• صفحات مرزی انرژی پتانسیل (PEBS : Potential Energy Boundary Surface)
  • بهره گیری تقریبی از نقاط تعادل ناپایدار (E.P: Unstable Equilibrium Point )

الف- صفحات مرزی انرژی پتانسیل (PEBS)

آغاز روش PEBS را به دلیل ساده بودن و ارتباط طبیعی آن با معیار سطوح، مورد بحث قرار می‌دهیم این روش آغاز توسط  Kakimotaو نیز Attay پیشنهاد گردید [66] و مورد توجه گسترده محققین قرار گرفت زیرا از محاسبه نقاط تعادل ناپایدار کنترلی(U.E.P ) بهره گیری می کند و فقط نیاز به انتگرال سریع از سیستم اتصالی شده جهت محاسبه  دارد و حتی می‌توان از محاسبات بعد از خطا نیز اجتناب نمود. در سیستمهای چند ماشینه روش PEBS در فضای زاویه – روتور روش کاملا پیچیده ای می باشد. در این سیستم‌ها تعدادی نقاط تعادل ناپایدار، نقطه تعادل پایدار سیستم بعد از خطا را محاصره کرده‌اند. پس سطح مرزی انرژی پتانسیل یک سطح چند بعدی را تشکیل می‌دهدکه از نقاط تعادل ناپایدار (U.E.P) سیستم می‌گذرد. تئوریی که پشتوانه مشخصه سازی PEBS می باشد کاملا مفصل می باشد و در مقالات مورد بحث قرار گرفته می باشد [66].

در حالت تک ماشینه  می باشد و بدین معنی می باشد که  در صورتی که ماشین در اثر شتاب‌گرفتن از حالت سنکرون خارج گردد و در نزدیکترین نقطه تعادل ناپایدار  محاسبه می گردد. پس  نه تنها نزدیکترین بلکه نقطه تعادل ناپایدار (U.E.P) کنترل کننده در این حالت می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق:کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت