اطلاعات موردنیاز نیروگاه برای محاسبه مقدارانرژی قابل بازیافت از دودخروجی توربین گاز این نیروگاه از نتایج شبیه سازی واز برنامه شبیه ساز توربین گازی نیروگاه که توسط شرکت نخبه توسعه داده شده می باشد قابل استخراج می باشد. براین اساس به مطالعه این جزییات انرژی قابل استحصال از اگزوز توربین گازی در طول سال می پردازیم .

نمودار(2-6) مصرف سوخت نیروگاه را در بار پایه ودرطول سال نشان می دهد. نمودار(3-6) نیز تولید توان الکتریکی نیروگاه را متناظر بامصرف سوخت ارائه شده در نمودار (2-6) در بار پایه ودر طول سال نشان می دهد. ارزش حرارتی سوخت معادل 50030 kj/kg درنظر گرفته شده وحداقل دمای خروجی بویلر بازیاب با در نظر گرفتن مسئله نقطه شبنم برای محصولات احتراق سوخت گازی ، حدود 100 درجه سانتیگراد در نظر گرفته شده می باشد . منحنی (4-6) نیز اندازه دبی هوای عبوری از مجموعه توربین گازی را در شرایط مختلف آب وهوایی ودر طول سال نشان می دهد . با در نظر گرفتن این مسا ئل ونوشتن بالانس انرژی برای مجموعه توربین گازی وبویلر بازیاب واستفاده ازاعدادوارقام منحنی های ذکر گردیده ، می توان حرارت قابل استحصال ازاگزوز توربین گازی در بویلر بازیاب را محاسبه نمود . منحنی (6- 6) اندازه انرژی قابل حصول از دود خروجی توربین گازی را در تمامی طول سال نشان می دهد .آن چیز که که از این منحنی می توان استنباط نمود این می باشد که حداقل انرژی قابل حصول از دود خروجی توربین گازی دربدترین شرایط حدود114 مگاوات می باشد. دربخشهای بعدی بامقایسه این منحنی با منحنی های انرژی موردنیاز برای چیلرهای جذبی ، کفایت یا عدم کفایت انرژی قابل بازیافت برای ایجاد برودت مورد نیاز، موردارزیابی قرارخواهد گرفت .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد نوسان‌ساز Cross-Coupled LC

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده