عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391

الغا گرایان

با این حال پاره‌ای از اندیشمندان با اشاره به معایب و نواقص زندان، خواستار لغو مجازات سالب آزادی هستند. به موجب این نظریه، از آنجایی که زندان نه می‌تواند حداقل حقوق اساسی بشر‌ها را فراهم کند و نه می‌تواند انسانی شود بایستی لغو شود.

اما عده‌ای دیگر از طرفداران جریان لغو زندان که با فضا و شرایط اجتماعی و سیاسی و تأثیر و کارایی پاره‌ای از رسالت‌های زندان در قلمرو و کنترل اجتماعی مواجه هستند، می‌پذیرند که در حال حاضر کنار گذاشتن زندان واقع بینانه نیست [1]. جنبش دفاع اجتماعی، نفس مجازات زندان را مورد سئوال قرار می‏دهد، اما با عنایاتی که این جنبش به واقعیات دارد معتقد می باشد که در اوضاع و احوال کنونی هنوز افرادی هستند که بایستی زندانی شوند. مارک آنسل اظهار می‌کند : «در حال حاضر نمی‌توان با وضع یک مادۀ قانونی و با یک اشارۀ قلم، همان‌گونه که در مجازات اعدام اقدام شد، مجازات زندان را نیز ملغی کرد[2].» امروزه بر این نکته تاکید می‌شود که مجازات زندان بایستی به عنوان آخرین حربه که تنها در محدودترین و شدیدترین جرایم قابل اجرا می باشد نگریسته شود.

1-8-2-2 جایگزین‌های مجازات سالب آزادی

به مقصود گریز از معایب زندان و تحدید قلمروی مجازات سالب آزادی، راه حل‌های جایگزین از چند دهه اخیر مورد توجه محافل علمی، سازمان‌های بین‌المللی و نظام‌های کیفری قرار گرفت. در سطح سازمان ملل متحد، جانشین‌های مجازات‌های سالب آزادی، آغاز در کنگره ششم (1980) مورد توجه قرار گرفت. سپس در کنگره هفتم(1985) تقلیل تعداد زندانیان، راه حل‌های جایگزین کیفر زندان و باز پذیر کردن اجتماعی بزهکاران موضوع مطالعه قرار گرفت. قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد راجع به تدابیر غیرسلب آزادی موسوم به ( قواعد توکیو ) در قالب قطع‌نامه مورخ 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عموم می‌رسید. مساعد کردن زمینه برای توسل به اقدامات غیر سالب آزادی و تضمین‌های حداقل برای افرادی که موضوع این اقدامات قرارمی گیرند، هدف این قواعد می‌باشد [3].

1-9 مبحث دوم – تأثیر حبس در پیشگیری از جرم

چنانکه گفتیم حبس نوعی مجازات می باشد که از قضا از قدمت زیادی نیز برخوردار می باشد زیرا که وجود رفتارهای ضد دین، ضد جوامع و ضد سلاطین ایجاب می‌نموده مرتکبین این رفتارها محبوس شوند. حبس به عنوان یک نوع مجازات که در نتیجه ارتکاب معصیت یا جرم بر شخص بزهکار تحمیل می‌شده می باشد، دارای اهدافی بوده که در طول زمان تغییر نموده می باشد : زمانی مجازات صرفاً جنبه انتقامی داشته و زمانی هدف از آن برقراری عدالت در جامعه بوده می باشد و بالاخره گاهی هدف از مجازات ارعاب فردی و عمومی بوده کما اینکه هدف اصلی مجازات در حال حاضر با در نظر داشتن طرح دیدگاه‌های جدید در خصوص کیفرها اصلاح و تربیت مجرمین می باشد.

    در حال حاضر زندان یکی از شایع‌ترین و بحث انگیزترین مجازات‌ها می‌باشد و البته به نظر بعضی از حقوق‌دانان مطلوب‌ترین نوع مجازاتان. محمود آخوندی در این باره می‌گوید :

       «این مجازات قدیمی با طبیعت و شخصیت بشر‌ها سازگاری بیشتری دارد و تنها کیفر معتدل و متناسب شناخته شده‌ای می باشد که می‌تواند بسیاری از هدف‌های اعمال مجازات را تأمین کند، زیرا صرف نظر از جنبۀ پیشگیرانۀ انفرادی آن یعنی منصرف ساختن از گرایش به ارتکاب جرم مجرم تأثیر بسیار ارزنده و مفید در اصلاح و تربیت مجرم دارد.سایر مجازات‌ها فاقد این خصیصه‌اند و به مجرم توان اعاده به زندگی اجتماعی را نمی‌بخشند[4]

مجازات زندان می‌تواند در جلوگیری از تکرار جرم و نیز بازداشتن سایر افراد جامعه از ارتکاب اقدام مجرمانه تأثیر مؤثری داشته باشند و شاید همین خصیصۀ زندان می باشد که سبب شده این ضمانت اجرای جزایی همواره و در همه جا مورد توجه باشد. به هر حال با اظهار این که انجام اقدامات اصلاحی و تربیت از هر نوع که باشد بایستی به گونه‌ای باشد که تکرار جرم در میان محکومین را به حداقل برساند و اظهار تأثیر حبس در پیشگیری از جرم با استفاده از اهداف اعمال آن مجازات می‌پردازیم:

