همان گونه که در بخش قبل تبیین داده گردید، بهره گیری از چند سمبل آموزشی  متوالی جهت تخمین کانال نه تنها کارایی پهنای باند را کاهش می دهد، بلکه در کانال های با محوشدگی سریع با افت قابل توجه کیفیت تخمین کانال روبه رو هستیم. پیچیدگی محاسباتی بسیار زیاد روش های ذکرشده که از چند سمبل آموزشی متوالی بهره گیری می کنند پیاده سازی عملی آن ها را نیز بسیار دشوار می سازد. از این رو به کارگیری روش هایی با پیچیدگی محاسباتی کم که از حداقل تعداد سمبل آموزشی جهت تخمین کانال بهره گیری می کنند (یک سمبل)، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این بخش به مطالعه روش های تخمین کانال در حوزه ی فرکانس که از یک سمبل آموزشی بهره گیری می کنند می پردازیم. همان گونه که قبلا نیز گفتیم، تداخل بین سیگنال های ارسالی توسط آنتن های فرستنده، تخمین کانال را درگیرنده با پیچیدگی همراه کرده و حتی بر کیفیت آن تاثیر گذار می باشد. بدین مقصود با طراحی مناسب سیگنال های آموزشی به صورت متعامد می توان تداخل بین آنتنی را حذف و در نتیجه از تخمینگر های با پیچیدگی محاسباتی کم بهره گیری نمود. ساختار ارسال سمبل های آموزشی به صورت متعامد به این شکل می باشد که تعداد کل زیر حامل های تخصیص یافته به سمبل های آموزشی به  دسته از زیر حامل های متفاوت تقسیم شده و در حالی که یک آنتن فرستنده در یک دسته ی مربوطه سمبل های آموزشی را ارسال می کند، بقیه آنتن ها در آن دسته سیگنالی ارسال نمی کنند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد