورودی را به حالت سینوسی و هم‌فاز با ولتاژ نزدیک می‌کنند. مشکل اعوجاجات جریان ورودی مدت زیادی می باشد که شناخته شده می باشد. اخیرا در نظر داشتن اثرات زیان آور هارمونیک‌ها منجر به ایجاد یک فرمولاسیون راهبردی و همچنین استانداردهایی گردیده می باشد که باعث شده در نظر داشتن راههای محدود کردن اعوجاجات جریان بیشتر گردد[3].
به طورکلی PFC، ظرفیت تولید یا جذب توان راکتیو در یک بار متصل به شبکه بدون بهره گیری از منبع می‌باشد. ضریب توان را می‌توان نسبت توان واقعی[4] به توان ظاهری[5] و به صورت ارتباط (‏1‑1) تعریف نمود:
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد مهندسی برق: اصول بنیادی و کاربردهای ساختارهای متامتریال

(‏1‑1)  

که در آن توان واقعی مقدار متوسط حاصلضرب ولتاژ لحظه‌ای در جریان لحظه‌ای در یک سیکل می‌باشد و توان ظاهری حاصلضرب مقدار موثر جریان در مقدار موثر ولتاژ می‌باشد. اگر ولتاژ و جریان سینوسی و هم فاز باشند، ضریب توان مقدار واحد و برابر با یک خواهد داشت. در صورتیکه ولتاژ و جریان سینوسی و غیر هم‌فاز باشند ضریب توان کسینوس اختلاف فاز آن‌ها خواهد بود. این تعریف از ضریب توان تنها در مواقعی که ولتاژ و جریان سینوسی باشند معتبر می باشد، به تعبیری تعریف فوق از ضریب توان، تنها تحت شرایطی که بار ترکیبی از عناصر خطی مانند مقاومت، خازن و القاگر باشد مورد بهره گیری قرار می‌گیرد، این در حالی می باشد که معمولا در ورودی مبدل‌های اصلاح ضریب توان یک یکسوساز نیم‌موج یا تمام‌‌موج قرار دارد، که همین امر یعنی بهره گیری از عناصر غیرخطی در این مبدل‌ها باعث می گردد که نتوانیم از تعریف فوق برای ضریب توان بهره گیری کنیم.