1-9-1 گفتار اول – هدف ارعابی اعمال مجازات زندان

    چنانچه گفتیم مجازات متخلفین و مجرمین از زمان‌های گذشته بدون هدف نبوده بلکه از اعمال مجازات اهداف و مقاصد مختلفی مد نظر بوده می باشد. مانند این اهداف، علاوه بر تسکین خشم مردم آن می باشد که مجازات باعث می‏شود تا مردم نسبت به اجرای عدالت مطمئن گردند و این اعتقاد در آن‌ها به وجود آید که رعایت حقوق دیگران و انجام تکالیف الزامی می باشد و هرکس قوانین را نقض نماید از طرف جامعه مجازات خواهد شد.

اجرای مجازات باعث می‏شود که افراد جامعه مجدداً یقین پیدا کنند که محدودیت‌های اجتماعی مربوط به همگان می باشد و هرکس این محدودیت‌ها را نقض کند با عکس‌العمل منفی اجتماع روبرو خواهد شد و دیگر اینکه اجرای مجازات، جامعه را مجدداً به حالت متعادل و توازن می‌کشاند زیرا که ارتکاب جرم باعث شده تا پایه‌های روانی اجتماع دچار تزلزل شود[5].

1-9-1-1 ارعاب فردی

  بی تردید برای حبس خصوصیات و ویژگی‌هایی هست که تأثیر آن در جلوگیری از وقوع جرم را غیر قابل انکارمی سازد. مانند این ویژگی‌ها خصوصیت رنج آور بودن و رسوا کننده بودن زندان می‌باشد. مجرم با اعمال مجازات دربارۀ او و تحمل سختی و مشقت آن درمی یابد که هر گاه در آینده باز هم مرتکب جرم شود همین سرنوشت شوم و وحشتناک و حتی شدیدتر از آن در انتظار او خواهد بود و زیرا بشر به طور غریزی از رنج گریزان می باشد از ارتکاب جرم خودداری خواهد کرد.

طرفداران تئوری ارعابی مجازات‌ها در این خصوص معتقد بودند که مجازات‌ها حتی‌المقدور بایدسنگین و شدید باشد تا در اذهان مجرمین اثری قطعی و قاطع بر جای گذاشته و آن‌ها را از ارتکاب مجدد مجرم در آینده منصرف سازد. مانند بنیانگذاران این تفکر بنتام بود که اعتقاد داشت مجرم هنگام ارتکاب جرم به این امرتوجه دارد که با ارتکاب جرم چه سودی را تحصیل میکند. طبیعی می باشد وقتی ارتکاب جرم را سودمند بداند اقدام به انجام آن می نماید اما زمانی که آگاه باشد مجازاتی که ممکن می باشد در نتیجۀ ارتکاب جرم بر او تحصیل شود به گونه ای می باشد که شدیدتر از سود احتمالی ارتکاب جرم باشد از دست یازیدن به ارتکاب جرم استنکاف می ورزد.

بدلیل فوق بنتام معتقد بود بایستی مجرمین به زندانهای طویل المدت و حبس های با اعمال شاقه محکوم شوند تا هم خود از تکرار جرم منصرف شوند و هم این مجازات باعث عبرت سایرین شود[6].

بایستی توجه داشت که هرچند علم به سختی مجازات حبس ممکن می باشد در بعضی افراد تأثیر گذاشته و موجب بازدارندگی آن‌ها از ارتکاب جرم یا تکرار جرم شود اما از طرف دیگر بایستی متوجه این موضوع نیز بود که صرف اجرای حبس‌های طویل‌المدت بدون اصول و موازین جرم شناسی خود موجب ایجاد اثرات منفی می‌شود.بعضی از حقوق دانان و جرم شناسان با شدت و سختی مجازات ها و تأثیر این شدت در جلوگیری از ارتکاب جرم مخالف می‌باشند و اعتقاد دارند مجازات مؤثر در جلوگیری از ارتکاب جرم، مجازاتی می باشد که قطعی و حتمی اجرا باشد. به عنوان مثال سزار بکاریا در رسالۀ جرایم و مجازات‌ها از سنگینی و نامتناسب بودن مجازات‌ها و عدم تأثیر آن در اصلاح روحیۀ مجرمین و جلوگیری از ارتکاب جرم به شدت انتقاد کرده و اعتقاد دارد که  مجازات‌ها برای اینکه موثر باشد ملایم و معتدل و متناسب با جرم ارتکابی باشد و این  مجازات حتماً اجرا شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته می باشد می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته می باشد؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته می باشد؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده می باشد جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در بعضی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده می باشد کمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌شود.

4- به نظر می‌رسد با در نظر داشتن حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد