پایان نامه ارشد مهندسی برق مخابرات: بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتن های هوشمند

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc.” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

بهنگام سازی ضرایب وزنی آنتنهای هوشمند با بهره گیری از تخمین زاویه ورود و جهت حرکت

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
تداخل ایجاد شده در مخابرات بی سیم با بهره گیری از سیستم ھای مجھز به آنتن ھوشمند میتواند کاھش یابد. امروزه به دلیل انعطاف و کارایی بالا، در سیستم ھای راداری و مخابرات سیار مورد توجه قرار گرفته می باشد. برای به دست آوردن الگوی تشعشعی مناسب الگوریتمھای تطبیقی مختلفی هست که بر اساس یکی از معیارھای MSE و Max-SIR یا حداقل واریانس استوارند.
ھدف این پژوهش، ارائه ی ایده ھای نو جھت تخمین وزن ھای آنتن آرایه تطبیقی، مبتنی بر سرعت و جھت حرکت منبع سیگنال مطلوب می باشد. در کنار این ھدف، نیل به پیچیدگی کاھش یافته و افزایش سرعت تنظیم الگوی تشعشعی، با بهره گیری از الگوریتم تطبیقی مبتنی بر رشتھی آموزشی حداقل متوسط مربع خطا (LMS) و الگوریتم تطبیقی کور پوش ثابت (CM) مدنظر می باشد. در این پژوهش آغاز تخمین DOA با بهره گیری از الگوریتم طبقه بندی سیگنال ھای چندگانه (MUSIC) شبیه سازی شده می باشد. سپس الگوریتم ھای LMS و CM در محیط ھای نویزی خالص و با حضور یک و دو سیگنال تداخلی شبیه سازی شده اند. مھمترین مزیت الگوریتم LMS ساده بودن این الگوریتم و مھمترین عیب آن سرعت ھمگرایی پایین بخصوص برای آرایھ ھای با تعداد عناصر بالاست. ھمچنین این الگوریتم نیازمند سیگنال آموزشی می باشد. مھمترین مزیت الگوریتم CM عدم نیاز به سیگنال آموزشی و مھمترین عیوب آن ھمگرایی تضمین نشده و سرعت ھمگرایی پایین نسبت به الگوریتم ھایی می باشد که از معیار MMSE بهره گیری می کنند. در ادامه دو ایده ارائه شده می باشد که عبارتند از:
1- تخمین وزن ھای آرایه بر اساس جھت و سرعت حرکت منبع. در این ایده نیازی به تخمین DOA نیست و با بهره گیری از موقعیت دو نقطه قبلی، موقعیت جدید تخمین و وزنھا به دست می آیند. سپس در بازهی زمانی بین دو نقطه، موقعیت دقیق کاربر به دست می آید و وزنھا تخمین زده میشوند. زیرا عمده پردازش ھا offline می باشد، پیچیدگی کاھش و سرعت تنظیم الگو افزایش می یابد.
2- روشی با پیچیدگی کاھش یافته در شکل دھی الگوی تشعشعی آرایه آنتنی. در این ایده با در نظر داشتن دو موقعیت قبلی کاربر، وزن ھایی که تأثیر بیشتری در شکل دھی الگوی تشعشعی دارند مشخص شده و سپس این وزنھا برای موقعیت جدید کاربر تخمین زده میشوند و شکل دھی انجام میپذیرد. برای کاھش خطا، در ھر مرحله وزنھای واقعی تعیین و بھنگام سازی می شوند. زیرا تمامی وزنھا محاسبه نمی شوند و عمده محاسبات در بازهی زمانی بین دو موقعیت کاربر می باشد، محاسبات کاھش و سرعت تنظیم الگوی تشعشعی افزایش یافته می باشد.
نتایج شبیه سازیھا نشان میدھد که کارایی این روشھا نزدیک به LMS و CM متداول می باشد.
مقدمه:
با معرفی تلفن ھمراه، در اوایل دھه ی ھشتاد میلادی به عنوان یک وسیله ارتباطی ھمگانی، سیر صعودی بھره مندی از این گونه سیستمھا با رشد ھمراه بود. با گسترش بهره گیری از سیستمھای مخابرات سیار و شبکھھای بیسیم، بخصوص در شھرھای بزرگ و مکان ھای پر رفت و آمد، مشکل کمبود ظرفیت نمایان گردید. این کمبود با بالا رفتن توقع کاربران در کیفیت و تنوع سرویسھای ارائه شده، نمود بیشتری پیدا نمود. بهره گیری از مخابرات باند پھن تا حدودی این مشکل را حل کرده می باشد، اما در اکثر سیستمھای مخابراتی و اطلاعاتی، طراحان با کمبود پھنای باند و افزایش تداخل روبرو ھستند.
بهره گیری از آنتنھای آرایه ای تطبیقی در سیستمھای مخابراتی بیسیم و سیار سلولی، معضلات ناشی از تداخل ایجاد شده را کاھش میدھد. با بهره گیری از آنتنھای آرایھای تطبیقی و تغییر وزن ھا، میتوان الگوی تشعشعی را در جھت سیگنال مطلوب و صفرھا را در جھت سیگنالھای مزاحم شکل دھی نمود. برای دستیابی به الگوی تشعشعی در جھتی خاص و نحوهی کنترل و وزن دھی عناصر آرایه، الگوریتم ھای تطبیقی زیادی هست. این الگوریتم ھای تطبیقی به دو صورت می باشد:
1- الگوریتم ھایی که نیاز بھ یک سیگنال مرجع یا رشته آموزشی دارند و به اصطلاح الگوریتم ھای مبتنی بر رشته ی آموزشی گفته میشوند.
2- الگوریتم ھایی که نیاز به یک سیگنال مرجع یا رشته آموزشی ندارند و با بهره گیری از الگوریتم ھای DOA، جھت ورود سیگنال به آرایه تخمین زده میشود و سپس از این اطلاعات در تعیین وزنھای آرایه بهره گیری میشود، به این الگوریتمھا، الگوریتمھای کور گفته میشود.
با بهره گیری از الگوریتم ھای مناسب تخمین جھت ورود سیگنال، میتوان به تخمینھای قابل قبولی رسید. با معلوم بودن جھت سیگنال کاربر، دامنه و فاز سیگنالھای دریافتی، باعث تقویت سیگنال مطلوب و تضعیف تداخل میشوند و این خود باعث بھبود عملکرد و افزایش ظرفیت میشود.
تعداد صفحه : 175
قیمت : 14700 تومان

 

***

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *