پایان نامه ارشد در مورد:تولید همزمان برق وحرارت

در این روش درصدی ازآب هوازدا توسط یک پمپ به درون حلقه پیش گرم داخل دیگ فرستاده می گردد . آب گرم شده در این المان وارد یک فلاش تانک شده وبا تغییر فشار آب گرم در آن ، درصدی از آبگرم به بخار تبدیل گردیده وبه هوازدا می رود . آب با قیمانده در فلاش تانک نیز مستقیماً به هوازدا فرستاده می گردد .

ب – بهره گیری از اواپراتور فشار ضعیف

در این روش یک اواپراتور فشار ضعیف با گردش طبیعی یا اجباری جهت تولید بخار مورد نیاز هوازدا بهره گیری می شـود ( شکل (11-7) ) . در ایـن روش معمولا ً فشار اواپراتور معادل هـوازدا  می باشد . که برای کاهش قیمت می توان از هوازدای مربوطه به عنوان درام برای اواپراتور بهره گیری نمود . یا بخار مورد نیاز هوازدا را پس از کاهش فشار درام اواپراتور تأمین نمود .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد