به گونه کل، می توان عوامل تعیین کننده دمای سلول خورشیدی را به سه نوع عامل تقسیم نمود:

1)تابش

2)تلفات الکتریکی

3)رسانش گرمایی و همرفتی

تابش نوعی انتقال انرژی می باشد که این انتقال انرژی ازیک منبع انرژی (مثلا خورشید) به یک جسم دیگر (مثلا سلول خورشیدی) صورت می پذیرد.هر جسم مقداری ازانرژی تابشی را جذب و مقداری از آن را انعکاس می دهد . انرژی تابشی جذب شده به انرژی دیگری تبدیل می گردد[41]. در سلول خورشیدی مقداری از این انرژی تابشی جذب شده توسط اقدام فتوولتائیک به انرژی الکتریسیته و مقدار دیگر آن به انرژی گرمایی تبدیل می گردد. انرژی گرمایی ناشی از تابش که به صورت کامل جذب گردد، به صورت ارتباط (18-3) قابل محاسبه می باشد:

(3-18)

در ارتباط (18-3) انرژی گرمایی ناشی از تابش ، مساحت سطح و  زمان می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تعیین زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق-پایان نامه ارشد