1-2-         موضوع پایان‌نامه

در یک دسته‌بندی کلی می‌توان روش‌های اصلاح ضریب توان را به دو دسته‌ی کلی اصلاح ضریب توان غیرفعال[6] و فعال[7] تقسیم‌بندی نمود. روش‌های اصلاح ضریب توان غیرفعال عموما به کنترل توان راکتیو جذب شده از منبع می‌پردازند. در روش اصلاح ضریب توان غیرفعال، برای از بین بردن اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان کشیده شده از منبع، یک خازن با ظرفیت مناسب را با بار موازی می‌کنند تا جریان و ولتاژ ورودی باهم هم‌فاز شوند. در روش اصلاح ضریب توان فعال که در مبدل‌های اصلاح ضریب توان الکترونیک قدرت و منابع تغذیه سوییچینگ مورد بهره گیری قرار می‌گیرد، با کنترل شکل موج جریان ورودی، اصلاح ضریب توان انجام می گردد. در روش اصلاح ضریب توان فعال پالس اعمالی به کلید‌های مبدل طوری خواهد بود که جریان ورودی سینوسی و هم‌فاز با ولتاژ منبع باشد.
در این پایان نامه، در فصل 2 مروری بر تعاریف ارائه شده برای ضریب توان و همچنین روش‌های اصلاح ضریب توان خواهیم داشت، سپس در ادامه عملکرد مداری مبدل‌های DC که در مبدل‌های اصلاح ضریب توان مورد بهره گیری قرار می‌گیرند مطالعه خواهند گردید و در نهایت روش‌های کنترلی این مبدل‌ها با هم مقایسه می شوند و چگونگی عملکرد یکی از روش‌های کنترلی به گونه کامل تبیین داده خواهد گردید. در فصل 3 مروری بر چگونگی عملکرد مبدل شپارد- تیلور[8] خواهیم داشت، سپس در ادامه فصل 3 به گونه اختصار به مطالعه مقالاتی که در این زمینه چاپ گردیده‌اند خواهیم پرداخت. در انتها چگونگی عملکرد روش جدید کلیدزنی پیشنهادی تبیین داده خواهد گردید. در فصل 4 نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده و نتایج آزمایشات عملی با بهره گیری از روش کلیدزنی پیشنهادی، ارائه خواهند گردید.
در این پایان‌نامه در آغاز عملکرد مبدل شپارد- تیلور بعنوان یکی از انواع جدید مبدل‌های اصلاح ضریب توان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سپس با تغییر در ساختار این مدار، یک روش جدید کلیدزنی بر‌مبنای روش کنترل هیسترزیس جهت کاهش تلفات مدار مذکور ارائه گردیده می باشد. در روش پیشنهادی تلفات کلیدزنی مبدل، نسبت به روش کلیدزنی مرسوم کاهش یافته می باشد. جهت رسیدن به هدف نهایی که ساخت مبدل اصلاح شده‌ی شپارد- تیلور با روش کلیدزنی جدید بر مبنای روش کنترل هیستزیس می‌باشد، در آغاز براساس تحقیقاتی که توسط سایر محقیقین در کذشته انجام شده بود، مبدل اصلاح ضریب توان شپارد-تیلور در نرم‌افزارهای متلب و پروتئوس شبیه‌سازی گردید و پس از حصول نتایج قابل قبول مبدل اصلاح شده در روش کنترل پیشنهادی نیز با این دو نرم افزار مورد شبیه‌سازی قرار گرفت. سپس با در نظر داشتن نتایج شبیه‌سازی مدار در بعد آزمایشگاهی پیاده‌سازی گردید. نتایج شبیه‌سازی و آزمایشات عملی در فصل چهارم آورده شده که به خوبی نشان می‌دهد، مبدل در روش کنترل پیشنهادی دارای عملکرد مطلوب می‌باشد.
 

1-3-         نوآوری پژوهش

امروزه با گسترش مصرف­کننده­های DC و بارهای غیرخطی متصل به شبکه، طراحی و ساخت مدارات اصلاح ضریب توان با بهره گیری از مبدل‌های الکترونیک قدرت، اهمیت ویژه‌ای یافته می باشد. با پیشرفت تکنولوژی، مدارات مجتمع در این عرصه به کمک آمده‌اند، باتوجه به پیچیدگی و عملکرد غیرخطی این نوع مبدل‌ها و نیاز به کنترل لحظه‌ای جریان ورودی و ولتاژ خروجی در آنها بهره گیری از مدارات مجتمع و پردازشگرهای الکترونیکی امری اجتناب‌ناپذیر می باشد. مبدل شپارد- تیلور یکی از انواع جدید مبدل­های اصلاح ضریب توان می­باشد که بدلیل عملکرد مطلوب آن در این حوزه، در سالیان اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته می باشد. روش­های کنترل متعددی جهت کنترل پالس کلیدزنی و اصلاح ضریب توان برای مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور ارائه شده می باشد. در این پایان نامه کوشش خواهد گردید تا با اصلاح روش کلیدزنی مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور، ضمن حفظ شکل موج جریان ورودی در حالت سینوسی (هم فاز با ولتاژ ورودی)، عملکرد مدار را بهبود داده و تلفات کلیدزنی را کاهش دهیم.
[1] Microcontrollers
[2] Power factor
[3] Power factor correction
[4]Real power
[5] Apparent power
[6] Passive
[7] Active
[8] Sheppard-Taylor
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :88

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :       (فقط پیامک)        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

دسته‌ها: مهندسی برق