پایان نامه ارشد رشته برق بررسی تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی

اگر یک مزرعه بادی با N توربین مشابه در نظر گرفته گردد و این­گونه فرض گردد که داده­های سرعت باد و منحنی توربین به گونه­ای باشد که با اعمال خوشه­بندی تعداد M حالت مختلف برای هر کدام از توربین­های بادی حاصل گردد، مدل قابلیت اطمینان این مزرعه بادی به صورت نشان داده شده در شکل 3-18 خواهد بود. مقادیر ظرفیت مربوط به هر کدام از حالت­ها، احتمال آن­ها و نرخ گذر بین حالت­های مختلف به راحتی بر اساس روابط قابلیت اطمینان به دست می­آید. همان­گونه که مشخص می باشد این مدل دارای  حالت می­باشد. در این مدل حالت­های با ظرفیت یکسان می­توانند با هم ترکیب شده و بر این اساس یک مدل با تعداد حالت­های کمتر و غیرتکراری برای واحد بادی به دست می­آید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد