تحقیقات گسترده ای در زمینه مواد DNG در سال های اخیر صورت گرفته می باشد و ساختار های متنوعی ارائه شده می باشد.این مواد را می توان به سه دسته تقسیم نمود(Shen, 2006) . ساختار فلزی پریودیک تشدید کننده، ساختاری از خازن های سری و سلف های موازی وساختار فوتونیک کریستال دی الکتریک [2].در قسمت بعد در زمینه دو دسته اول بحث شده و کاربرد آنها را برای مدارات مایکرویو اظهار می گردد.

نکته اساسی در زمینه ساختار اول DNG ، شناخت مواد SNG می باشد.در سال 2000، Smith  آن را با ترکیب ساختار ENG و MNG  در یک بعد ارائه داد (.(Smith et al., 2000

در سال 2001،  Shelby  این ساختار را گسترش داد و در دو بعد ساختاری را معرفی نمود( .(Shelby et al., 2001سپس Smith، Shelby و Schultz به صورت آزمایشگاهی ساختار DNG در دو بعد معرفی کردند ( .(Shelby  et al., 2001

جهت ساخت یک ماده منفی دوگانه با ضریب شکست منفی ، نوارهای سیمی فلزی و حلقه های تشدید کننده شکافته در یک ساختار شبکه به طوری که هر دو ساختار همزمان تحریک شوند و پارامتر های ماده را تحت تاثیر قرار دهند، در کنار هم قرار می گیرند.شکل 1-10 یک سلول واحد یک بعدی را نشان می دهد( .(Limaye, 2006

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوع آشکارسازی تغییر گوینده