پایان نامه ارشد رشته برق منطق فازی

  • چیدمان تصادفی وحجیم: اکثر شبکه‌های حسگر ازتعداد زیادی نودهای حسگر، صدها تا هزاران نود یاحتی بیشتر،تشکیل شده‌اند. چیدمان نودها معمولاً وابسته به کاربرد می باشد و می‌تواندبه صورت دستی یا تصادفی انجام گیرد. دراغلب کاربردها،می‌توان نودهای حسگر رابه صورت تصادفی در منطقه مورد نظر پخش نمود و یابه صورت دسته جمعی درنواحی غیر قابل دسترسی یا در مناطق جنگی پراکنده نمود. نودهای حسگر قبل از شروع به عملیات حسگری بایستی خودرا درون یک شبکه مخابراتی به صورت مستقل سازماندهی کنند.
  • محیط غیرقابل اطمینان و پویا: یک شبکه حسگر معمولا دریک محیط غیرقابل اطمینان و پویا اقدام می کند. از یک طرف، توپولوژی شبکه حسگر می‌تواند به کراتً دراثر خرابی وآسیب دیدگی نود، افزودن نود جدید به شبکه ویا تخلیه انرژی نودها تغییر کند. از طرف دیگر نودهای حسگر به وسیله رسانه بی­سیم به یکدیگر متصل شده‌اند که نویزدار، مستعد خطا ومتغیر بازمان می باشد. اتصال شبکه ممکن می باشد به گونه مکرر به دلیل محوشدگی کانال یا تضعیف سیگنال دچار اختلال گردد.
  •  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

    می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: