پایان نامه ارشد در مورد منابع تولید پراکنده

الف) تنظیم ولتاژ، نامتعادلی، فلیکر

مشخصه های تنظیم ولتاژ، نامتعادلی وفلیکر بایستی برای قراردادهای بین شرکت توزیع ومصرف کنندگان نهایی مشخص شوند.نیازمندی های مشتریان برای کنترل بارهای نوسانی ومتغیر، نامتعادل و… بایستی قسمتی از این قرارداد ها باشد.

ب) استانداردIEEE 519-1999مسئولیت هایی بین مصرف کنندگان وشرکت های توزیع برای کنترل سطوح اعوجاج هارمونیک اظهار کرده می باشد. شرکت­هایتوزیع مسئول اعوجاج ولتاژ هستند ومصرف کنندگان مسئول هارمونیک های جریان تولید شده به وسیله بارهای غیرخطی می باشند.

ج) ولتاژ های گذرا

گذراهای کلیدزنی خازنی به دلیل تأثیرشان برروی بارهای حساس بسیارمهم می باشند. متصدی سیستم توزیع بایستی دامنه گذرای کلیدزنی خازنی را کنترل نماید اما مصرف کنندگان مسئول جلوگیری از بروز معضلات بزرگ ناشی از خازن های تصحیح کننده ضریب توان می­باشند. همچنین مسئولیت­هایی برای جلوگیری از نوسانات شدید ناشی از گذراهای فرکانس بالا متناظر با صاعقه بایستی تعیین گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: