عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

ارکان تعهد

برای تشکیل هر تعهد وجود سه رکن؛ موضوع تعهد، طرفین و ارتباط حقوقی لازم است.

1-            موضوع تعهد

موضوع تعهد یکی از پایه‌های اصلی ایجاد ارتباط­ی دینی می باشد. موضوع تعهد امری می باشد که مدیون در برابر دیگری به عهده می‌گیرد. مدیون در برابر دیگری بایستی کاری معین و معلوم را عهده‌دار شود.[1] موضوع تعهد دارای شرایط و اقسامی می باشد که ادامه به آنها پرداخته می شود.

1-1-         شرایط موضوع تعهد

موضوع تعهد بایستی حائز شرایطی باشد. از آن جمله می باشد معلوم و معین بودن موضوع تعهد و مقدور بودن آن به وصف پیش روی.

1-1-1-        معلوم و معین بودن موضوع تعهد

ضروری می باشد موضوع تعهد معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد. پس اگر مقاطعه کاری تعهد به ساخت بنایی بنماید ضروری می باشد بنا مشخص باشد یا حداقل قابل تعیین باشد. اما اگر مقاطعه کار بدون تعیین نوع بنا، تعهد به ساخت بنا بنماید؛ چنین تعهدی زیرا در حکم معدوم می باشد، شکل نمی‌گیرد و باطل می باشد.[2]

1-1-2-        مقدور بودن موضوع تعهد

موضوع تعهد بایستی مقدور باشد. مقصود از این شرط این می باشد که متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و در غیر این صورت چنین تعهدی باطل می باشد. در بطلان به علت غیر مقدور بودن تسلیم مورد تعهد، تفاوتی بین غیر ممکن بودن عادی[3] و غیر ممکن بودن حقوقی وجود ندارد.[4]

1-2-          اقسام موضوع تعهد

موضوع تعهد ممکن می باشد ناظر به تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد.

1-2-1-        تعهد به انجام دادن کار

کاری که مدیون به عهده می‌گیرد، ممکن می باشد اقدام مادی باشد. چنانچه مقاطعه کاری تعهد می‌کند ساختمانی را در مدت معین بسازد. همچنین کار موضوع تعهد ممکن می باشد انعقاد اقدام حقوقی باشد ، مانند اینکه شخصی تعهد کند خانه خود را در برابر مبلغ معین بفروشد یا به دیگری برای انجام امری وکالت دهد. در عقود تملیکی مانند بیع تعهد به تسلیم مبیع از اقسام تعهد به انجام دادن کار می باشد که در ماده362 قانون مدنی[5] به عنوان یکی از آثار بیع درست پذیرفته شده می باشد.[6]

  • تعهد به خودداری از انجام کار[7]

تعهد به خودداری از انجام کار معین مانند تعهد مالک در برابر مستاجر به اینکه مغازه مجاور را به کسب معین اختصاص ندهد یا تعهد خریدار به اینکه در زمین مورد معامله ساختمان بیش از دو طبقه نسازد.

تمیز تعهد به خودداری از انجام کار معین از سایر تعهداتی که موضوع آن انجام دادن کار معین می باشد، در اثبات اجرای تعهد مفید واقع می‌شود. زیرا در موردی که موضوع تعهد انجام کار معین می باشد، هرگاه بین متعهد و متعهدله درمورد اجرای آن اختلاف شود، متعهد مدعی محسوب می‌شود و بایستی ایفای تعهد را اثبات کند. اما جایی که تعهد ناظر به خودداری از انجام دادن کار می باشد، متعهد نیازی به آوردن دلیل ندارد و طرف دعوا بایستی اثبات کند که، مدیون با انجام کار ممنوع تعهد را به جا نیاورده و از آن تخلف کرده می باشد.

2-                       طرفین تعهد

برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری می باشد. در بعضی موارد ممکن می باشد طلبکار معین نباشد اما تعهد زمانی صورت خارجی پیدا می‌کند و اجرا می‌شود که طلبکار نیز معین شود.

این بحث که آیا تعهد را دو طرف آن بایستی با توافق به وجود آورند یا یک شخص نیز می‌تواند به تنهایی برای خود یا دیگران ایجاد تعهد کند، ارتباطی به دو طرفی بودن ارتباط تعهد ندارد. زیرا بر فرض که ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آن چیز که به وجود می‌آید ارتباط بین دو شخص می باشد. به اظهار دیگر وقتی گفته می‌شود که تعهد ارتباط حقوقی بین متعهد و متعهدله می باشد، مقصود اظهار ارکان وجود تعهد می باشد نه چگونگی ایجاد آن. اشتباه بین این دو مرحله ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد می باشد.

لزوم وجود طلبکار و بدهکار برای تحقق دین به اندازه‌ای بدیهی می باشد که هرگاه این دو صفت در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می‌شود. برای مثال اگر کسی مدیون پدر خود باشد و مطالبات پدر را ارث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بین می‌رود(ماده300 قانون مدنی)[8]، همچنین می باشد موردی که طلبکار حق خود را به مدیون انتقال دهد.

البته نباید چنین نتیجه‌ای که در هر تعهد، یک شخص اعم از طبیعی یا حقوقی در برابر شخص دیگر ملتزم می‌شود. زیرا ممکن می باشد در تعهدی چند شخص در برابر یک شخص مسئول شوند مانند غاصبان متعدد که نسبت به رد عین مال یا پرداخت مثل و قیمت آن در برابر مالک مسئولیت پیدا می‌کنند یا تمام ظهرنویس‌ها و صادر کننده و محال‌علیه برات که در برابر دارنده آن مسئولیت دارند. این نوع التزام جمعی و بدلی نسبت به ایفای یک دین را مسئولیت تضامنی می‌نامند. همچنین ممکن می باشد تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد. مانند اینکه نقاشی در برابر سه نفر مالکان مشاع ساختمانی متعهد به رنگ کردن اتاق‌ها شود.[9]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با در نظر داشتن مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه می باشد؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به مقصود پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این پژوهش و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار می باشد؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد