عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

غیر مجاز و متقلبانه بودن تحصیل اطلاعات

با این قید تجسس های مجاز و مشروع از تعریف جرم جاسوسی و از قلمرو حقوق کیفری خارج می شود. ممکن می باشد فردی با اجازه قانون و در حیطه وظایف خود به تحصیل بعضی از اطلاعات لازم اقدام کند که دراین حالت نه تنها اقدام این فرد جرم نیست بلکه مشروع وقابل تقدیر می باشد، چراکه نوعی خدمت به کشور می باشد. همچنین قید متقلبانه بودن موجب خروج مواردی می شود که مرتکب براثر غفلت و اصولا بدون قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان به جمع آوری آنها می پردازد وسپس این اطلاعات به طور اتفاقی و خارج از اراده او در دسترس بیگانگان قرار می گیرد.

2ـ قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان

از دیگر قیود تعریف جرم جاسوسی آن می باشد که مرتکب به قصد تسلیم اطلاعات به کشورهای بیگانه به تحصیل آنها بپردازد. باتوجه به قید فوق می توان گفت جاسوسی به اقدام شخصی گفته می شود که بطور متقلبانه وغیرمجاز وبه قصد تسلیم اطلاعات به کشور بیگانه یا افراد و گروه های فاقد صلاحیت به تحصیل اطلاعات و اسرار محرمانه می پردازد.

باتوجه به تعریف فوق جاسوسی جرم مطلق می باشد ونیاز به ورود ضرر ندارد و دادن اطلاعات به بیگانه رفتار لازم برای این جرم می باشد پس می توان گفت همین که اسرار و اطلاعات محرمانه فاش شد و در دسترس افراد غیر ذیصلاح قرار گرفت، ضرر به کشور محقق شده می باشد و حریم حفاظت اطلاعات محرمانه کشور شکسته شده می باشد زیرا که اصولاً اطلاعات تا زمانی ارزش طبقه بندی های خاص خود را دارند که از حالت طبقه بندی شده سری یا فوق سری و خیلی محرمانه ومحرمانه خارج نشده باشند لذا درصورت خروج، ورود ضرر بر طبقه بندی های صورت گرفته محرز می باشد.

در تأیید مطالب فوق می توان این مثال را آورد که وقتی اطلاعات فوق سری مربوط به عملیات نظامی  در دسترس افراد ناصالح قرار گرفت دیگر احتمال پیروزی در عملیات ضعیف می شود وبرای جلوگیری از شکست، عملیات لغو خواهد شد.پروفسور گارو نیز معتقد می باشد که((جاسوسی در معنای وسیع کلمه دودسته اقدامات را شامل می شود: یک دسته، اقدامات مقدماتی می باشد که عبارت می باشد از تفحص وتحصیل اطلاعات مخفی و دسته دیگر، عملیات اجرایی می باشد که تسلیم اطلاعات مزبور به بیگانگان را دربر می گیرد.

دسته اول که شامل اقدامات تفتیشی و اکتشافی می باشد مشخصه جاسوسی واقعی می باشد و دسته دوم که تسلیم اطلاعات را دربر می گیرد مشخصه خیانت می باشد.

پس جاسوسی در واقع فراهم کردن مقدمات خیانت به کشور می باشد ومرتکب تا زمانی که در مرحله تفتیش و تحصیل اطلاعات واسرار می باشد، جاسوس و پس از تسلیم اطلاعات خائن می باشد.[1]

با مطالعه نظر آقای گارو در می یابیم که ایشان معتقد می باشد که جمع آوری و تحصیل اطلاعات و اسرار به قصد تسلیم به بیگانگان یا افراد فاقد صلاحیت جاسوس می باشد وحتی قبل از تسلیم اطلاعات مزبور جاسوسی صورت گرفته می باشد. لذا می توان نتیجه گرفت که قصد تسلیم اطلاعات به بیگانگان شرط تحقق جرم جاسوسی می باشد نه تسلیم اطلاعات.

ج- در اسناد بین الملی و حقوق تطبیقی:

“از نظر بین المللی تاکنون کوشش شده می باشد مقرراتی وضع شود که در واقع(در تعریف جرم جاسوسی) ایجاد وحدت کند، مثلا در مورد جاسوسی تعریفی ارائه شود که از لحاظ رعایت حقوق فردی افراد جامعه و ضمانت آزادی های فردی و بالاخره تشکیلات قضایی، دولت ها مجاز نباشند که هر عملی را جاسوسی شناخته و مرتکب را تحت عنوان((جاسوس)) مورد تعقیب قرار دهند.”[2]

به همین سبب تعاریفی از جاسوس در اسناد بین المللی ارائه شده می باشد که بعضی از آنها را به عنوان نمونه ذکر می کنیم:

 ماده 19 قطعنامه بروکسل مصوب 1874 اظهار می دارد: “جاسوس کسی می باشد که بطور مخفیانه و با وسایل و بهانه های مخصوص اطلاعات را جمع آوری می کند، برای تحصیل اطلاعات درنقاط اشغال شده بوسیله نیروی دشمن با قصد اینکه آنها را به طرف مقابل تسلیم نماید تجسس می کند.”

در دیگر قوانین بین المللی نیز بدون اینکه تعریفی از جاسوسی ارائه شده باشد تنها به شیوه برخورد با جاسوسان اشاره شده می باشد.به طور مثال:

“پروتکل دوم کنوانسیون های 1949 میلادی، ژنو در مورد حقوق بشر که درهشتم ژوئن 1977 به تصویب رسیده می باشد به موضوع رفتار با اسرای جنگی پرداخته می باشد.”[3]

پس از مطالعه تعاریف مختلف جاسوسی در حقوق داخلی و اسناد بین المللی و نقد وتحلیل تعاریف مزبور به نظر نگارنده به نظر می رسد کاملترین تعریف از جاسوسی با در نظر داشتن قید دو ویژگی های آن جرم تعریف ذیل باشد:

“جاسوسی عبارت می باشد از تجسس وتحصیل اطلاعات واسناد طبقه بندی شده راجع به مسائل و قلمروهای سیاسی، نظامی، امنیتی و یا اقتصادی به هر وسیله و به قصد تسلیم آنها به کشور بیگانه یا هر فرد، گروه یا سازمان فاقد صلاحیت به نحوی که برای امنیت کشور مضر باشد.”

[1]. رنه گارو، همان، ص714.

[2]. هوشنگ شامبیاتی، حقوق کیفری اختصاصی، ج3، نشر ژوبین، چاپ اول، تهران، 1376 ، ص100.

[3]. حسین میرمحمد صادقی، جرم جاسوسی، ماهنامه دادری شماره هجدهم، بهمن واسفند1378، ص52.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. تفاوت های جاسوسی در حقوق ایران و فرانسه در قبال رکن مادی جاسوسی کدام می باشد؟
  2. در زمینه رکن روانی جاسوسی، تفاوت حقوق ایران و فرانسه کدام می باشد؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه با فرمت ورد